07.02.2005

Konu : I – Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve Tebliği 2005/8391 BKK – 2005/1 Tebliğ 27.01.2005/25709 RG
II – İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Tebliği 27.01.2005/25709 RG


I- 27.01.2005 tarihli Resmi Gazetede Dahilde İşleme Kararı ile Tebliği yayınlanmıştır. Karar özeti aşağıdaki gibidir.
İhracatı artırmak amaclı yayınlanan karar kapsamında şartlı muafiyet sisteminde ihracı taahhüt edilen ürün bünyesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul vergisi teminata bağlanmak sureti ile ithal edilebilir. İhracat taahhüdü gerçekleştirildikten sonrada teminatlar iade edilir. Alınan teminatlar kuruluşun performansına göre indirimli olarak uygulanabilmektedir. Geri ödeme sisteminde ise serbest dolaşımda bulunan hammadde, yardımcı madde ve yarı mamul den imal edilen ürünün ihracında, ithalat esnasında alınan vergiler geri ödenir.


Tebliğ özeti: Şartlı muafiyet sisteminde ithalat eşyası yerine eşdeğer eşya niteliğinde olan ser best dolaşımdaki eşya kullanılabilmektedir. Böylece belge kapsamında önceden ihracat sonradan ithalat yapılabilmektedir. Belge kapsamında yurt içinden mal KDV siz mal temini mümkündür. Yurt içinden temin edilen mal ithal eşyası gibi değerlendirilir. Yurt içinde temin edilen eşya döviz kullanımı hesaplanmasında dikkate alınmaz. İthalat esnasında uygulanan teminat indirimli olarak uygulanabilmektedir. Gümrük Müsteşarlığınca verilen A sınıfı onaylanmış kişi statu belgesi olan firma ithalattan doğan verginin % 1 ini, B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi olan firma ise % 5 ini, C sınıfı onaylanmış kişi statu belgesi olan firma da % 10 nu teminat olarak yatırır. Dört yıl içinde düzenlenmiş ve ihracat taaahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında 1 milyon ABD doları sanayi ürünü ihraç etmiş imalatçı ve ihracatcı firmlar ithalattan doğan verginin % 10 nu teminat olarak yatırabilir. Teminat hesaplanmasında açık olan indirimli teminattan faydalanan belgelerdeki ithalat rakamı düşülür. Belge kapsamında işlem görmüş ürünün tamamı yada bir kısmı Hariçte İşleme Rejimine göre yurt dışı edilebilir. Geri ödeme sistemi ile alınan belgeler ilk olarak ithalat yaptıklarında tüm doğan vergileri öderler. İthalat esnasında beyannameye geri ödeme sisteminde ithalat yapıldığı not düşülür ve belge arkasına işlenir. Daha sonra ihracat yapı lır ve ihracat yapılıp belge kapandıktan sonra alınan vergiler geri iade edilir. Belgeler süresi için de veya kapatma müracatından sonra revize edilebilir. Belge kapsamında GTIP, miktar, değer, ek süre taleplerini Birliklerin ön incelemesi ile Müsteşarlık yapacaktır. Belge süresi azami 12 aydır. Süre sonu bitimin rastladığı ayın son günüdür. Süresi biten belgelerin süre uzatımı için Birliğe başvurulacaktır. Orjinal sürenin yarısı kadar ek süre alınabilmektedir. Belge kapsamı yapılan ihracat Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelerine yapılacaktır. Serbest bölgeye yapılan ihracat 3 ay içinde başka bir ülkeye veya bir başka belge kapsamında ithal edilirse taahhü de sayılır. İhracat aracı ihracatçı ile de yapılabilir. Bu şekilde yapılan ihracat belgede yer alan şekli ile gerçekleştirilir. Aracı ihracatçı beyannamesinde belge sahibi ve yan sanayici ünvanları ile belge sayısı yer almalıdır. Belge kapsamında temsilci aracılığı ile ithalat yapılabilinir. AB ülkelerine veya serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere yapılan ihracatlarda üçüncü ülke menşe ili hammadde kullanıldığında telafi edici vergi ödenecektir. Gümrükler ihracat esnasında eksper tiz ve aynıyat istemeyecektir. Belge kapanma yazısı ile teminatlar geri verilecektir. Belge süresi içinde gerçekleştirilen ihracatlarla kısmı teminat iadesi alınabilecektir. Gümrük beyannamesinin belge kapsamı ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için beyanname aslı üzerine belge sayısının yazılması zorunludur. (Eski tebliğde bu zorunluluk yoktu sadece imalatçı gözükülse dahi sayılıyordu) Hali ile belge sayısının yazılmasına dikkat edilmelidir. İthal edilen eşyanın ihraç edilmemesi ve döviz kullanım oranına uyulmaması durumunda 2 kat para cezası alınacaktır. Daha önceki kararlara göre alınmış belgeler kendi mevzuatına tabi olup, bu kararın lehte hüküm lerinden faydalanılacaktır. Tebliğ tarihinden önce düzenlenen belgeler kapsamında yurt içinden alınan ve süresi içinde ihraç edilmeyen eşyaya 6183 sayılı Amme alacakları kanunu uygulanacak tır. Gözetim ve ithal lisansı aranan eşyalardan imal edilmiş ürünleri AB topluluğu ülkelere ihraç eden kuruluşların tebliğ tarihinden önce alınmış belge kapsamında eşya ile ilgili ithal lisansı ve gözetim belgesi aranmayacaktır. Tebliğin yürülülük tarihinden önce düzenlenen engeç süresi 31.12.2004 tarihinde süresi sona eren ve aynı firmaya ait belgelerin ihracat taahhütleri belge süre lerinin birbirleri içine girmesi kaydıyla birlikte kapatılabilir. Tebliğin yayın tarihinden önce düzenlenen belgelerde yurt içinde temin edilemeyen hammaddeler için döviz kullanım oranının % 10 aşılması durumunda, ithal eşyanın ihraç edilmesi koşulu ile belge taahhüdü kapatılır. Daha önceki kararlara göre alınan belgeler kapsamında özel fatura düzenleme yetkisi bulunmayan güm rüklerce tescil edilen ancak teyidi alınamayan özel faturalar ile ilgili belgelerin ihracat taahhütleri bu tebliğin yürürlülük tarihinden 6 ay içinde yapacakları ihracatları taahhüde sayılır.

II - Yine 27.01.2005 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dahilde İşleme Rejimi kararına göre İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında tebliğ de yayınlanmıştır. Bu tebliğ ihracat Sayılan Satış ve Teslimlere konu mamüllerin üretiminde kullanılan ithali vergiye tabi mallara yönelik tedbirleri kapsamaktadır. Bu dogrultuda;
a) Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların satış ve teslimleri,
b) 1- Savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
2- Savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
3- Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara, imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
c) İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç),
d) 1-Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,
2- İmalatçı firmaların, bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
3- Yatırım Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
f) Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
g) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,
h) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler),
i) İmalatçı firmaların, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil),
j) İmalatçı firmaların, dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri
İhracat Sayılan Satış ve Teslimlere girmektedir. Yatırım malları listesi Proje Danış’dan temin edilebilir. Bu çervede yer alan satış ve teslimler kapsamında gümrük muafiyetli ithalattan faydalanmak isteyen firmalar belge almak zorunda dır. Belgenin süresi azami 12 aydır. İstenirse ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 ay süre kaydırılabilir. Belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün % 10 u kadar ihracat yapıldığında 6 ayı geçmemek kaydı ile orjinal sürenin yarısı kadar ek süre verilir. Yukarıda belirtilen ihracat sayılan satış ve teslim kapsamındaki işlerden a ve b bentleri kapsamında % 60, c – d – e – i ve j bentlerinde % 50, d/2 bendinde % 80, f - g – h bentlerinde ise % 25 oranında ithalatda döviz kullanırılmaktadır. Ayrıca a – b – d/2 – d/3 – e – g – h – i bentleri çercevesinde yapılacak ithalatlarda KDV ile ÖTV tahsil edilir. Ancak aynı bentlerde belirtilen satış ve teslimlerde 3065 sayılı KDV kanunun değişik 13. maddesinin f bendi kapsamına girmesi durumunda ithalatta doğan vergi teminata bağlanarak ithalat yapılabilir. Belge kapsamında aracı ihracatçı kanalı ile ihracat yapılamaz.

Durumu bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
PROJE DANIŞ A.Ş.