11.12.2006 Konu : I - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2006/10921)
06.10.2006/26311 RG
II - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara İlişkin Tebliğ (2006/3) 08.12.2006/26370 RG
-     06.10.2006 tarihli Resmi Gazetede Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında Bakanlar   Kurulu
Kararı yayınlanmıştır. Bu kararla 2002 yılında yayınlanan 2002/4367 ve 2000/1822 sayılı kararlar iptal edilmiştir. Yayınlanan karar ile yeni teşvikler belirlenmiştir. Gümrük Muafiyeti, Katma Değer Vergisi istisnası ve Faiz Desteği destek unsurları olarak belirtilmiştir. Ayrıntılar 2006/3 sayılı tebliğde dir.
II - 08.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2006/10921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına
yönelik 2006/3 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğin özeti aşağıdaki gibi dir
Teşvik Belgesi alabilecek kurumlar, gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleridir.
Kuruluşlar gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek her türlü durumda teşvik belgesi kapsamı yatırım projeleri ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığından veya Bakanlığa bağlı İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınacak Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu Karan veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı Müsteşarlığa tevsik etmesi zorunludur.
Asgari sabit yatırım tutarı KOBİ lerde 200,000 - 2,000,000 YTL arası, Finansal kiralamalarda Asgari 200,000 YTL ve diğer yatırımlarda ise asgari 1,000,000 YTL dir. Kuruluşa ait aynı yatırım yeri için aynı yatırım konusunda düzenlenmiş halen geçerli bir belge bulunması halinde yeni teşvik belgesi düzenlenmez. Ancak uygun görülmesi halinde daha önce düzenlenmiş belge kapsamındaki harcamaların komple devrini içerecek şekilde yeni belge düzenlenebilir.
Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine, hammadde, ara malı ve işletme malzeme si temin edilemez. Sadece ArGe yatırımlarında işletme malzemesi ve yeni araç yatırımlarında CKD aksam ve parçalan ithal edilebilir.
Devlet yardımları kapsamında destek unsurları, Gümrük muafiyeti, Katma değer vergisi istisnası ve faiz desteği dir. Destek unsurlarında yararlanmak için yatırıma başlamadan teşvik belgesi için başvurulması esastır. Belge kapsamında yer alan yatırım malları yürürlülükte bulunan ithalat rejimi gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden istisnadır. Ayrıca makine bedelinin % 5 ini geçmeyen yedek parça, otobüs, çekici, treyler, mobilya, yat, motorbot, kamyon, transmikser, beton santrali forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası belge kapsamında ithal edilirse Gümrük Vergisi tahsil edilir.
Bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınarak, "eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek maddelere ilişkin tebliğ de yer alan mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığın-dan izin alınmış münferid kullanılmış makine ve tesisat teşvik belgesine bağlanması kaydı ile destek unsurlarından yararlandırılabilir. Komple kullanılmış tesisler de ise yatırım konusuna bağlı olarak yardımcı tesislerden bağımsız, bîr mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya hat oluşturabilen bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluşabilir.
 
 
 
Faiz desteğinden yararlanacak yatırımlar, Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan yatırımlar, KOBİ lerin yapacağı yatırımlar, Ar-ge ve çevre yatırımlarıdır. KOBİ lerin faiz desteği ile ilgili müracaatlarında Yeminli Mali Müşavirlikçe onaylanmış tablolaların ibrazı gereklidir. Yatırımların gerçekleşmesi için kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile ilgili olarak ilk 4 yıl için uygulanmak kaydı ile her bir itfa planında belirtilen Ödenecek faizin YTL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı bütçeden karşılanabilir. Arge konusunda ise yatırım dönemini müteakip azami 1 yıl sürede gerekli olan işletme malzemelerinin teminine yönelik en az 6 en çok 12 ay vadeli işletme kredilerinde de aynı oranlarda faiz desteğinden faydalanılabilinir. Yatırım kredisi için uygulanacak azami faiz desteği Arge ve çevre yatırımların da 300,000 YTL, KOBİ yatırımlarında 200,000 YTL, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 1,000,000 YTL dir. Destek uygulanması için faiz destekli teşvik belgesinin temini sonrası Türkiye'de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı bankalar ile katılım bankalarından birine başvurulacaktır. Bankaca yapılan değerlendirme sonrası kredi kullanılması uygun görülen projelere ilişkin faiz desteği müracaatları bankaca Müsteşarlığa yapılacaktır.
Turizm yatırımlarına yönelik olarak enerji desteği sağlanmaktadır. Turizm yatırım veya işletme belgeli işletmelere ait elektrik enerjisi giderlerinin şantiye dönemi de dahil olmak üzere o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark Hazine'ce karşılanmaktadır.
Teşvik belgesi ekinde yer alan dışalım ve içalım global listeler belge süresi içinde istenildiğinde revize edilebilmektedir. Aynı şekilde belgede yer alan yatırım tutarları yatırımın her aşamasında revize edilebilir. Teşvik belgelerinin süresi içinde tamamlanamayan projelere belgede kayıtlı ilk sürenin yansı kadar ek süre verilebilir.
Tamamlanmış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın başka bir belgeli yatırımcıya devri veya belgesi olmayan yatırımcıya satışı, kiralanması ve ihracı makinenin 3 yılı doldurması durumunda serbesttir. Belge tamamlanmış olsa bile 3 yılını doldurmamış makinenin devri, satışı, kiralanması ve ihracı izne tabidir. Tamamlama vizesi yapılmamış belgeli makinenin 3 yıllık süreye bakılmaksızın devir, satış, kiralama ve ihracı da izne tabidir. Aynca teşvik belgeli temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal ve hizmetlerin belge sahibi firma tarafından alınması durumunda diğer bir yatırımcıya bedelsiz olarak geçici süre için verilmesi veya kiralanması da izne tabidir.
Yatırımın gerçekleşme durumu her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yatırım takip formu ile ilgili mercilere bildirilir. KOBİ desteklerinden faydalanan firmalar 3 yıl süre ile kobi özelliklerini korumak zorundalardır. Bu nedenle her yıl başında en geç Mart ayı sonuna kadar Yeminli Mali Müşavirlikçe onaylı tabloları Müsteşarlığa göndermek zorundadırlar.
Yatırımın   süre   sonundan   itibaren 6   ay   içinde tamamlama vizesi   için Müsteşarlığa başvurulacaktır.
Daha önceki kararlara göre alınan teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalar, belgenin istinat ettiği karar hükümleri çerçevesinde devam olunur. Ancak talep edilmesi halinde faiz desteği hariç bu tebliğin lehte gelen hükümlerinde faydalanabilinir. Daha önceki kararlara göre alınmış teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri, ilgili karar ve teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara bakılmaksızın yatırımın gerçekleşme hali dikkate alınarak kapatılır. Uluslararası yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs, çekici ve treyler yatırımlarının tamamlama vizeleri tayin
edilen Yeminli Mali Müşavirce hazırlanan rapor dikkate alınarak yapılır.                                                

Ayrıntılı her türlü bilgi için lütfen PROJE DANIŞ'a başvurunuz. Durumu bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla PROJE DANIŞ A. Ş.