GENELGE 157                                                                                                                                                                               20.07.2007                         Konu :  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Değişikliği 2007/12142 sayılı
   Bakanlar Kurulu kararı (01.06.2007 – 26539 RG) ile
       Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ait Değişiklik
       Tebliği 2007/1 sayılı (20.07.2007 – 26588)
 
               Bilindiği üzere 06.10.2006 tarih ve 26311 sayılı Resmi Gazete ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkkında Karar yayınlanmıştı. Söz konusu kararın uygulanmasına yönelik olarak
          08.12.2006 tarih ve 26370 sayılı Resmi Gazete ile de 2006/3 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Aradan geçen süre zarfında öncelikle karar değişikliği yapılarak aradından tebliğ değişikliği yapılmıştır. Özetleri aşağıdaki gibidir.
                KOBİ yatırımlarının içeriği değiştirilmiş, yatırım turarları aynı bırakılmıştır. Ar-ge, Çevre ve Yabancı Sermaye yatırımları hariç KOBİ dahil, imalat ve tarımsal sanayi sektöründeki yatırımlar için yetki verilen odalara başvurulabilecektir. Devlet Yardımları ile yeni imkan sağlanan kalkın-mada öncelikli yörelerde yapılan yatırımlar, KOBİ, ar-ge ve çevre yatırımlarına sağlanan faiz desteği uygulaması, finansal şirketler aracılığı ile gerçekleştirilecek yatırımlar içinde uygulanabi-lecektir. Sadece ar-ge konusunda yapılacak yatırımlara sağlanan işletme kredisi imkanı en az 6 ay olmak kaydı ile ilk bir yıl için uygulanabilecek olup, alınan kredinin en fazla 12 ay vadeli olma şartı kaldırılmıştır.
                Faiz desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzala-yan bankalardan birine başvurabileceklerdir. (protokol imzalanma aşamasındadır.) Finansal kiralama aracılığı ile yapılacak yatırımlarda faiz desteğinden yararlanmak için aracı kurum yatırımcı adına Müsteşarlığa başvuracaktır. Kullanılmış makine, KOBİ kapsamına girmeyen müteharrik karakterli (hareketli, sabit olmayan) yatırımlar faiz desteğinden yararlanamayacaktır. Faiz desteğinden faydalanan yatırımcı, yatırımı bankanın uygun görmesi durumunda başka bir yatırımcıya devir edebilecektir. Destekten faydalanan yatırımcılar her yıl Mart ayının sonuna kadar YMM onaylı tabloları belgeyi aldığı merciye (oda veya müsteşarlık) ve kuruma (banka veya finansal kiralama şirketi) göndermek zorunda dır.
                Kablo ve uydu yayıncılığı yatırımı yapacak yatırımcılar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulun-dan alınacak yayın izni olduğuna dair yazıyı, karasal Yayıncılık yatırımı yapacak yatırımcılar da   Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi içinde lisans başvurusunda bulundu-ğuna dair yazıyı Müsteşarlığa iletmek zorundadırlar.
               Desteklenecek yatırım konularında; otomotiv yatırımlarındaki 250 milyon ABD $ ını geçmesi gereken yeni otomobil yatırımları tutarı 50 milyon Avro olarak değiştirilmiştir. Demir Çelik yatırımlarındaki kısıtlamaya sıcak haddeleme yatırımları ilave edilmiştir. Hava yolu işletmecili-ğinde yangın söndürme araçları teminine yönelik yatırımlar desteklenmeye başlamıştır. Gemi inşa yatırımlarında, hazır olarak ithal edilecek gemilerle ve yeni olarak getirilecek yüzer havuz-lara teşvik belgesi düzenlenebilecektir. Fuar ve kongre merkezi yatırımlarında kongre merkezi kriteri kapalı alandan, koltuk sayısına çevrilmiştir. Alt yapı yatırımlarında doğrudan yapılacak yatırımlar desteklenecektir.
               Desteklenmeyecek yatırım konularına lokantalar ilave edilmiş, desteklenmeyecek otomasyon yatırımlarında ise alt yapı otomasyonu hariç tutulmuştur. 
               Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış ile temasa geçiniz. Durum bilgilerinize sunulur, saygılarımızla.