BAŞLANGIÇ

Türkiye’deki milli endüstri inkişafının ve Cumhuriyet devrinden beri bu sahada atılan adımların, yapılan hamlelerin büyüklüğünü takdir edebilmek için, istatistik rakamlarının mevcudiyetlerinden ve onların hakikati itiraz kabul etmez bir şekilde ifade edişlerinden istifade etmek mecburiyeti vardır. Milli endüstrimizin kuruluşuna başlandığı tarihten itibaren geçen şu kısa, aşağı yukarı on senelik bir zaman içerisinde memleketimizde bine yakın fabrika açılmıştır. Halen Türkiye’de 1500’den fazla fabrika çalışmaktadır ki; bilhassa son yıllar zarfında yapılan endüstrileşme planları mucibince kurulan ve kısmen çalışmaya başlayan fabrikaların büyüklükleri nazarı itibara alınırsa, hamlenin büyüklüğü ve bu varlıkların ulusal ekonomik bünyemiz içerisindeki mevkilerinin kıymeti apaçık bir şekilde meydana çıkacaktır. 1

Türkiye’de endüstriyel sahadaki bu ilerleyişin ve yükselişin feyizli, değerli neticelerini ve bunların umumi ekonomik yaşayışımız üzerine olan büyük tesirlerini, daha şimdiden gözle görünür, elle tutulur bir şekilde tespit eder, iftihar ve gururla sayarken, hiç şüphesiz bu ilerleyişin mahsulü olan İşletmelere büyük bir önem vermek mecburiyeti hasıl olmaktadır.

Bu bakımdan bizde de, diğer endüstri devletlerinde olduğu gibi, bugünkü yeni doğan vaziyet icabı düşünülmesi ve üzerinde durulması lazım gelen birçok noktalar, önemle başarılması mecburi olan birçok problemler vardır. Bu noktalardan birincisi ve belki en mühimi: Kurulan bu endüstri işletmelerini ekonomik ve rasyonel şartlar, kanunlar içerisinde idare etmek ve bu ticari varlıklardan memleket, şahsi menfaat bakımından en büyük istifadeyi temin etmektedir.

Yazının devamı için tıklayınız ...