GENELGE 166                                                                                                                                                                               06.08.2009                        

Konu : Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2009/9 – 06.08.2009/27311)

            
            Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:  
 
           20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2009/9 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.
 
1)   2006/12 sayılı Tebliğin “Belge/İzin düzenlenmesi” başlıklı 17 inci maddesinin 4 numaralı fıkrası değiştirilmiştir; (4) Gümrüklerden dahilde işleme izni alınacak hallerden olan bedelsiz veya bedelli ithalatı belirleyen 14 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca, (a) bendinde sayılan ürünler ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 (sekiz)li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu itibarıyla bir takvim yılı için 200.000 ABD Dolarını aşan bedelli veya bedelsiz ithalatına, tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında yapılacak bedelsiz ithalata ve Ek-7'de belirtilen ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak ithalatına direk gümrük müdürlüklerinden temin edilen dahilde işleme izni kapsamında ilgili gümrük idarelerince müsaade edilmeyecek olup, bu konudaki  talepler elektronik ortam aracılığı ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında Müsteşarlıkça değerlendirilir.
          
     2) 2006/12 sayılı Tebliğin “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin (10) numaralı fıkrasında daha önce sadece “Dahilde İşleme İzin Belgesi” olarak yer alan değerlendirme ibaresi “Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde işleme izni” olarak değiştirilmiştir.
 
     3) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 15 inci madde eklenmiştir.; Dahilde işleme izin belgesi kapsamında 1/4/2008-31/12/2008 tarihleri arasında ithal edilen Gümrük Tarife Cetvelinin genel olarak maden cevherlerini kapsayan 72 ila 79 uncu fasıllarında yer alan eşyanın değerinin belgede kayıtlı toplam ithalat değerinin % 35'inden fazla olması halinde, ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdü döviz kullanım oranı aranmaksızın kapatılır. Maden cevherindeki maliyet artışı nedeni ile döviz kullanım oranı yetersiz kalan kuruluşlara bir nevi af getirilmiştir.
 
    4) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 16 ıncı madde eklenmiştir.; Elektronik ortamda düzenlenmeyen dahilde işleme izin belgesi kapsamında elektrik enerjisi ihracat taahhüdü bulunması halinde, bu ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde ilgili imalatçı firma unvanının veya ilgili belge sayısının yer alması kaydıyla ilgili belge ihracat taahhüt hesabı, TEİAŞ bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'nden teyidi alınan fatura bilgileri esas alınarak kapatılabilir. Bu madde ile taahhüdünü kapatamayan elektrik ihracatcılarına kolaylık getirilmiştir.
 
                 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..
 
Saygılarımızla
PROJE DANIŞ A.Ş.