GENELGE 158                                                       13.03.2008

Konu : I - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun – 5746

Sayılı (12.03.2008 – 26814 RG)
II - Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği
Yolu ile Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik 13.04.2008/26815 RG (2008/3)
 
ARGE :
Uzun süredir medyadan takip edilen ARGE kanunu yasalaşarak Resmi Gazetede yayınlan- mıştır.Uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Tübitak’ın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte çıkartılacaktır.
Kanunun amacı; ARGE ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile ARGe’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir. Böylece bu kanun ile Teknoloji merkezi işletmeleri ile Türkiye’de bulunan ARGE merkezleri, yukarıda açıklanan ARGE projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesini de desteklemektedir. Destek unsurları;
ARGE İndirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, ARGE merkezlerinde, kamu kurum ve kuruşları ile vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ARGE ve yenilik ile reka-bet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden faydalananlarca gerçek-leştirilen ARGE ve yenilik harcamalarının tamamı kurum ve ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Aynı şekilde 500 ve üzeri tam zaman eşdeğer ARGE personeli istihdam eden ARGE merkezlerinde o yıl yapılan ARGE ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı da kurum ve ticari kazançta indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca bu harcamalar aktifleş-tirilerek amortisman yolu ile itfa edilebilmektedir. Yetersiz kazanç olması durumunda ise indirim konusu yapılamayan tutar takip eden seneye yeniden değerleme oranında artırılarak devredilir.
Gelir Vergisi Stopajı Teşviği: Kamu personoli hariç, teknoloji merkezi işletmelerinde, ARGE merkezlerinde, kamu kurum ve kuruşları ile vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen yada Tübitak tarafından yürütülen ARGE ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinde yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan ARGE ve destek personelinin ; bu çalışmalar karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için % 90’ı, diğerleri için ise % 80’i gelir vergisinden muaftır.
Sigorta Primi Desteği:Aynı şekilde, kamu personoli hariç, teknoloji merkezi işletmelerinde, ARGE merkezlerinde, kamu kurum ve kuruşları ile vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen yada Tübitak tarafından yürütülen ARGE ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan ARGE ve destek personeli ile Teknoloji Geliştirme Kanununa göre ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmalar karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı 5 yıl süre ile Maliye Bakanlığınca karşılanacaktır.
Damga Vergisi İstisnası: Kanun kapsamındaki her türlü ARGE ve yenilik faaliyetleri ile ilgili düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.
Teknogirişim Sermayesi Desteği: Teknogirişim sermayesi özelliği taşıyan projelere bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100,000 YTL sına kadar hibe verilir.
 
Rekabet Öncesi İşbirliği: Rekabet öncesi işbirliği projelerinde birlikte çalışan kuruluşların bu işbirliğine yaptıkları katkılar, yapacakları protokolde belirtilen kuruluşlardan biri adına açılacak özel hesapta takip edilir. Hesaba aktarılan bu tutarlar, harcamanın yapıldığı dönemde işbirlikte olan kuruluşların ARGE harcaması olarak kabul edilir ve proje haricinde hiç bir amaç için kullanılmaz. Hesapta toplanan tutarlar, hesap sahibi kuruluşun kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.
ARGE ve yenilik faaliyetinde bulunanlar, kamu ve kuruluşların, vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel fon hesabında tutulur. Bu fon, vergiye tabi kazancın tespitinde ve ilgili yılda yapılan ARGE harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Fonun elde edildiği hesap dönemini izleyen 5 yıl sermaye ilavesi dışında herhangi bir şekilde başka bir yere kullanılması halinde tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır.
Kanun kapsamından yararlananlar, bu kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç 2 yıllık süreler itibariyle yapılır. Gelir stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ait teşviklerden yararlanacak olan çalışanların tam zaman eşdeğer sayısı, toplam tam zamanlı ARGE çalışan sayısının % 10’unu geçmeyecektir. Asgari ARGE personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı çalışan personelin üçer aylık dönemde ortalaması esas alınır. Kanunda öngörülen şartların ihlalinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu hakkında kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu kanundan yararlanan 5084 saylı kanun da yer alan aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamazlar.
 
DAHİLDE İŞLEME:
01.04.2007 tarih ve 26480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği yolu ile yapılmasına dair tebliğin (PROJE DANIŞ GENELGE No: 155) 9 maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendi ve 2 numaralı fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
b) BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde, ilgili gümrük beyannamesi ve fatura kayıtlarının belge taahhüt kapatma müracaatına kadar Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir."
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kayıtların, belge sahibi firma tarafından bu bentte
öngörülen süre içerisinde Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılamaması, ancak belge taahhüt kapatma müracaatına kadar aktarılması durumunda, belge ihracat taahhüt kapatma işlemi bu kayıtlar dikkate alınarak tekemmül ettirilir. Bu durumdaki firmaların dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 6 (altı) ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz.
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..