İstanbul, 11.01.2007

Konu :Dahilde İşleme Rejimi Tebliği 2006/12 Tebliğ 20.12.2006/26382 RG

20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden 2006/12 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.
Şartlı muafiyet sisteminde ihraç edilecek mamulün bünyesinde kullanılan hammadde yarı mamul, mamul, yardımcı madde vb vergiler teminata bağlanmak sureti ile bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilebilir. İthalat eşyası yerine eşdeğer eşya niteliğinde olan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilmektedir.Böylece belge kapsamında önceden ihracat sonradan ithalat yapılabilmektedir. Belge kapsamında yurt içinden KDV siz mal temini mümkündür. Yurt içinden temin edilen mal ithal eşyası gibi değerlendirilir. Yurt içinden temin edilen eşya döviz kullanımı hesaplanmasında dikkate alınmaz. İthalat esnasında uygulanan teminat indirimli olarak uygulanabilmektedir. Gümrük Müsteşarlığınca verilen A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi olan firma ithalattan doğan verginin % 1 ini, B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi olan firma ise % 5 ini, C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi olan firma da % 10 nu teminat olarak yatırır. Dört yıl içinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında 1 milyon ABD doları sanayi ürünü ihraç etmiş ve 27.01.2005 tarihinden sonra düzenlenen belgeler kapsamında sanayi ürünlerinde 1 milyon ABD dolarından, tarım ürünlerinde 500,000 ABD dolarından az olmamak kaydı ile gerçekleşen ihracat kadar imalatçı ve ihracatçı firmalar ithalattan doğan verginin % 10 nu teminat olarak yatırabilir. Teminat hesaplanmasında açık olan indirimli teminattan faydalanan belgelerdeki ithalat rakamı düşülür. Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri sistemi olmayan gümrüklerde ve geçici veya kati anti damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyalarda indirimli teminat uygulanmamaktadır. Belge alındıktan sonra hak edilmesi durumunda teminat revizesi yapılabilir. Belge kapsamında işlem görmüş ürünün tamamı yada bir kısmı Hariçte İşleme Rejimine göre yurt dışı edilebilir.
Geri ödeme sistemi ile alınan belgeler ilk olarak ithalat yaptıklarında tüm doğan vergileri öderler. İthalat esnasında beyannameye geri ödeme sisteminde ithalat yapıldığı not düşülür ve belge arkasına işlenir. Daha sonra ihracat yapılır ve ihracat yapılıp belge kapandıktan sonra alınan vergiler geri iade edilir. Belge almak için elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir. İthal eşyanın durumuna göre belge kapsamında ithalatına süresiz veya dönemsel olarak kısıtlama getirilebilir. Belge sahibi firmalar işlem görmüş ürünün üretiminin bir bölümünü veya bir aşamasını yan sanayiciye yaptırabilirler. Belge kapsamında döviz kullanım oranı % 80 dir. Belgeler süresi içinde veya kapatma müracaatından sonra revize edilebilir. Revize talepleri elektronik ortamda Müsteşarlığa başvurularak yapılır.
Belge süresi azami 12 aydır. Sektöre göre kısıtlama yapılabilmektedir. Süre sonu bitimin rastladığı ayın son günüdür. Belgenin ilk ithalat yapıldığı tarih esas alınmak sureti ile belge süresi 3 ay uzatılır. Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının % 50 olması halinde orjinal sürenin yarısı kadar ek süre alınabilmektedir. Bu süre 6 ayı geçemez. Tüm ek süre talepleri belge süresi içinde süre sonuna kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa yapılacaktır. Belirtilen süre içinde yapılmayan müracaatlar değerlendirilmeyecektir. Belge kapsamındaki önceden ihracata tekabül eden ithalatın tamamlanamaması durumunda azami orjinal sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Belge kapsamı yapılan ihracat Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelerine yapılacaktır. Serbest bölgeye yapılan ihracat 3 ay içinde başka bir ülkeye veya Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge kapsamında ithal edilirse veya serbest bölgelerde bulunan tesisin yapımında kullanıldığının veya tesislerde makine teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya yada parçası olduğu ispat edilirse taahhüde sayılır.
İhraç bedelleri döviz veya mal olarak getirilebilir. İhracat birliklerden önceden izin almak kaydı ile aracı ihracatçı ile de yapılabilir. Bu şekilde yapılan ihracat tedarik edildiği ve belgede yer alan şekli ile gerçekleştirilir. Aracı ihracatçı beyannamesinde belge sahibi ve yan sanayici unvanları ile belge satırkodu yer almalıdır. Belge kapsamında birliklerden önceden izin almak kaydı ile temsilci aracılığı ile ithalat yapılabilinir. İthalat ve ihracat beyannamelerinde elektronik ortam gereği satır kodlarının kayıtlı olması gerekir, aksi halde belge kapsamında değerlendirilemez. AB ülkelerine veya serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere yapılan ihracatlarda üçüncü ülke menşeili hammadde kullanıldığında telafi edici vergi ödenecektir. Gümrükler ihracat esnasında ekspertiz ve ayniyat istemeyecektir. Belge kapanma yazısı ile teminatlar geri verilecektir. Belge süresi içinde gerçekleştirilen ihracatlarla kısmı teminat iadesi alınabilecektir. Belge kapsamında yer alan beyannamenin kaybolması durumunda firma talebine istinaden gümrükler birlik ismini yazarak beyannameden suret verecektir. Belge İhracat taahhüdünün kapatılması için belge süre sonundan itibaren 3 ay içinde elektronik ortamda ve aynı zamanda birliklere başvurulması gerekmektedir.
Belge kapsamında ithal edilen eşya gerekli şartların sağlanması ve vergilerin ödenmesi koşulu ile kati ithalata çevrilerek serbest dolaşıma sokulabilir yada imhası veya iadesi mümkündür. İhracı taahhüt edilen eşya başka bir belgeli firmaya yurt içi teslim edilebilir. Taahhüdü kapatılmış belgeler Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden maddi hatadan dolayı yeniden açılabilir. İhracı gerçekleştirilmemiş ithal eşyasının stoklarda bulunması zorunludur. İthal edilen eşyanın ihraç edilmemesi ve döviz kullanım oranına uyulmaması, belgede yazan ithalatın aşımı durumlarında 2 kat para cezası alınacaktır. Henüz ihracat taahhüdü kapanmayan belgelere bu tebliğin lehte gelen hükümleri uygulanır.
27.01.2005 tarihinden önce süresi içersinde taahhüt kapatma müracaatım yapmayıp resen kapatılan veya iptal edilen belgeler, uygulanan kısmi cezanın tahsil edildiği durumlarda dahi belge süresi içinde ihracat yapıldığının gümrüklerden teyit edilmesi, Müsteşarlık tarafından resen kapatmanın veya iptalin geri alınması kaydıyla başka bir cezai işleme gerek kalmadan birliklerce taahhüt hesaplan kapatılır. Henüz tahsilatı yapılmamış kısımlar için ithalat esnasında alınan teminatlar iade edilir.
27.01.2005 tarihinden sonra ancak elektronik ortamda düzenlenmemiş belgelerde ihracat taahhüdü kapatılmasında ibraz edilen ihracat beyannamelerinde belge sayısının yer almaması nedeni ile kapatma taahhüdüne sayılmayan durumlarda yeni ihracat gerçekleştirilebilmesi için henüz kapatılmayan belgeye bu tebliğin yürürlülük tarihinden 1 ay içinde ilgili birliğe başvurularak azami 4 ay haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen PROJE DANIŞ a başvurunuz.
Durumu bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımızla PROJE DANIŞ A.Ş.