10.08.2005

Konu : I – Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

(KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği 24.04.2005/25794 RG
II – Yatırımların ve İstihdamın Teşviki kanun(5350) değişikliği ve tebliğleri
III – Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği
Yolu ile Yapılmasına Dair Tebliğ 03.08.2005/25895 RG
IV- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara İlişkin Tebliğde değişiklik
2005/1 sayılı Tebliğ 09.08.2005/25901 RG
I - 24.04.2005 tarihli Resmi Gazetede Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı KOSGEB bünyesinde işletmelerin etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek üzere destek yönet- meliği çıkmıştır. 21 başlık altında bu destekler toplanmış olup, aşağıdaki gibidir. Danışmanlık, Eğitim, Teknoloji Araştırma ve Geliştirme, Sınai Mülkiyet Hakları, Bilgisayar Yazılımı, E-Ticarete Yönlendirme, Genel Test-Analiz, Kalibrasyon ve CE İşaretlemesine İlişkin Test-Analiz, Tanıtım, Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım, Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım, Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım, Markaya Yönlendirme, İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi Programına Katılım (İYİG), Eşleştirme, Yerel Ekonomik Araştırma, Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat, Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi, Nitelikli Eleman, Yeni Girişimci ve İş Geliştirme Merkezleri destekleridir. Söz konusu desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış A.Ş yi arayınız.
 
II - 18.05.2005 tarihli Resmi Gazetede daha önce 29.01.2004 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. İlk olarak bu teşvikten yararlanacak 36 ile ilaveten 13 il daha eklenmiştir. Bu iller; Kilis, Çorum, Elazığ, Tunceli, Artvin, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş tır. Gelir Stopajı teşviğinde 1.4.2005 den sonra işe başlayanların en az otuz işçi çalıştırmaları koşulu ile çalıştırdıkları işçilerin, 1.4.2005 den önce işe başlayanların işçi sayısını % 20 artırmaları ve en az otuz işçiye ulaşmaları koşulu ile artırdıkları işçi sayısı ve mevcut işçiler den artırdıkları işçi sayısının iki katı kadar işçinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin organize sanayi bölgelerinde tamamı, diğer yerlerdekinin % 80 muhtasar beyanname üzerindeki tahakkuk eden vergileri terkin edilecektir. Sigorta primi işveren paylarında teşvikte ise yine aynı şekilde 31.12.2008 e kadar geçerli olmak üzere 1.4.2005 sonrası ve öncesi kurulu olan ve kurulu işletmelerde yukarıdaki işçi sayısıları şeklinde prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan işveren hisselerinin organize sanayi bölgelerinde tamamı, diğer yerlerde % 80 i Hazinece karşılanır. Bedelsiz arsa tahsisindeki en az on kişi istahdam edilen yatırımlar en az otuz kişi olarak değişti – rilmiştir. Orman kanuna tabi olanlar hariç olmak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında olan mülkiyeti devredilemeyen taşınmazlar üzerinde bedelsiz kullanıma izin verilir. Enerji desteğin – deki değişiklik ise 1.4.2005 tarihinden itibaren faaliyete geçen hayvancılık, seracılık, tohumculuk soğuk hava deposu yatırımlarında fiilen ve sürekli olarak on kişi, imalat, madencilik, turizm, eğitim ve sağlık yatırımlarında otuz işçi çalıştıran işletmelerde elektrik enerjisinin % 20 si hazine ce karşılanacaktır. Bu orana asgari sayıdan sonraki her işçi için 0.5 puan eklenir. Hazinece karşı –lanacak oran organize sanayi bölgelerinde % 50, diğer yerlerde % 40 ı geçemez. 1.4.2005 den önce faaliyete geçmiş işletmeler de ilk bölümündeki faaliyet konularında on işçiye ulaşmaları, diğer konularda işçi sayılarını % 20 artırmaları şartı ile elektrik enerjisi desteğinden faydalanılır. Kanun kapsamındaki illerde 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yeni yatırımlar bedelsiz arsa tahsisi hariç tüm desteklerden sürelere bağlı kalınmaksızın yatırım tamamlanma tarihini izleyen 5 yıl boyunca faydalanır. Bu kanun değişmeden önceki 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın teşviki kanunundan yararlanan işletmeler eski uygulamalara aynen devam eder. Ancak bu kanundaki şartları sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı ile sigorta primi işveren payları teşvikin den yararlanabilirler. 04.06.2005 Tarihli Resmi Gazetede 5350 sayılı kanunla değişen 5084 sayılı Yatırımları ve İstihdamın Teşviki kanununda yer alan gelir vergisi stopajı teşviğinin uygulaması Maliye Bakanlığınca yayınlanmıştır. 03.08.2005 tarihli Resmi Gazete de Hazine Müşteşarlığınca Enerji Desteği uygulamasına ilişkin tebliğ yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış A.Ş yi arayınız.
 
III - 03.08.2005 tarihli Resmi Gazetede bir kaç gündür kamu oyuna meşgul eden ve medyada da yer bulan Dahilde İşleme Rejimi elektronik başvuru sistemi yayınlanmıştır. İlk olarak 1.1.2006 tari – hinden itibaren tüm dahilde işleme başvuruları elektronik ortamda yapılacaktır. Firmalar bu tari- he kadar yetki verdiği kişi üzerine elektronik imza sertifikalarını almak zorundadırlar. Elektronik sertifika almak için vekaletname yolu ile işlem yapılabilmektedir. Proje Danış olarak bu işlemlerle ilgili incelemelerimizi tamamladık, size ayrıca bildirilecektir. Tebliğde kullanılacı –ların başvurularını elektronik ortamda yapacakları belirtilmiştir. Elektronik imza sertifikası alın- dıktan sonra bilgi ve belgelerle üye olunan ihracatçı birliklerine başvurulacaktır. Birlik firma tanımlamasını yaparak Müsteşarlığa bilgi verecektir. Başvuruya istinaden belge düzenlenecektir. Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri (Bilge) sistemine dahil olan gümrükler ithalat ve ihracat işlemle- rini orjinal nüsha aranmaksızın yapacaktır. Bu işlemlerde belgenin numarasının yazılması zorun- ludur. Ancak yurt içi alımlarda belge orjinali üzerine yapılan düşüm sonrası takip eden üç işgünü içinde yetkili tarafından bilginin elektronik ortama aktarılması zorunludur. Aynı şekilde özel fatura kapsamında yapılan ihracatlarda da 3 gün için de yetkili tarafından elektronik ortama bilgi girişi yapılacaktır. Bilge sistemine dahil olmayan gümrüklerde yapılacak ithalat ve ihracat işlem- leri de 3 gün içinde yetkilice elektronik ortama girilecektir. Bilge sistemi olmayan gümrüklerdeki ithalat işlemleri eskiden olduğu gibi orjinal nüsha üzerine düşüm yapılarak uygulanacaktır. An – cak bu gibi işlemlerde indirimli teminat uygulanmayacaktır. Bilge sistemi olan gümrüklerde ithalat ve ihracat işlemlerinde Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığı arasında bağlantı kurulama – ması durumunda ve 2 saat beklenmesine rağmen bağlantı olmaması halinde işlemler yine eskisi gibi Belge orjinali ile birlikte gerçekleştirilir. Eşya tesliminden sonra düzeltme yapılması halinde gümrükler durumu birliklere bildirecektir. Mahrecine iadelerde ve eşyanın geri gelme durumların da yine gümrükler birliğe haber verecektir. 3 Gün içinde firma yetkilisince elektronik ortama akta rılamayan durumlarda, belge kapatma işleminde aktarılmayan kayıtlar dikkate alınmaz. Ancak belge süre sonuna kadar bu kayıtların girilmesi durumunda, kayıtlar kapatmada dikkate alınır, fakat bu durumdaki firmalara 1 yıl süre ile indirimli teminat uygulaması yapılamaz. İşlemlerin firma yetkilisi tarafından 3 gün içinde elektronik ortama aktarılmasına rağmen belge kapsamında ithali öngörülen eşyada miktar ve/veya değer aşımı olması halinde bu aşım revize konusu edile – mez ve bu durumdaki firmalara 1 yıl süre ile indirimli teminat uygulaması yapılamaz. Aynı şekil- de eşya tesliminden sonra yapılacak düzeltmelerde eşyanın miktar ve/veya değerinde aşım olması halinde bu aşım yine revize işlemine konu edilemeyecektir. Bilge sistemi olupta erişim sağlana- mayan hallerde eski sisteme göre yapılan işlemlerde beyannamede yer alan bilgilerin belge ile aynı olması gerekmektedir. Bu gibi durumlardaki miktar ve/veya değer aşımı da revizeye konu edilmeyecektir. Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatlar birliklerden izin almak kaydı ile yapıla- bilecektir. Bu durumda firmalar aracı ihracatçı unvanı ve vergi numarasını birliklere bildirecektir. Temsilci aracılığı ile yapılacak ithalatlar da, birlikten izin almak kaydı ile yapılabilecektir. Temsilcinin unvanı ve vergi numarası birliklere bildirilir. Ayrıca elektronik belge talep başvu- rusu esnasında, aracı ihracatçı ile ithalattaki temsilci bildirilebilecektir. Belge kapatma müracaatından sonra veya belge süresi içinde elektronik ortamda belge revizesi için başvurulabilecektir. Ancak yurt içi alımlara yönelik işlemler için belge orjinali üzerinde revize yapılabilecektir. Bu işlem için Müsteşarlığa başvurulur. Belge taahhüt kapatması için belge süre sonundan itibaren 3 ay içinde elektronik ortamda ve aynı süre içinde birliklere başvurulması gerekmektedir. 3 aylık süreyi geçiren firmalara 1 ay süre verilir, ancak kapatmaya hala başvurulamamışsa belge resen kapatılır.
IV - 09.08.2005 tarihli Resmi Gazetede 2002/1 sayılı yatırım tebliğine ek maddeler eklenmiştir. 2634 sayılı Turizm Kanunu dikkate alınarak turizm yatırım ve turizm işletme belgeli (deneme belgeleri dahil) işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin, şantiye dönemide dahil olmak üzere o bölgede mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki farkın hazinece karşılanması için belge sahibi firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve işletmeler Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Enerji desteği ödemelerinin başlamasını müteakip ise, her dönem için firma yetkilisince imzalanmış dilekçe ve turizm belge örneği ile abonesi olduğu bölge dağıtım müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Bakanlığa başvurmak için gerekli belgeleri lütfen Proje Danış A.Ş den isteyiniz. Bakanlık başvuru sonrası yapılacak ön inceleme sonucunda bu destekten faydalanabilecek firmaları dağıtım şirketlerine gönderir. İşlemlerden sonra Müsteşarlık T.C. Merkez Bankası kanalı ile firmanın banka hesaplarına aktarım yapar. Elektrik enerjisi desteği uygulaması Mayıs 2004 den sonra düzenlenen faturalara istinaden uygulanır. Turizm belgesinin iptal edilmesi durumunda destek uygulanmaz. Turizm belgesi üzerindeki ünvan değişiklikleri Bakanlığa bildirilir.
 
Durumu bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımızla
PROJE DANIŞ A.Ş.