10.05.2006

Konu: Mart/2006 dönemine ilişkin muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatılması, Mart/2006 dönemine ilişkin KDV Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, gecikme zammı ve faiz oranının düşürülmesi, 2005 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin  beyan süresinin uzatılması, 2006 yılına devreden yatırım indirimi istisnası tutarının endekslenmesi, 2006 yılı ilk üç aylık Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması hakkında.

 

1. Mart/2006 Dönemine İlişkin Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi Uzatılmıştır

 

18.04.2006 Tarih ve 51 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile Maliye Bakanlığınca, Vergi Usul Kanununun 17. maddesinde  kendisine verilen yetki kullanılarak, Ocak-Şubat-Mart / 2006 dönemine ilişkin üç aylık muhtasar beyannamesi ve Mart /2006 vergilendirme dönemine ilişkin aylık muhtasar beyannamesinin verilme süresi 24 Nisan 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.

(Bu husus 19.04.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)

 

2. Mart/2006 Dönemine İlişkin KDV Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmıştır

 

19.04.2006 Tarih ve 40 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Maliye Bakanlığınca, Vergi Usul Kanununun 17. maddesinde  kendisine verilen yetki kullanılarak, Mart /2006 vergilendirme dönemine ilişkin KDV Beyannamesinin verilme süresi 24 Nisan 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.

(Bu husus 19.04.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)

 

3. Gecikme Zammı  ve Tecil Faizi Oranları Düşürülmüştür

 

21.04.2006 Tarih ve 26146 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.04.2006 Tarih ve 2006 / 10302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı yayım tarihinden itibaren  her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 3’ten, %2,5’ e düşürülmüştür.

(Bu husus 21.04.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)

 

            Yine 28.04.2006 Tarih ve 26152 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 438 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği uyarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi ile Bakanlığa tanınan yetkiye istinaden, yıllık % 30 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 28.04.2006 tarihinden itibaren yıllık % 24’e düşürülmüştür.

 

4. 2005 Yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin  Beyan Süresi  Uzatılmıştır

 

24.04.2006 Tarih ve 22 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile Maliye Bakanlığı tarafından, Vergi Usul Kanununun 17. maddesindeki yetkiye dayanarak, 2005 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi 28 Nisan 2006 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.

(Bu husus 25.04.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)

 

 

 

 

5. 2006 Yılına Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarının Endekslenmesi

 

                08.05.2006 tarihinde yayımlanan 52 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde 2006 yılında faydalanılacak olan devreden yatırım indirimi istisnası tutarı ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Buna göre;

 

24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında, Gelir Vergisi Kanunu’nun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek.1-6. maddelerine göre başlanılmış yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde yeniden değerleme oranında (2006/1. Geçici Vergi Döneminde %0,39 oranında) artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

 

                Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19.maddesi kapsamında, 01.01.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde, Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranında (2006/1. Geçici Vergi Döneminde %2,48 oranında) artırılarak dikkate alınacaktır.

(Bu husus 09.05.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)

 

6. 2006 yılı İlk Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

 

09.05.2006 Tarih ve 53 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile Maliye Bakanlığı tarafından, Vergi Usul Kanununun 17. maddesindeki yetkiye dayanarak, Ocak – Şubat – Mart 2006 dönemine ait ilk üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 15 Mayıs 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.

(Bu husus 10.05.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)

 

Durum bilgilerinize sunulur.

 

 

Saygı ile,

ER-İŞ YMM LTD.ŞTİ.

 

 

 

 

 

 

ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69

 

PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69