05.07.2004

 

Konu : I – Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik (2004/7451)23.06.2004/25501 RG

II – Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik (5195) – 01.072004/ 25509 RG

III -Organize Sanayi Bölgelerinde Yer alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine ait Yönetmelik 02.07.2004 / 25510

I- 31.12.1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 99/13819 sayılı Dahilde İşleme Rejimi kararının 21. maddesinin 3. fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre, kapatma esnasında ibraz edilen beyanname ve belgelerin sahte olması durumunda ihracata tekabül eden vergi cezalı olarak tahsil edilir. Bu tür beyannamelerde adı yazılı olan aracı ihracatçı, beyanname konusu eşya nedeni ile daha önce alınma- yan vergiden belge sahibi firma ile müştereken ve müteselsilen sorumludur. İnceleme sonucunda belge sahibi firma ve/veya sahte beyannamede adı geçen aracı ihracatçı firmaya ait Belgelerde bir yıl süre ile indirimli teminattan faydalanılmayacaktır. Yan sanayici olması durumunda dahi bu hüküm geçerlidir.

II - 19.01.2002 tarihinde yayınlanan 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri kanunda bazı değişikliler yapıl - mıştır. Yapılan değişikliklerle tanımlar eklenmiş, Endüstri Bölge kurulunda değişiklik yapılmış, kurulun faaliyetleri detaylandırılmıştır. Bölgeler Hazinece kamulaştırılacaktır. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yatırımcı tarafından da kamulaştırılabilir.

Bölgelerde yatırım yapmak isteyen şirketler Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurur. ÇED faaliyetine tabi ise ÇED olumlu kararı, tabi değilse tabi değildir kararı gereklidir. ÇED kararı ile birlikte 15 gün içerisinde ilgili tüm izin ve onaylar verilir. Bölgelerdeki sektörleri Bakanlık belirleyecektir. Bölgelerde faaliyete geçecek firmalar çevre şartlarını yerine getirecektir. ÇED raporu hazırlanması Çevre ve Orman Bakanlığınca 2 ay içinde sonuçlandırılır. Bölgelere ait imar planları, alt yapı ile ilgili işler Bakanlıkça yaptırılır.

İleri teknoloji kullanılması, araştırma ve geliştirmeye imkan sağlanması koşulu ile ihtisas endüstri bölgeleri oluşturulabilecektir. Münferit bir sanayi yatırımı gerçekleştirmek üzere Bakanlığa başvuran kuruluşlara, uygun görülen alanlarda münferit yatırım yeri tahsis edilebilir. Bu tür yatırımların en az 75 trilyon sabit yatırım tutarı, 150,000 m2 lik alan büyüklüğü ve ileri teknoloji kullanılması gerekmektedir. Münferit yatırım yeri kamulaştırması acil olarak yapılaca-ğı gibi yatırımcı tarafından bedeli ödenmek koşulu ile de kamulaştırılabilir. Hazine yeri tescil eder, Maliye de bedelsiz irtifak hakkı tahsis eder. Yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli tüm onay ve izinler 15 gün içinde verilir.

Endüstri bölgelerinin uygulama ve işleyişine ait yönetmelikler bakanlıkça çıkarılacaktır. Mevcut organize sanayi bölgeleri de belirli şartlar dahilinde endüstri bölgesi olarak ilan edilebilirler. Endüstri bölgesi kurulması talep edilen yerlerde organize sanayi bölgesi bulunması halinde öncelikle mevcut organize sanayi bölgeleri endüstri bölgelerine dönüştürülebilir. Bölgelerde bu kanun ile tanımlanan yatırımları yapan yatırımcılar kanunla getirilen teşviklerden faydalanacaktır.

Üzerinde kurulu tesisi bulunan arazi alanı 150,000 m2 den büyük kurulduğu dönemde geçerli imar planına göre tüm izinlerini almış ve faaliyete geçmiş ve mülkiyeti yatırımcıya ait alanlar mülk sahibi firmanın başvurusu üzerine özel Endüstri bölgesi olarak ilan edilebilir. Özel endüstri bölgeleri olarak ilan edilecek yerlerde kanun tarihinden önce faaliyete geçilmiş ve yatırımı gerçekleştirmiş, kanun çıktıktan bir yıl içinde başvurmak zorundadır. Başvuru tarihi itibariyle güncellenmiş olarak en 75 trilyonluk yatırımın yapılmış olması gibi bir dizi şartlar gerekmektedir. Özel endüstri bölgeleri kamulaştırılamaz. Bu tür bölgelere uygulanacak devlet yardımları endüstri bölgelerine uygulanacak yardımlardan farklı olarak Bakanlar kurulunca belirlenecektir.

III - Bilindiği üzere 06.02.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanun ile ilgili olarak Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz tahsisine ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır. Gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 US. $ veya daha az olan iller kapsamında söz konusu tahsis yapılacaktır. Bu kapsamdaki iller daha önce yayınlanan 148 ve 149 sayılı Genelgelerde belirtilmiştir.

Bu illerde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçek ve tüzel kişilere tahsis yapılacağı gibi, 5084 sayılı kanundan önce bedelli tahsis edilen parsellerin ödemesi durdurularak kalan meblağ Bakanlık tarafından organize sanayi bölgesine verilen kredilerden mahsup edilebilecektir.

Tahsisten yararlanacak kuruluşlar, fiili ve sürekli olarak en az 10 kişi istihdam edenler olacaktır. Kuruluşlar tahsis işlemi için organize sanayi bölgesine başvuracaktır.

Başvuru değerlendirilmesi en geç 30 gün içersinde sonuçlandırılacaktır. Aynı parsele birden fazla talep olması durumunda yatırımın tutarı, istihdam, ihracat ve ileri teknoloji gibi kriterlere bakılacaktır. Daha önce bedelli olarak tahsis yapılmış parseller ile bedelsiz tahsis yapılacak parsel bedellerinin mahsup işlemi bölge heyetinin Bakanlığa başvurması ile yapılacaktır.

Kredi kullanan organize sanayi bölgesi mülkiyetinde bulunan ve tahsis edilmemiş parseller bedeli Bakanlıkça ödenmesi koşu ile bedelsiz olarak gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilebilir. Mahsup işlemi Bölge, Bakanlık ve Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile çözülecektir. Kredi kullanmayan Bölgeler yetkili organlarınca karar alınması şartı ile bedelsiz arsa tahsisi yapabilecektir. Yapılan tahsise karşılık arsa bedeli bölgeye Bakanlıkça ödenecektir.

Organize bölgelerde yapılacak duyuruya istinaden yapı ruhsatı alınarak yatırımın 2 yıl içinde üretime geçilmesi ve 3 yıl süre ile istihdamın 10 kişi altına düşmemesi gerekmektedir. Kanundan önce yapılan tahsislerde bu şartlar aranmaz. Bedelsiz yapılan tahsislerde tapuya gerek- li şerhin düşülmesi gerekmektedir. Kuruluşlar tarafından organize sanayi bölgelerine yapılacak başvurular için lütfen Proje Danış’ a başvurunuz.

Durumu bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla

PROJE DANIŞ A.Ş.

ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39 Fax: 0212 231 01 69

PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39 Fax: 0212 231 01 69