20.10.2010

Konu : I – Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2010/7 – 25.06.2010/27622)
Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2010/13 – 15.10.2010/27730)
II – Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklemesi (2010/6 -
18.08.2010 / 27676)

I- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:

20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2010/7 ve 2010/13 sayılı Tebliğler yayınlanmıştır. Tebliğ özetleri aşağıdaki gibidir.

 

1) 2006/12 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “döviz kullanım oranı” tanımında ki FOB ihraç tutarı tanımına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) cümlesi ilave edilmiş, (ş) bendin de yer alan “İşletme Malzemesi” tanımına “İşleme faaliyetleri sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi” cümlesi ilave edilmiş ve aynı maddeye “Başlamış işlem” tanımı (oo) bendi olarak eklenmiştir.

2) Aynı tebliğin değişen döviz kullanım oranı tanımı ile birlikte 17nci maddesinin sekizinci fıkrasına “c) Dahilde işleme izin belgesi süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri gelen işlem görmüş ürün için yeni bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi halinde yeni belgede, aranmaz.” kısmı eklenmiştir.

3) Aynı tebliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası değişmiştir. Daha önce istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilmesi” olarak yer alan kısım “eşyanın miktarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi” olarak değiştirilmiştir.

4) Aynı tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi değişmiştir. İlgili maddeye “sadece anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat uygulanmaz, bunun dışında bu ithalattan doğan vergi bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır.” cümlesi ilave edilmiştir.

5) Aynı tebliğin kapatma müracaatının değerlendirilmesi başlıklı 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına “başlamış işlemler dahil olmak üzere” cümlesi ile “Gümrük beyannamesinin belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş olması bu beyannamenin belge/izin kapsamında değerlendirilebilmesi için yeterli sayılır. Ancak, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasında, belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamındaki ihracatın gerçekleştirildiğinin tespiti aranır. Aksine bir durumun tespiti halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.” cümlesi ilave edilmiştir.

6) Aynı tebliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiştir. CIF ithal tutarından sonra “(Fatura bedelinin CIF ABD Dolarına karşılık gelen değerinin)” cümlesi, FOB ihraç tutarından sonra “(ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil)” cümlesi ilave edilmiştir.

7) Aynı tebliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. İlgili maddeye “bu Tebliğin 46 ıncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla” cümlesi ilave edilmiştir.

8) Aynı Tebliğin “Dahilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların Kötüye Kullanılması” başlıklı 46 ncı maddesi değiştirilmiştir.
İlgili maddenin “b ve c” bendinde; yapılan inceleme denetim ve soruşturmalar sonucunda gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğu tespit edilirse o beyanname taahhüt kapatma-da kullanılmayacaktır. Kapatma müracatından evvel sahte belge tespit edilir ise ihracata tekabül eden ithalat vergisine cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca böyle bir durumla karşılaşan firmaların müteakip başvurularında indirmli teminat uygulanmayacaktır.

İlgili maddeye 3 ve 4 nolu yeni fıkralar eklenmiştir;
“ Yapılan inceleme ve denetimlerde belge sahibi firmanın veya yan sanayici firmanın stokla-
rında bulunması gerekli bir ithal eşyası stoklarda yer almıyorsa cezai işlem yapılacaktır. Kapatma
müracatından önce stokta bulunmadığı tespit edilir ise Gümrük Müsteşarığına bilgi verilerek bu tarihten sonraki müteakip başvurularda indirimli teminat uygulanmaz ve bu tür belgelere ek süre verilmez.

 

9) Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. İlgili madde de, iptal, resen kapatma işlemlerinde Müsteşarlığın yetkili olduğu bildirilmiş, Resmi Gazetede yayınladığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde müracaat edildiğinde resen kapatma geri alınacaktır. 60 günü geçer ise geri alınmayacaktır. Müeyyide uygulanmış belgede tahsilat yapılmamış ise teminat iadesi olunacaktır. Müeyyide uygulanmış ve tahsilat yapılmış ise teminat iadesi yapılmayacaktır. Bu gibi firmaların müteakip başvurularında indirimli teminat uygulanmayacaktır.

10) Aynı tebliğe geçici 19 uncu madde eklenmiştir;

“GEÇİCİ MADDE 19 – (1) 22/8/2010 tarihinden önce düzenlenen ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren dahilde işleme izin belgelerine bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması bakımından, 22/8/2010 tarihinde yapılan değişiklik öncesi uygulanan Dahilde İşleme Rejimi mevzuatının lehe olan hükümleri uygulanır.”

 

II- Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi:

 

Para-Kredi ve Koordinasyon kurulunun yayınladığı İhracatta Devlet Yardımları altında yer alan yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetleri desteği tebliği yayınlanmıştır. İhracatı artırmaya yönelik şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında açacakları mağaza ofis, depo,showroom veya reyonların kira bedellerinin bir kısmı karşılanmaktadır.
Sinai şirketlerin açılan birim mağaza ise % 60 oranında kira gideri, yıllık en fazla 120.000 ABD doları, açılan birim ofis, depo,showroom veya reyon ise yine % 60 oranında ancak yıllık en fazla 100.000 ABD doları olarak desteklenmektedir.
Ticari şirketlerin açılan birim mağaza ise % 50 oranında kira gideri, yıllık en fazla 100.000 ABD doları, açılan birim ofis, depo,showroom veya reyon ise yine % 50 oranında ancak yıllık en fazla 75.000 ABD doları olarak desteklenmektedir. Kira destekleri net kiralar üzerinde hesaplan – maktadır. Destekten faydalanma süresi 4 yıldır. En fazla 15 birim faydalanabilecektir. Bu tebliğ öncesinde açılan birimlerde bu tebliğde yer alan desteklerden faydalanabilir.
Şirketler ve işbirliği kuruluşları yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirdikleri görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, birimlerin internet tasarım, katalog, broşür, eşantiyon, pano ve malzeme gider-lerinin bir kısmı desteklenir.
Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin bu tür reklam, tanıtım ve pazarlama giderlerinin % 60’ı oranında en fazla yıllık 150,000 ABD doları olarak desteklenir. Yurt dışı birimi olmayan ancak yurt içi olarak faaliyet göstereceği ülkede marka tescili bulunan şirketlerin bu tür giderlerinin % 60’ı yıllık en fazla 250,000 ABD doları olarak desteklenebilmektedir. Bu tür tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi en fazla 4 yıldır.
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markaların yurt dışında tescil ettirilmesi veya korunmasına ait giderler % 50 oranında en fazla yıllık 50.000 ABD doları kadar desteklenebilmektedir. Marka desteği 4 yıl kullanılabilir. Bu tür faaliyetlerin desteklenebilmesi için en baştan ayrıntılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile…