GENELGE 172 

                                                                                                                                                                     25.05.2011                                                                                    Konu :  IYatırımlarda Devlet Yardımları Tebliği Değişikliği (2011/1 – 11.05.2011/27931)

                         II -  Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2011/7 – 17.05.2011/27937)

 

I- Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde değişiklik:

          28.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/1 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2011/1 sayılı Tebliğ yayınlanmış olup, özeti aşağıdaki gibidir.

 

           1) Yatırım Tebliğinin tanımlar bölümüne KOBİ tanımı eklenmiştir.

          2) 2009/1 sayılı tebliğin 6. maddesindeki müracaat merci başlıklı kısmında sanayi odalarına yapılan başvuru ayrıcalıklarından Komple Kullanılmış Tesis ibaresi çıkarılmıştır.

          3) Aynı Tebliğin 7. maddesinde müracaatta aranacak belgeler başlığı altındaki (e) bendinde Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak borcu yoktur belgesinde kamu kurum ve kuruluşları hariç tutulmuşlardır.

          4) Aynı Tebliğin 9. maddesinde yer alan teşvik belgesi kapsamında değerlendirilemeyen harcamalar bölümünde yer alan basım ve matbaa makineleri yasağı kaldırılmış olup, yeni makine olarak teşvik verilmesine başlanılmış, ancak kullanılmış olarak alınmasında yasak hala devam etmektedir.

          5) Tebliğin 10. maddesinde yer alan 31.12.2010 tarihleri 31.12.2011 olarak değiştirilmiştir.

          6) Yine aynı Tebliğin yatırıma başlama başlıklı 11. maddesinde yer alan başlama tanımı daha net olarak harcama adları ile yer alarak değiştirilmiştir.

          7) Tebliğin 14. maddesindeki yedek parça ithal şartı olarak makine ve teçhizatın başına toplam kelimesi eklenmiştir. Böylece toplam makine ve teçhizat bedelinin % 5 olmuştur.

          8) Aynı Tebliğin kullanılmış makine ve teçhizat başlıklı 15. maddesinde serbest bölgeden ithal edilen tesislerde odalardan alınan iştigal yazısı artık istenmemektedir. Kullanılmış olarak baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve vinç hizmetlerine dönük makineler ithal edilemeyecektir. Kullanılmış makinenin kapsam dışı kullanımında ya makineler ihraç edilecek ya da gümrüklere terk edilecektir.

         9) Tebliğin 20. maddesinde yapılan değişiklik ile SSK işveren payı desteği uygulama süresi 31.12.2011 tarihine kadar yapılan yatırımlar olarak değiştirilmiştir.

       10) Aynı Tebliğin 21. maddesi ile uygulanan vergi indirimleri tablosuna 31.12.2011 itibariyle yatırıma başlayanlar ilave edilmiştir.

        11) İthal ve yerli makine alımlarında uygulanan +,- % 30 luk limit aşımları Tebliğin 24. maddesi değişikliği ile +,- % 50 ye çıkarılmıştır.

        12) Tebliğin 26. maddesinin değişikliği ile ek süre taleplerinde yatırım harcaması yapılmış olma şartı getirilmiştir.

       13) Finansal kiralama yolu ile teminlerde fesih söz konusu ise devir alacak yatırımcı ile kiracı firma başvurarak devir işlemi yapılabilecektir. Tebliğin 29. maddesi değiştirilmiştir.

        14) Tebliğin 33. maddesindeki cezai uygulama kısmında yapılan değişiklik ile yükümlülüklerini yerine getiremeyen kuruluşların makine ve teçhizatını öngörülen sürelerden önce satması halinde belgeleri kısmen veya tamamen iptal edilebilecektir.

        15) Tebliğin tamamlama vizesi kısmı olan 34. madde de Yeminli Mali Müşavirlere de yetki verilerek tamamlama vizesi işlemleri yaptırılabilecektir.

        16) Sanayi odasının görüş aldığı kapsamların yer aldığı 35. madde de değişiklik yapılarak kullanılmış komple tesis için görüş sorma zorunluluğu kaldırılmıştır.

       17) Yatırım için hazırlanan belgelerde kira kontratı zorunluluğu kaldırılmıştır.  

 

II- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:

20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2011/7  sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.

 

            1) 2006/12 sayılı Tebliğin  9 uncu maddesi değişmiştir. İlgili madde de yer alan maddeye “sadece anti-damping ve sübvansiyon vergisinin %100’ü teminata bağlanır” ibaresi “anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat uygulanmaz” olarak değiştirilmiştir.

           2) Aynı tebliğin Dahilde işleme izni veriecek haller başlıklı 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ı) bentleri değişmiştir. (a) bendinde daha önce elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat gibi temel tekstil maddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan  yardımcı maddeler için geçerli olan “200.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalat” sınırlaması kaldırılmıştır. Yine aynı şekilde (ı) bendinde Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmasında yer alan 200.000 ABD doları sınırlaması kaldırılmıştır.

           3) Aynı tebliğin Belge/izin düzenlenmesi başlıklı 17nci maddesinin 4ncü ve 9ncu fıkraları değişmiştir. Yukarıda belirtilen değişen 14ncü maddenin (a) ve (ı) bentleri doğrultusunda konu ile ilgili 17nci maddenin 4ncü fıkrası ile daha önce elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat gibi temel tekstil maddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan  yardımcı maddeler için bir takvim yılında ki 200.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalat için verilen izin sınırlaması da  kaldırılmıştır. 9ncu fıkra da yer alan döviz kullanım oranı  (%80) genişletilmiş ve çeşitli sektörlere göre farklı oranlar getirilmiştir.  Değişen madde ile döviz kullanım oranları; otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, bunun dışında kalan sektörler için azami %80’dir.

          4) Aynı Tebliğin “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin yedinci fıkrası değişmiştir. Daha önce serbest dolaşıma sokulacak eşyalar ile ilgili yer alan tanımlamada sadece “şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya” ibaresi yer alırken yapılan değişiklik ile bu eşyaya “işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekliyle” şeklinde getirilen ek ibare ile hem asıl hammaddenin hem de ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma sokulabileceği belirtilmiştir.

          5) Aynı Tebliğin “Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması” başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi değişmiştir. Yukarıda 3nolu madde de belirttiğimiz değişen döviz kullanım oranları doğrultusunda  45nci madde de yer alan  ve Belge kapatmalarında göz önünde bulundurulacak ve tüm sektörlerde standart olan %80 döviz kullanım oranı tabiri de genişletilerek “otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %60’ı, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %70’i, bunun dışında kalan sektörler için %80’i ” şeklinde değiştirilmiştir.

          6) Aynı tebliğe geçici 22 nci madde eklenmiştir;

 

“GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin uygulanması bakımından, bu maddenin yayımı tarihi öncesi uygulanan Dahilde İşleme Rejimi mevzuatının lehe olan hükümleri uygulanır.”

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile…