GENELGE 165                                                                                                                                                                          29.07.2009                        

Konu :  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara İlişkin Tebliğ (2009/1)

         28.07.2009/27302 RG
            
 
              16.07.2009 tarihli Resmi Gazetede 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına yönelik 2009/1 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğin özeti aşağıdaki gibidir.
             Teşvik Belgesi alabilecek kurumlar, gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleridir.
      I ve II. Bölgede asgari yatırım tutarı, 1 milyon, III ve IV. bölge de ise 500 bin TL.dır. Büyük projeler ve farklı yatırım konularına göre asgari yatırım tutarı ve kapasitesi değişiklik gösterebil- mektedir. Yatırımcının belgesi üzerinden uygunlanmak üzere finansal kiralama tutarı asgari 200 bin TL dır. Tekstil sektörüne yönelik taşınma desteğinde asgari tutar bulunmamakta olup, sadece 50 kişi çalıştırma şartı bulunmaktadır.  
               Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine, hammadde, ara malı ve işletme malzemesi, araç, matbaa makinası, inşaat malzemesi temin edilemez.
               Teşvik edilmeyen yatırım konuları dışındaki, asgari yatırım tutarını gerçekleştirecek tüm yatırımlar, destek unsuru olarak Gümrük muafiyeti, Katma değer vergisi istisnasından faydalanır-lar. Söz konusu unsurlara ilave olarak I. ve II. bölgede belirlenen konularda yatırım yapacak firmalar vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve 31.12.2010 tarihine kadar yatırıma başlanması kaydıyla sigorta işveren hissesi desteğinden faydalanırlar. III. ve IV. bölgelerde ise yukarıdakilere ek olarak faiz desteğinden faydalanırlar. Ayrıca sigorta işveren hissesi desteğinde yatırıma başlama tarih şartı yoktur. Büyük tutarlı yatırımlarda ise faiz desteği hariç tüm unsurlardan yararlanılır. Destek unsurlarından yararlanmak için yatırıma başlamadan teşvik belgesi temini gerekir.
              Belge kapsamında yer alan yatırım malları, CKD aksam ve parçaları,gemi ve yat kabuğu  yürürlülükte bulunan ithalat rejimi gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden istisnadır. Ayrıca makine bedelinin % 5 ini geçmemek kaydı ile yedek parça, otobüs, çekici, treyler, mobilya, yat, motorbot, kamyon, transmikser, beton santrali forklift, beton pompası belge kapsamında ithal edilirse Gümrük Vergisi tahsil edilir.
              Bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınarak, “eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek maddelere ilişkin tebliğ de yer alan mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığın- dan izin alınmış münferid kullanılmış makine ve tesisat teşvik belgesine bağlanması kaydı ile destek unsurlarından yararlandırılabilir. Komple kullanılmış tesislerde ise proje bazında yapıla- cak değerlendirme sonucu belgeye bağlanabilecektir.  
              Faiz desteğinden yararlanacak yatırımlar, bölgesel uygulanma kapsamında yer alan III. ve IV. bölgelerde yapılacak yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımlarıdır. Kullanılacak kredilerin en az bir yıl vadeli ve yatırım tutarının en fazla % 70’i olmak zorunda dır. Uygulanacak oranlar, III. bölge için TL kredilerinde % 3, Döviz kredilerinde % 1 dir. IV bölge, Ar-Ge ve çevre yatırımlarında ise TL de % 5, dövizde % 2 dir.
               Ayrıca büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamındaki yatırımlarda sigorta işveren hissesi desteği uygulanacaktır. Belgeye kayıt edilecek istihdam öngörüleri doğrultusunda, işletmeye geçiş tarihinden sonra sigorta işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanacaktır. Uygulama süreleri, yatırıma 31.12.2010 a kadar başlanması kaydıyla, I. bölgede 2 yıl, II. bölgede 3, III. bölgede 5 yıl ve IV. bölgede 7 yıldır. Yatırımlara 31.12.2010 dan sonra başlanırsa 1 ve 2 bölgede destek yok, III. bölgede 3 yıl, IV. bölgede 5 yıldır.
               Aynı şekilde büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında yapılan yatırımlar da vergi indirimi uygulaması yapılacaktır. Belirlenen katkı payına ulaşılıncaya kadar verilen indi-rim oranına göre kurumlar veya gelir vergisine indirim uygulanacaktır. İndirim uygulamasına kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanabilecektir.
             
 
Bölgesel Uygulama
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)
I
10
25
25
25
II
15
40
30
40
III
20
60
40
60
IV
25
80
45
80
 
               Ancak belge kapsamı yatırımlara 31.12.2010 tarihine kadar başlanması halinde, oranlar ;
          
 
Bölgesel Uygulama
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)
I
20
50
30
50
II
30
60
40
60
III
40
80
50
80
IV
60
90
70
90
 
               Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulamadaki yatırımlara yer tahsisi de yapılabilecektir. Yer tahsisi uygulamaları Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.
               Tekstil sektöründe I. ve II. bölgede faaliyet gösteren işletmeler 31.12.2010 tarihine kadar IV. bölge kapsamı illere bütünlüyle taşınıp, 50 kişilik istihdam sağlarsa, 5 yıl süre ile % 75 oranında kurumlar ve gelir vergisinde indirim uygulanacaktır. Taşınma ile birlikte yeni yatırımları var ise arazi tahsisi uygulanabilir. Ayrıca 5 yıl süre ile sigorta işveren hissesinin tamamı bütçeden karşı-lanacaktır. 31.12.2010 dan önce taşınırlarsa süre 7 yıl olacaktır. Eğer taşınma işlemi 2009 sonuna kadar gerçekleşirse nakliye masrafları da bütçeden karşılanacaktır. 
              Belge kapsamında her aşamada makine ve teçhizat listeleri ile belgeler revize edilebilir. Yatırımlar belgede öngörülen sürede gerçekleşmezse ilk sürenin yarısı kadar ek süre alınabilir. Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamındaki yatırımlar en az 5 sene aynı bölgede faaliyet göstermelidir.
              Tamamlanmış belge kapsamındaki makine ve teçhizat 5 yılını doldurmuş ise satışı ve devri serbesttir. 5 yılını doldurmamışsa izine tabidir. Belge süre sonundan itibaren 6 ay içinde belge tamamlanması için Müsterşarlığa veya ilgili mercie başvurulması gerekmektedir. Aksi halde belge iptal edilebilir.
             Daha önceki kararlara göre alınan teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalar, belgenin istinat ettiği karar hükümleri çercevesinde devam olunur. Önceki kararlara göre alınan belgelerin devam eden yatırımlarının geri kalan gerçekleştirilecek kısımları, bu kararda belirtilen asgari oranlarını tutuyorsa, talep edilmesi halinde mevcut belgeye tamamlama vizesi yapılarak geri kalan kısmına yeni belge düzenlenerek devir işlemi yapılabilir. Önceki karara göre alınmış belge kapsamı finansal kiralama devirlerinde bu kararın hükümleri uygulanacaktır.
                    Daha detaylı ve her türlü bilgi için lütfen PROJE DANIŞ’a başvurunuz.       
Durumu bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımızla
PROJE DANIŞ A.Ş.