GENELGE 162     

 08.07.2009

Konu : I – Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2009/6 – 01.07.2009/27275)

II – 5746 sayılı ARGE Kanunu Damga Vergisi İstisnası (Seri 3- 07.07.2009/27281)
 
 
I - Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:
 
20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2009/6 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.
 
1) 2006/12 sayılı Tebliğin “Dahilde işleme izni verilecek haller” başlıklı 14 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) ve (ı) bentlerinde daha önce sırasıyla 50.000 ve 150.000 ABD Doları olan değerler 200.000 ABD Dolarına yükseltilmiş, (f) bendine “asorti bağırsağının tüplenmesi” ibaresi eklenmiştir.
 
2) 2006/12 sayılı Tebliğin Dahilde işleme izinleri ile ilgili olarak “Ek süre müracaatı” başlıklı 21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi ile 23 üncü maddenin (1) numaralı fıkrasının (b) bentlerine, ilgili ek süre müracaatları için “Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde” yapılması ibaresi eklenmiştir.
 
3) 2006/12 sayılı tebliğin 27 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan ithal edilen eşyanın yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybı durumunda bunun tespiti için Belge için Müsteşarlığa yapılan tebligata, ilgili gümrük idaresine de tebligat yapılması ibaresi eklenmiştir.
 
4) 2006/12 sayılı tebliğin 38 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası değiştirilmiştir; Kapatma müracaatı değerlendirmelerinde, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için firmalara verilen 1(bir) aylık süre sonunda, Belgeler 2006/12 sayılı tebliğin 45 inci maddesi de dikkate alınarak kapatılacaktır.
 
5) 2006/12 sayılı tebliğin 38 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası değiştirilmiştir; Belge/izin kapatmalarında, Gümrük beyannamesinin Belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş olması bu beyannamenin belge/izin kapsamında değerlendirilebilmesi için yeterli sayılır. Ancak, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasında, belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamındaki ihracatın gerçekleştirildiğinin tespiti aranır. Aksine bir durumun tespiti halinde, Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.
 
6) 2006/12 sayılı tebliğin 38 inci maddesinin (11) numaralı fıkrası değiştirilmiştir; İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgeleri/ dahilde işleme izinleri Müsteşarlığın/Gümrük Müsteşarlığının uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince yapılan maddi hatadan dolayı yeniden açılabilir.
 
7) 2006/12 sayılı tebliğin 39 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası değiştirilmiştir; İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, ek-5 ve ek-6’da yer alan ihracat ve ithalat listeleri ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine taahhüt kapatma yazısı ekinde gönderilir. Belge kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, kapatma işlemi ilgili kurum ve kuruluşa da bildirilir.
 
8) 2006/12 sayılı tebliğin 49 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası değiştirilmiştir; Müsteşarlık dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma müracaatını, taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya yetkilidir. Resen kapatmanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 60(altmış) gün içerisinde ilgili firma tarafından resen kapatmayı geri almak için başvurulmamışsa işlem geri alınmaz. Geri alım sonrası taahhüt kapatmada ceza uygulanmakla birlikte henüz tahsilat yapılmayan kısım için ithalatta alınan teminatlar iade edilir. Ancak ceza uygulanmış ve ödenmiş ise taahhüt kapatmayı takiben iade edilmez. Bu gibi firmalara 1 yıl indirimli teminat uygulanmaz.
 
9) 2006/12 sayılı tebliğin 49 uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası değiştirilmiştir; Dahilde işleme izninin taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir. Geri alım sonrası taahhüt kapatmada ceza uygulaması yapılıp, tahsilat yapılmamışsa ithalatta alınan teminatlar iade edilir. Tahsilat yapılmışsa teminat iade edilmez.
 
10) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 12 inci madde eklenmiştir.; Yaşanan ekonomik kriz nedeni ile
Taahhütlerini kapatmada zorluk çeken süresi bitmiş dahilde işleme izinlerine Temmuz ayı içinde, süresi devam edenlerde ise süre sonundan itibaren 1 ay içinde olmak kaydı ile Gümrük idaresine başvurarak sadece ihracat için azami 6 (altı ay) ek süre verilebilir.
 
11) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 13 üncü madde eklenmiştir.; Genel olarak yaşanan ekonomik kriz sebebiyle 24.12.2008 den önce düzenlenmiş ve kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine daha önce yayınlanan geçici 11. maddeye istinaden süre almamış olması kaydıyla Temmuz ayı içinde Müsteşarlığa veya duruma göre Birliğe başvurarak sadece ihracat için azami 6 (altı ay) ek süre verilebilir.
 
12) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 14 üncü madde eklenmiştir. 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenmiş ve taahhüt hesabı cezalı veya resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri bu tebliğin 46. maddesi kapsamında bir işleme tabi tutulmamış olması, belge süresi içinde uygun ihracatlarını tevsik etmesi ve bu tebliğin yürürlüğe girişinden itibaren 1 ay içinde birliklere başvurması kaydı ile geri açılarak, geri açılma tarihinden itibariyle eksik ihracatı tamamlamak için ek 3 ay süre verilebilir.
 
II - 5746 sayılı ARGE Kanunu Damga Vergisi İstisnası:
 
12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazeteden yayımlanan 5746 sayılı ARGE kanunu kapsamında uygulanacak Damga Vergisi İstisnasına yönelik tebliğ yayınlanmıştır. Özeti aşağıdaki gibidir.
Kanun ilgili maddesine göre kapsam ve sınırları belirtilen ARGE ve yenilik faaliyetleri ile ilgili düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olacaklardır. Bu faaliyetlerde istihdam edilen personele ait bu görevlerle ilgili olarak ödenecek ücretler için düzenlenen kağıtlara da istisna uygulanacaktır.
Ayrıca noter, resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşların bu faaliyetler kapsamında düzenlenen kağıtlara istisna uygulayabilmesi için, faaliyetine yönelik izin aldığı birim ve faaliyetini kontrol ve yürüten birim onayını taşıyan listeyi istisnayı uygulayacak kuruluşa ibraz ederek istisnadan yararlanacaktır. Ancak işlem konusu kağıtların bu faaliyetlere yönelik olduğu söz konusu listeden anlaşılabilir olması gerekmektedir.
Hangi yöntemle ARGE faaliyeti desteği alınıyorsa alınsın belge veya proje sözleşme tarihi istisna uygulamasının başlangıç tarihidir. Aynı şekilde belge veya proje sözleşme bitim tarihi de uygulama sonu olacağı tabii dir.
İstisnayı uygulayan kurum ve kuruluşlar en geç bir ay içinde formu doldurup, vergi dairesine bildirecektir. Gelir stopajı bildirimi zaten yapılıyorsa ek bildirime gerek olmayacaktır.
Kanun ile tebliği arasındaki geçen zaman aralığında yapılan uygulamalar en geç 3 ay içinde bildirilecektir.
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..