GENELGE 161                                                                                                                                                                          02.01.2009                         Konu :  I – Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2008/15 – 24.12.2008/27090)    
            II – İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı
                   Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ
                   (2008/6 – 05.12.2008/27075 RG)     
          III – Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga vergisi ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ
                    ( Seri No : 4 – 05.12.2008/270575)
 
 
 
I - Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:  
 
           20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2008/15 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.
 
1)   2006/12 sayılı Tebliğin 11 inci maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkraları değiştirilmiştir ;
           Geri Ödeme Sistemi ile Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın ithalatı esnasında ilgili gümrük idarelerince, sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranır.
2)   2006/12 sayılı Tebliğin 33 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrası değiştirilmiştir ;
         “(2) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere; Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararına istinaden gerçekleştirilen işlenmiş tarım ürünleri ihracatında, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli tarım ürünü, sanayi ürünü ve/veya işlenmiş tarım ürünü kullanılmış ise bu ürünlere ilişkin verginin tahsili, aranır. Konsey Kararı kapsamı dışında gerçekleştirilen işlenmiş tarım ürünleri ihracatında, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli sanayi ürünü kullanılmış ise bu ürüne ilişkin vergi; işlenmiş tarım ürünü kullanılmış ise bu üründeki sadece sanayi payına ilişkin vergi ödenir; ancak bu ürünlerin elde edilmesinde tarım ürünü kullanılmış ise bu ürüne ilişkin verginin tahsili aranmaz.”
3)   2006/12 sayılı Tebliğin 38 inci maddesinin 4 ve 5 numaralı fıkraları değiştirilmiştir ;
         “(4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının (Fatura bedelinin CIF ABD Dolarına karşılık gelen değerinin) FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı esas alınır.
          (5) Belge kapsamında eğer varsa telafi edici verginin her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır. Telafi edici verginin fazla ödendiği ihracata ilişkin beyannameler ile telafi edici verginin eksik ödendiği ihracata ilişkin beyannamelerin birlikte bulunduğu durumlarda; eksik ödenen kısmın, fazla ödenen kısımdan düşülmesi suretiyle belge/izin kapatma işlemi tamamlanır. Belgenin kapatılması için yapılacak müracaat sırasında ibraz edilen ve TEV tablosunda yer alan bilgilerin ilgili ihracatçı birliklerince doğruluğu kontrol edilir. Belge kapsamındaki mahsup işleminde; ilgili firma tarafından mahsup işlemine ilişkin hesaplamalara TEV tablosunda yer verilmiş olması kaydıyla, tescil tarihi itibarıyla telafi edici verginin fazla ödendiği gümrük beyannamesinin eksik ödendiği gümrük beyannamesinden önceki tarihli olması durumunda, eksik ödenen gümrük beyannamesinin tescil tarihi esas alınır; telafi edici verginin eksik ödendiği gümrük beyannamesinin fazla ödendiği gümrük beyannamesinden önceki tarihli olması durumunda ise, telafi edici verginin fazla ödendiği beyannamenin tescil tarihi esas alınır ve eksik ödenen telafi edici vergiye ilişkin kısım 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, belge sahibi firma tarafından talep edilmesi halinde, belge kapsamında kapatma işleminde kullanılmak istenilen ve tescil tarihi itibarıyla, telafi edici verginin eksik yatırıldığı tespit edilen en son tarihli ihracat beyannamesinin tescil tarihi, mahsup işleminde esas alınabilir. Mahsup işleminden sonra halen ödenmesi gereken telafi edici verginin bulunduğu durumda, hesaplanan telafi edici vergiye ilişkin eksik kısmın ilgili gümrük beyannamesi itibarıyla yatırıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin sunulması kaydıyla belge kapatma işlemi tamamlanır.”
    4) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 11. madde eklenmiştir. Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, 24/12/2008’den önce düzenlenmiş ve henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ihracat açığının giderilmesi için; süresi sona ermiş Belgeler için 24/12/2008’den itibaren) 1(bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi kaydıyla, süresi sona ermemiş Belgeler için ise, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili ihracatçı birliklerine müracaat edilmesi) kaydıyla, Belgeler müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6(altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.
 
 
II – İhracat Sayılan Satış ve Teslimler :
   
          05.12.2008 tarihli Resmi Gazetede ; ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına dair tebliğ yayınlanmıştır. Yayınlanan tebliğ özeti aşağıdaki gibi dir.
          Yukarıda tanımlanan faaliyetlerle ilgili her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası krediler, banka, faktoring, sigorta şirketleri, noter ve diğer kuruluşların hizmet ve muameleleri, dahilde işlemeli ithalat, yurtiçi alım, ödemeler vb leri banka ve sigorta muamele vergisinden, damga vergisinden ve vergi resim ve harçlardan istisnadır. Dahilde işleme rejiminde ve ihracat sayılan satış ve teslimler de istisnadan faydalanabilmek için belge alınması zorunludur. İhracat sayılan satış ve teslimleri öğrenmek için lütfen Proje Danış ile temasa geçiniz..
            Vergi Resim Harç istisnası belgesinin süresi 18 aydır. Süre kaydırma ve süre uzatımı mümkündür. Belge istendiğinde revize edilebilir. Belge ve ek süre bitimini müteakip, 3 ay içinde T.C. Merkez Bankasına müracaat edilir.
            Belgeli kullandırılan kredilerde süre belge süresi kadardır. Kredi riskinin kapatılması ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz. Kullanılan kredi tutarı ihracat taahhüdünün en fazla % 75 i kadar dır. Garanti ve teminat mektupları, akreditif sırasında düzenlenen kredi sözleşmeleri, temliknameler vergi resim ve harç istisnasından yararlanır.
            Belgesiz kredilerde, süre yine 18 aydır. Gemi inşaasında 24 aydır. Ek süre alınabilir. Taahhüdü ilgili banka kapatır.
 
 
III – Damga Vergisi, Harç İstisnası :
           05.12.2008 tarihli Resmi Gazetede; 27.02.2004 tarihinde yayınlanan seri 1 nolu tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
           Seri 1 nolu tebliğin 3.2. maddesindeki döviz kazandırıcı faaliyetler tekrar belirlenmiştir. Bu faaliyetler özetle aşağıdaki gibidir..
          DPT tarafından yatırım programına girmiş uluslararası ihalelerde, yerli firmaların mal, malzeme hizmet satışları, yabancı firmaların ise yurtiçi tedarikçilerinin satışları, ihale kazanan firmalara verilen teknik müşavirlik ve mühendislik satışları,
         Savunma sanayi Müsteşarlığınca onaylanmış projeleri üreten yerli firmaların satışları, savunma sanayi açısından önem arzeden araç ve gereçleri üreten yerli firmaların satışları, bu satışları yapan firmalara yerli üretici olarak satış yapan diğer tedarikçi firmaların satışları,         yatırım teşvik belgesi kapsamı malları üretip satan firmaların satışları, yatırım mallarını üretip satanların satışları, CKD mallarını üretip satanların satışları, yap işlet modelinde yapılan satışlar, kamu firmalarının uluslararası ihalelerindeki malları üretip satanların satışları, kamu malını taşıyanlar, navlun gelirleri, yurtdışı hizmet, yabancılara yapılan sağlık hizmetleri, turizm gelirleri yurt dışı firmalara yurt içinde yapılan hizmetler, yurtdışı ofis mağaza açılması, maden çıkarma, haber satışları.      
 
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi yıllar ve iyi çalışmalar dileği ile..