GENELGE 164                                                                                                                                                                       17.07.2009                  

       Konu :  I - Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği 

                    Yolu ile Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik 15.07.2009/27289 RG (2009/8)
               II – Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar                                        17.07.2009/27291 RG (2009/15164 BKK)
 
I-   01.04.2007 tarih ve 26480 Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin “ Firmanın sorumluluğu” başlıklı 9 uncu maddesi değiştirilmiştir;
        (1) Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar tarafından, elektronik ortamda gerçekleştirilemeyen alım veya ihracat çeşitlerinde kayıtların, belge kapatılıncaya kadar elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.
            (2) Belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması olmaması gerekmektedir. Ancak; yurt içi alım faturalarına ilişkin kayıtların belge kapatılıncaya kadar elektronik ortama aktarıldığı hallerde, ithali öngörülen eşyanın miktarı revize edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.
         (3) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde eşyanın tesliminden sonra yapılacak bir düzeltme sonucunda belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olmuş ise, bu aşım revize işlemine konu edilemez.
        (4) BİLGE Sistemi kapsamında yer alan gümrüklerde, bilge sistemine erişilemeden ithalat veya ihracat yapılması durumunda, gümrük beyannamesinde yer alan belge bilgilerinin, belgedeki bilgilerden farklı olmaması gerekmektedir. Farklı olunan hallerden dolayı, miktar aşımı olması durumunda, aşım revize edilemez. Ancak; ilgili ithalata ilişkin gümrük beyannamesinde doğru birim bilgilerinin yer almasına rağmen, erişim sağlanamaması vb nedenlerden aksaklık olması durumunda miktar aşımı söz konusu olur ise, eşyanın miktarı revize işlemine konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.
         Aynı Tebliğ’in “Yetki” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 inci fıkrasına Müsteşarlığın dahilde işleme izin belgesinde yer alan bilgilerde resen düzeltme ve/veya değişiklik yapılması hususunda yetkili olacağı ibaresi eklenmiştir.
II- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde       İşleme Rejimi Kararının 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası değiştirilmiştir; İlgili fıkrada yer alan %80 olarak belirtilen döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirleneceği belirtilmiştir. Aynı kararın 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası değiştirilmiştir; Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara yurt içinde teslimi ile belge/izin kapsamında ihraç edilen eşyaların alıcısı tarafından kabul edilmemesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenecektir.
Dahilde izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında aranmayacağı haller, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir. Aynı Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi değiştirilmiştir. “ ç) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi," 2 katı para cezası ile tahsil edilir.
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..