GENELGE 160                                                                                                                                                                               18.08.2008                         Konu :  I – Enerji Desteği Uygulaması (2008/1 Tebliğ 08.07.2008/26930 RG)
     
              II – Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerin Desteklenmesi Uygulama ve Denetim 
                     Yönetmeliği   ( 31.07.2008/26953 RG)
           III – 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
                    Kanun Genel Tebliği (Seri No : 1 – 06.08.2008/26959 RG)
            IV – Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2008/13 – 14.08.2008/26967)
 
          Enerji Desteği:               
08.07.2008 tarihli Resmi Gazetede 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile ilgili kanunda yer alan Enerji Desteğinin uygulama tebliği yer almış olup, özeti aşağıdakigibidir.
 
1)        Kanun kapsamında yer alan illerde yararlanılan enerji desteği uygulamasında, hayvancılık, organik ve biyoteknolojik tarım, kültür mantarı yetiştiriciliği ve kompostu, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu ile imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren en az 10 kişi çalıştıran işletmeler 2007 Mayıs ayı ve sonrası faydalanabilecektir.  
   
    2) Kanun kapsamındaki illerde enerji desteği komisyonu kurulur. İşletmeler destekten faydalanmak için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvuracaktır. Yapılan başvuru sonrası destek sağlanmasını takiben aylık elektrik ödeme bilgi ve belgeleri ilgili kuruma iletilir. Komisyonca yapılacak inceleme sonrası, ödeme ilgili Ziraat Bankasına başvuru sırasına göre yatırılır. Aynı firmaya ait farklı tesisler için ayrı ayrı başvuru gereklidir. Destekten faydalanacak birim veya kuruluşun ayrı bir sayacı olması gerekmetedır.   
 
    3) Yatırıma yeni başlayan işletmelerde şirket kurulması, yapılabilirliğin yaptırılması, arazi arsa alınması yatırım başlama sayılmaz. Yatırıma başlama için belli ölçülerde inşaat yapılması akreditif açılması gerekir. Yatırımın tamamlanması, işletmenin iş kolunun genel bağlantılı olarak kabul gördüğü kuruluştan gerekli belgelerin alınması ile yapılır. Yeni işletme bazı illerde 01.10.2003 den sonra bazı illerde de 01.01.2005 den sonra kurulan işletmelerdir. Nakil veya unvan değiştiren işletmeler destekten faydalanamaz. Bu tarihlerden önce kurulan işletmeler faaliyette olan işletmelerdir.  
 
    4) Enerji desteği oranı % 20 dir. 10 kişinin üzeri çalışanı olan yeni işletmelerde, 10 üzeri her bir işçi için 0.5 puan ilave edilir. Faaliyette olan işletmelerde ise 10 kişiden fazla olması halinde fazla olan her bir işçi için 0.5 puan, 10 dan az olanlarda ise 10 tamamlasını müteakip yeni aşan kısım için 0.5 puan ilave edilir. Toplam destek unsuru organizelerde % 50, diğer yerlerde maksimum % 40 ı geçemez. Enerji desteği uygulaması 31.12.2008 e kadar yapılır. Ancak yapılacak yatırımlarda, yatırım 31.12.2007 de tamamlanmışsa 5 yıl, 31.12.2008 de tamamlanırsa 4 yıl, 31.12.2009 da tamamlanırsa 3 yıl destekten faydalanılır.      
  
    5) 2007 yılı Mayıs ayı öncesi döneme ait uygulamada 01.10.2003 den önce faaliyete geçen işletmeler, daha önce bildirdikleri işçi sayısını artırarak 10 kişilik istihdam sağlanması durumunda %20, 10 kişiyi aşan her bir işçi için ilave 0.5 puan destekten faydalanır. 01.10.2003 tarihinden sonraki işletmelerde aynı oranlardan faydalanır. 01.01.2005 den önce ve sonra kurulan tüm işletmeler için de aynı destek oranları geçerlidir.   
 
    6) 2007 yılı Mayıs ayı sonrası dönem için de destek oranı % 20 olup, 10 kişilik istihdam sağlanmalı, yine 10 işçi üzeri her bir işçi için 0.5 puan ilave edilecektir.  
 
 
     Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yönetmeliği:  
 
      Bilindiği üzere 12.03.2008 tarihli Resmi Gazete de 5746 sayılı ARGE kanunu yayınlanarak yürürlülüğe girmişti. Şimdi söz konusu kanunun yönetmeliği yayınlanmış olup, özeti aşağıdadır.
          
1)   Teknoloji merkezleri, Arge merkezleri, Arge ve yenilik projeleri, Rekabet öncesi işbirliği projeleri ve Tekno girişim sermayeleri ARGE desteklerinden yararlanabilmektedir. 
       
2)         Yapılan bir harcamanın Arge harcaması olabilmesi için öncelike Arge ve yenilik projesi kapsamında yapılmış olması gerekmektedir. Arge ve yenilik faaliyetleri tanımı içinde değerlendirilmelidir. Faaliyetler içinde değerlendirilmeyen harcamaların proje kapsamında değerlendirilmeyeceği tabidir. Faaliyetler kapsamında proje ile ilgili ilk madde ve malzeme giderleri, amortismanlar, genel giderler, personel ücretleri, dışardan sağlanan hizmetler ile vergi resim ve harçlar harcama olarak değerlendirilir. Ayrıca rekabet öncesi işbirliği projelerinde özel fona aktarılan tutarlarda harcama olarak değerlendirilir. 
3)         Desteklerden faydalanan tüm birim ve projeler de yapılan Arge harcamalarının tamamı, 31.12.2023 yılına kadar kurumlar vergisi ve gelir vergisinde indirim konusu yapılabilecektir. 500 kişi ve üzeri tam zaman Arge personeli çalıştıran Arge merkezlerinde o yıl yapılan harcamanın bir önceki yıla göre artışının yarısı kurum kazancı veya ticaret kazancından ayrıca indirim konusu yapılabilecektir. Kullanılmayan Arge indirimi bir sonraki yıla yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak devredilir. Ayrıca Arge harcamaları aktifleştirilerek amortismana da tabi tutulur. Dışardan fon geliri olur ise gelir sayılır. İndirime konu edilemez. Fondan yapılan harcama ya gider ya da sabit kıymet olur. Arge harcamaları işletme muhasebelerinde doğru hesaplanabilecek şekilde kayıt altına alınmalıdır.
4)         Arge indiriminden faydalanacak birim ve projeler, birimleri veya projeleri ile ilgili yerlerden onay almak durumundadırlar. Arge merkezleri, Arge merkezi belgesi, Arge ve yenilik projesi için Arge ve yenilik projesi raporu, rekabet öncesi işbirliği projesinde , proje sözleşmesi olmak zorundadır. Onay mercii tarafından proje sürecinde verilecek belgelere istinaden indirimden faydalanılır.
5)         Desteklenen birim ve projelerde, doktoralı alarak çalışanların % 90, diğerlerinin ise % 80 i gelir vergisinden istisnadır. İstisnanın hesaplanmasında Arge faaliyetlerinde çalışılan zamanın, toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır. Projedeki tam zaman eşdeğer sayısı,  toplam tam zamanlı çalışan Arge personel sayısının % 10 unu geçemez. İstisna, ücret matrahı üzerinden hesaplanarak bildirim yapılır.
6)         Desteklerden faydalanan tüm birim ve projelerde çalışanların sigorta primi işveren paylarının yarısı 5 yılı aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca karşılanacaktır. Aynı şekilde destekten faydalanan çalışan sayısı, toplam çalışan sayısının % 10 unu aşamayacaktır. Desteklemeden faydalanan tüm birim ve projeler ilgili yerlerden aldıkları onay yazılarını bağlı oldukları sigorta müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. Uygulama onay yazı tarihinden itibaren yapılacaktır. Çalışan listesi ilgili müdürlüğe verilecektir. Desteğin hesaplanmasında sigorta primi desteği alan personelin fiilen Arge faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınacaktır. Bu tür başka bir destekden faydalanan işletmeler, bu destekten faydalanamaz. Yapılacak kontrol sonucu destek alım şartları ihlal edilirse gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecektir. Teknoloji geliştirme bölgelerinde uygulamada sigorta primi destek şartları haricinde başka şart aranmayacaktır. Bir kuruluşa ait birden fazla işyeri mevcut ise ayrı ayrı değerlendirilecektir. Toplu iş sözleşmesi ile ücretlere zam yapılması ile ilgili birime bilgi verilmesi kaydı ile desteğe devam olunur. Ücret hariç başka bir ödeme dikkate alınmaz. Damga vergisi uygulanmayacaktır.
7)         Tekno girişim sermaye desteğinden, 1 yıl içinde öğrenim gördüğü üniversitedeki lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden mezun olabilecek öğrenciler ile aynı derecelerden en çok 5 yıl içinde mezun olan kişiler faydalanabilmektedir. Zaman tespitleri ilgili öğrenim kurumlarından alınacak yazı ve mezuniyet belgesi ile yapılacaktır. Mezun olma kriterine sahip kişinin tek başına imza sahibi olduğu işletme de bu destekten faydalanabilir. İstenen şartlara haiz kişilere bir defaya mahsus olmak üzere hibe olarak 100,000 YTL tekno girişim sermaye desteği verilecektır. Hibe taksit olarakta iş planına göre verilebilir. Maksimum destek 10,000,000 YTL sını aşmayacaktır.
8)         Arge ve yenilik faaliyeti ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır. Kağıt düzenleme aşamasında projeye destek veren kuruluşun yazı örneği düzenlemeyi yapan kuruluşa ibraz edilerek istisna uygulanacaktır. İstisna uygulanmış kağıt 5 yıl saklanacaktır.
9)         Arge merkezi ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde değerlendirme ve denetim komisyonu kurulur. Komisyon hakem tayin eder. Hakemler projeyi inceler komisyona sunar. En az 3 üyenin oyu ile karar alınır.
10)     Arge merkezi belgesi alabilmek için, en az 50 kişi tam zaman eşdeğer Arge personeli istihdam edilecek. Faaliyetlerin yurt içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru yapan kuruluşun Arge yönetim yeteneği, kapasitesi, alt yapısı bulunmalı, kendi bünyesinde kontrol mekanizması bulunmalıdır. Merkezin konusu, süresi, bütçesi ve projesi belli olmalı, ayrı birim şeklinde örgütlenmeli ve fiziki mekanı bulunmalıdır. Buna benzer şartlar ve alt yapılar yerine getirilip Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurulur. Bakanlık başvuruda aranılacak belgeleri oluşturmaya yetkili kılınmıştır. Yapılacak başvurular, 15 gün içinde ön değerlendirilecek, 2 ay içinde de karar verilecektir.
11)     Arge merkezlerini komisyon denetleyecektir. Arge personeli çalışan sayısı, fiilen çalışan personelin çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibariyle toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi ile hesaplanacaktır. Merkezler aylık çalışan listesini bağlı oldukları sigorta il müdürlüğüne vereceklerdir. Merkezler en geç 2 yılda bir denetleneceklerdir. Merkezlerde yürütülen faaliyetlere ait rapor, merkez olunduğuna dair verilen belgenin tarihini takip eden ay içinde yılda bir kere bakanlığa verilecektir. Rapor incelemeye alınıp, 45 gün içinde değerlendirilecektir.
12)     Rekabet öncesi işbirliği projelerinde birden fazla kuruluş yer alacaktır. Bir kaç işletmenin içinden seçilen yürütücü işletme Bakanlığa başvurur. Bakanlık başvurularda istenecek belge ve bilgileri belirlemede yetkili kılınmıştır. Yapılacak başvurular, 15 gün içinde ön değerlendirilecek, 2 ay içinde de karar verilecektir. Karar olumlu ise sözleşme imzalanacaktır. Proje süresi en fazla 36 ay olup, 12 ay ek süre verilebilecektir.
13)     Rekabet öncesi işbirliği projeleri de komisyon tarafından denetlenecektir. Yürütücü işletme 12 aylık gelişmeleri rapor halinde Bakanlığa iletecektir. Yapılacak denetim sonrası şartların ihlali tespit edilirse destekler iptal edilecektir. İşletmeler proje için gerekirse özel hesap açıp fon oluştura bileceklerdir. Fondaki paranın amaç dışı olmayacağı tabidir.
14)     İşletmeler projeleri ile birlikte KOSGEB bünyesindeki teknoloji merkezlerine başvuracak. Başvuruları KOSGEB kendi mevzuatına göre değerlendirecek ve uygun olanlar desteklenecektir.
15)     Daha önceden onaylanmış ve devam eden Arge ve yenilik projeleri, tekrar incelemeye gerek duymadan gerekli evrakların temini ile desteklerden yararlanabilecektir. Çok uluslu olarak desteklenen projeler TUBITAK onayı sonrası destek kapsamına alınacaktır. Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamında faaliyette bulunan destek kapsamında olabilecek projeler bir bütün halinde desteklerden yararlanabileceklerdir.
16)     Tekno girişim sermaye desteği merkezi yönetime bağlı kamu idareleri tarafından verilebilmektedir. Proje ön başvurusu hazırlanarak ilgili birime başvurulur. İnceleme sonrası ilk onay alınırsa ayrıntılı proje istenir. Asıl değerlendirme ayrıntılı proje sonrası olup, onay alınması halinde sözleşme imzalanarak hibe sermaye desteği verilecektir. İlgili birim başvuru kriterlerini hazırlayacaktır.
17)     Destek kapsamındaki tüm proje ve destekler, desteği veren kuruluş tarafından belirli dönemlerde denetime tabi tutulacaktır.
18)     Desteklenecek tüm birim ve projeler gizlilik ilkesinde değerlendirilecek olup, üçüncü kişilere hiç bir suretle aktarılamaz. 
 
     5746 sayılı Arge kanunu Genel Tebliğ:  
 
      Bilindiği üzere 12.03.2008 tarihli Resmi Gazete de 5746 sayılı ARGE kanunu yayınlanarak yürürlülüğe girmişti. Şimdi söz konusu kanunun gelir vergisi stopajı teşviği tebliği yayınlanmış olup, özeti aşağıdadır.
          
1)    Desteklenecek birim ve projelerde çalışan doktoralı personelin % 90 ı, diğerlerinin ise % 80 i gelir vergisinden istisnadır. Desteklerden yararlananların şartlarının tespiti 2 yılda bir yapılacaktır. Desteklenecek personel tam eşdeğer zaman çalışanın % 10 u geçemeyecektir.
2)    Arge merkezi kapsamında en az 50 tam zaman eşdeğer arge personeli çalışmak zorundandır. Diğer tüm projelerde kişi sınırlaması bulunmamaktadır. Gelir vergisi stopajı teşviğinin hesaplanmasında kapsama giren personelin fiilen Arge ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı esas alınacaktır. Çalışılan sürenin tamamı projelere verilmişse hafta tatili ve yıllık izin süreleride değerlendirilecektir. Ancak kısmı sürelerde projelerde çalışıldığında ayrılan zamanın çalışma zamanına oranı dikkate alınmak süreti ile ücretler hesaplanacaktır. Hesaplanan ücret matrahlarına uygulanacak istisna sonucu vergiye tabi ücret ile bu ücret üzerin – den yapılan stopaj tutarı muhtasar beyannameye yansıtılacaktır. Gelir vergisi stopajından yararlanacak olan personel sayısı toplam tam zamanlı Arge personelinin % 10 u geçmeyecektir. %10 u geçmesi durumunda brüt ücreti en düşük olandan başlanacaktır. Tebliğ de uygulamaya dönük örnekler yer almaktadır.
3)   Uygulamanın başlangıcı, Arge merkezleri için Arge merkezi belgesinin alınması, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ise proje sözleşmesi, Teknoloji merkezlerinde Arge yenilik proje onayı ve son olarak tekno girişim sermaye desteğinde işplan onayı dır. Ayrıca desteklenen Arge yenilik projelerinde projeyi yürüten tarafından onay yazısı da gereklidir. Kanunun yayımı tarihinden önce başlanmış ve devam eden Arge projelerinde 01.04.2008 tarihinden destek başlayacaktır.
4)   Kamu personeli söz konusu teşvikten yararlanmayacaktır. Arge merkezlerinde 50 kişinin altına düşüldüğünde teşvik sona erecektir. Diğer birimlerde projenin tamamlanması ile teşvik sona erdirilecektir.
 
 
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:  
 
           20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2008/13 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.
 
1)   2006/12 sayılı Tebliğin 14 üncü maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi değiştirilmiştir ;              Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).”
2)   2006/12 sayılı tebliğe geçici 9. madde eklenmiştir. 1/1/2008 tarihinden önce düzenlenen kapanmamış ve cezası yatmamış tüm belgeler de, ihracat gümrük beyannamesinde belge sayısı veya satır kodu bulunmaması nedeniyle ihracata sayılmayan beyannameler dikkate alınarak, ihracat açığının giderilmesi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren (30/5/2008’den itibaren) 1(bir) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte birliklere müracaat edilmesi kaydıyla, müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren azami 4(dört) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir. 30.05.2008 de yayınlanan geçici 8. Maddeden faydalanamayanlar için yeni bir ek süre hakkı daha verilmiştir.
3)   2006/12 sayılı tebliğe geçici 10. madde eklenmiştir. 27.01.2005 den önce alınan belgeler kapsamında gümrük idarelerince ithal edilen eşyanın belge de yer alan ihraç ürününde kullanıldığı tespiti ve belge süresi içinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ihracat taahhütleri müeyyide uygulanmaksızın kapatılacaktır.
4)   2006/12 sayılı tebliğin ekinde yer alan ek 7 Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesine
4203.10 ( deriden mamül giyim eşyası) nolu GTİP ile 7311.00.91.90.00 (oksijen tüpleri) nolu GTIP ler eklenmiştir.
 
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..