GENELGE 159 03.06.2008 Konu : I – Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklik (2008/4 Tebliğ 30.05.2008/26891 RG)
 
II – Tasarım Desteği Tebliği (2008/2 sayılı tebliğ – 18.04.2008/26861 RG)
 
 
DAHİLDE İŞLEME:
20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2008/4 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.
 
1) 2006/12 sayılı Tebliğin 27 inci maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş olup; belge kapsamı mücbir sebep ve fevkalade hallere istinaden verilecek ilave sürelerde; yapılan başvurunun ilgili birimce uygun görüldüğü tarihten itibaren mücbir sebep veya fevkalade hal süresi dikkate alınarak belirlenecektir.
 
2) 2006/12 sayılı Tebliğin 33 numaralı Telafi edici verginin (TEV) ödenmesi başlıklı maddesinin 5. fıkrası değiştirilmiştir ; Avrupa Topluluğuna ihraç edilen malın bünyesinde kullanı- lan 3 ülke menşeili hammadde, yardımcı madde ve yarı mamule uygulanan ithalat vergisi topluluktakinden fazla ise, ihracatta toplulukta uygulanan vergi TEV e konu edilmektedir. Bu işlemde yapılan değişiklik ile tarım ürünleri ile 1/95 sayılı AT-Türkiye ortaklık konseyi kararı kapsamındaki ürünler hariç tutulmuştur.
 
3) Aynı tebliğin 44. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiştir. Daha önce belge alırken, ibraz edilen bilgi ve belgelerde yanlışlık olması veya tahrifat yapılması veyahut sahte belgesi düzenlenmesi durumunda düzenlenecek yeni belgelerde 1 yıl indirimli teminattan yararlanmama şartı, mevcut açık belgelere de uygulanacaktır. Herhangi bir gerçek dışı durum tesbit edildiğinde tüm düzenlenen ve düzenlenecek belge kapsamlarında 1 yıl indirimli teminattan yararlanılmayacaktır.
 
4) Aynı tebliğin 46. maddesinin 1. fıkrasının c bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Belgeye sayılan gümrük beyannamelerinde tahrifat veya sahte olduğunun tesbitinde belge sahibi firma adına ve/veya aracı ihracatçı firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgelere (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 1 yıl süreyle indirimli teminat uygulanmayacaktır.
 
5) 2006/12 sayılı Tebliğin 49 inci maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş olup; İptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan firmaların düzenlenecek belgelerine uygulanacak 1 yıllık indirimli teminat vermeme cezası, artık düzenlenmiş,açık olan mevcut belgeleri de kapsamaktadır.
 
6) 2006/12 sayılı Tebliğe geçici 5. madde eklenmiştir. Kredi borçlarının yeniden yapılanmasına ait 5569 sayılı kanun çerçevesinde işlem gören firmalar adına, 30/12/2006 tarihinden önce düzenlenen belgelere (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil) bu firmaların Müsteşarlığa müracaat tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ayı aşmamak üzere sözleşme süresi kadar süre verilir. Bu kapsamda ek süre verilen belgelerin ihracat taahhütleri; kendi yapacağı veya bu firmanın grup firmaları veya ilgili sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller tarafından yapılan ihracatları ile kapatılabilir.
 
7) Aynı Tebliğe geçici 6. madde eklenmiş olup; henüz kapatılmamış süresi sona ermiş ancak orijinal süresinin uzatılmasına başvurup ek süre almış belgeler kapsamında, ek süreye başvurulma tarihi ile ek süre alma tarihi arasında yapılan ihracatlar gümrük beyannamesi üzerinde belge sahibi firmanın ünvanının veya belge sayısının yer alması koşulu ile belge kapsamında sayılabile-ceklerdir.
 
8) Aynı Tebliğe geçici 7. madde eklenmiştir. 1/3/2008 tarihinden önce süresi sona eren ve ek süre müracaatında bulunulan belge kapsamında, müracaatta bulunulan tarih ile ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarih arasında gerçekleştirilen ihracatlar da gümrük beyannamesi üzerinde belge sahibi firmanın ünvanının veya belge sayısının yer alması koşulu ile belge kapsamında sayılabileceklerdir.
 
9)Son olarak 2006/12 sayılı tebliğe geçici 8. madde eklenmiştir. 1/1/2008 tarihinden önce düzenlenen kapanmamış ve cezası yatmamış tüm belgeler de, ihracat gümrük beyannamesinde belge sayısı veya satır kodu bulunmaması nedeniyle ihracata sayılmayan beyannameler dikkate alınarak, ihracat açığının giderilmesi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren (30/5/2008’den itibaren) 1(bir) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte birliklere müracaat edilmesi kaydıyla, müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren azami 4(dört) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.
 
 
TASARIM DESTEĞİ:
1) İhracata yönelik Devlet Yardımları kapsamında Türkiye’de tasarım kültürünün oluşması ve yaygınlaştırılabilmesi için tasarımcı şirketlerin, tasarım ofislerinin, Birlikler ve Derneklerin tanıtım reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ait giderlerin desteklenmesi kapsanmaktadır.
2) Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım, pazarlama vb faaliyetlerin % 50 si, yurt dışında açılacak birimlerin; demirbaş, dekorasyon ve kira giderlerinin bir kısmı, patent, faydalı model ve tasarım tescil masraflarının bir kısmı, çalıştırılan tasarımcı maaşının bir kısmı, yazılım ve lisans giderlerinin bir kısmı desteklenecektir. Birlik ve derneklerin de tanıtım, pazarlama ve markalaşma amacı ile yapılan görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bineal, fuar vb faaliyetlerin bir kısmı da desteklenmektedir.
3) Desteklerden faydalanmak isteyen tasarım şirketi ve ofisler, planladıkları hedef pazarları ve bütçelerini içeren projeleri ile ilgili İhracatçı birliklerine başvurmaları gerekmektedir. Birlik sonra- sı uygun görülen projeler Müsteşarlıkça destek kapsamına alınacaktır. Birlik ve dernekler ise faaliyetlerinden en az 6 ay önce Müsteşarlığa başvurup, uygun görüş alıp desteklenecektir. Destek ten en fazla yararlanma süresi 4 yıldır. Desteğin uygulanmasına yönelik uygulama usul ve esasları yayınlanacaktır. Destekten faydalanan birimler yaptıkları harcamaları o ülkedeki ticari ateşeye veya konsolosluğa onaylatacaktır. Destekten faydalanan şirket ve ofisler her yılın sonunda, birlik ve dernekleri ise faaliyeti takiben 3 ay içinde rapor hazırlayıp Müsteşarlığa sunacaktır.
 
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..