GENELGELER

07.02.2005

Konu : I – Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve Tebliği 2005/8391 BKK – 2005/1 Tebliğ 27.01.2005/25709 RG
II – İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Tebliği 27.01.2005/25709 RG


I- 27.01.2005 tarihli Resmi Gazetede Dahilde İşleme Kararı ile Tebliği yayınlanmıştır. Karar özeti aşağıdaki gibidir.
İhracatı artırmak amaclı yayınlanan karar kapsamında şartlı muafiyet sisteminde ihracı taahhüt edilen ürün bünyesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul vergisi teminata bağlanmak sureti ile ithal edilebilir. İhracat taahhüdü gerçekleştirildikten sonrada teminatlar iade edilir. Alınan teminatlar kuruluşun performansına göre indirimli olarak uygulanabilmektedir. Geri ödeme sisteminde ise serbest dolaşımda bulunan hammadde, yardımcı madde ve yarı mamul den imal edilen ürünün ihracında, ithalat esnasında alınan vergiler geri ödenir.


Tebliğ özeti: Şartlı muafiyet sisteminde ithalat eşyası yerine eşdeğer eşya niteliğinde olan ser best dolaşımdaki eşya kullanılabilmektedir. Böylece belge kapsamında önceden ihracat sonradan ithalat yapılabilmektedir. Belge kapsamında yurt içinden mal KDV siz mal temini mümkündür. Yurt içinden temin edilen mal ithal eşyası gibi değerlendirilir. Yurt içinde temin edilen eşya döviz kullanımı hesaplanmasında dikkate alınmaz. İthalat esnasında uygulanan teminat indirimli olarak uygulanabilmektedir. Gümrük Müsteşarlığınca verilen A sınıfı onaylanmış kişi statu belgesi olan firma ithalattan doğan verginin % 1 ini, B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi olan firma ise % 5 ini, C sınıfı onaylanmış kişi statu belgesi olan firma da % 10 nu teminat olarak yatırır. Dört yıl içinde düzenlenmiş ve ihracat taaahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında 1 milyon ABD doları sanayi ürünü ihraç etmiş imalatçı ve ihracatcı firmlar ithalattan doğan verginin % 10 nu teminat olarak yatırabilir. Teminat hesaplanmasında açık olan indirimli teminattan faydalanan belgelerdeki ithalat rakamı düşülür. Belge kapsamında işlem görmüş ürünün tamamı yada bir kısmı Hariçte İşleme Rejimine göre yurt dışı edilebilir. Geri ödeme sistemi ile alınan belgeler ilk olarak ithalat yaptıklarında tüm doğan vergileri öderler. İthalat esnasında beyannameye geri ödeme sisteminde ithalat yapıldığı not düşülür ve belge arkasına işlenir. Daha sonra ihracat yapı lır ve ihracat yapılıp belge kapandıktan sonra alınan vergiler geri iade edilir. Belgeler süresi için de veya kapatma müracatından sonra revize edilebilir. Belge kapsamında GTIP, miktar, değer, ek süre taleplerini Birliklerin ön incelemesi ile Müsteşarlık yapacaktır. Belge süresi azami 12 aydır. Süre sonu bitimin rastladığı ayın son günüdür. Süresi biten belgelerin süre uzatımı için Birliğe başvurulacaktır. Orjinal sürenin yarısı kadar ek süre alınabilmektedir. Belge kapsamı yapılan ihracat Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelerine yapılacaktır. Serbest bölgeye yapılan ihracat 3 ay içinde başka bir ülkeye veya bir başka belge kapsamında ithal edilirse taahhü de sayılır. İhracat aracı ihracatçı ile de yapılabilir. Bu şekilde yapılan ihracat belgede yer alan şekli ile gerçekleştirilir. Aracı ihracatçı beyannamesinde belge sahibi ve yan sanayici ünvanları ile belge sayısı yer almalıdır. Belge kapsamında temsilci aracılığı ile ithalat yapılabilinir. AB ülkelerine veya serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere yapılan ihracatlarda üçüncü ülke menşe ili hammadde kullanıldığında telafi edici vergi ödenecektir. Gümrükler ihracat esnasında eksper tiz ve aynıyat istemeyecektir. Belge kapanma yazısı ile teminatlar geri verilecektir. Belge süresi içinde gerçekleştirilen ihracatlarla kısmı teminat iadesi alınabilecektir. Gümrük beyannamesinin belge kapsamı ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için beyanname aslı üzerine belge sayısının yazılması zorunludur. (Eski tebliğde bu zorunluluk yoktu sadece imalatçı gözükülse dahi sayılıyordu) Hali ile belge sayısının yazılmasına dikkat edilmelidir. İthal edilen eşyanın ihraç edilmemesi ve döviz kullanım oranına uyulmaması durumunda 2 kat para cezası alınacaktır. Daha önceki kararlara göre alınmış belgeler kendi mevzuatına tabi olup, bu kararın lehte hüküm lerinden faydalanılacaktır. Tebliğ tarihinden önce düzenlenen belgeler kapsamında yurt içinden alınan ve süresi içinde ihraç edilmeyen eşyaya 6183 sayılı Amme alacakları kanunu uygulanacak tır. Gözetim ve ithal lisansı aranan eşyalardan imal edilmiş ürünleri AB topluluğu ülkelere ihraç eden kuruluşların tebliğ tarihinden önce alınmış belge kapsamında eşya ile ilgili ithal lisansı ve gözetim belgesi aranmayacaktır. Tebliğin yürülülük tarihinden önce düzenlenen engeç süresi 31.12.2004 tarihinde süresi sona eren ve aynı firmaya ait belgelerin ihracat taahhütleri belge süre lerinin birbirleri içine girmesi kaydıyla birlikte kapatılabilir. Tebliğin yayın tarihinden önce düzenlenen belgelerde yurt içinde temin edilemeyen hammaddeler için döviz kullanım oranının % 10 aşılması durumunda, ithal eşyanın ihraç edilmesi koşulu ile belge taahhüdü kapatılır. Daha önceki kararlara göre alınan belgeler kapsamında özel fatura düzenleme yetkisi bulunmayan güm rüklerce tescil edilen ancak teyidi alınamayan özel faturalar ile ilgili belgelerin ihracat taahhütleri bu tebliğin yürürlülük tarihinden 6 ay içinde yapacakları ihracatları taahhüde sayılır.

II - Yine 27.01.2005 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dahilde İşleme Rejimi kararına göre İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında tebliğ de yayınlanmıştır. Bu tebliğ ihracat Sayılan Satış ve Teslimlere konu mamüllerin üretiminde kullanılan ithali vergiye tabi mallara yönelik tedbirleri kapsamaktadır. Bu dogrultuda;
a) Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların satış ve teslimleri,
b) 1- Savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
2- Savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
3- Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara, imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
c) İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç),
d) 1-Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,
2- İmalatçı firmaların, bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
3- Yatırım Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
f) Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
g) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,
h) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler),
i) İmalatçı firmaların, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil),
j) İmalatçı firmaların, dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri
İhracat Sayılan Satış ve Teslimlere girmektedir. Yatırım malları listesi Proje Danış’dan temin edilebilir. Bu çervede yer alan satış ve teslimler kapsamında gümrük muafiyetli ithalattan faydalanmak isteyen firmalar belge almak zorunda dır. Belgenin süresi azami 12 aydır. İstenirse ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 ay süre kaydırılabilir. Belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün % 10 u kadar ihracat yapıldığında 6 ayı geçmemek kaydı ile orjinal sürenin yarısı kadar ek süre verilir. Yukarıda belirtilen ihracat sayılan satış ve teslim kapsamındaki işlerden a ve b bentleri kapsamında % 60, c – d – e – i ve j bentlerinde % 50, d/2 bendinde % 80, f - g – h bentlerinde ise % 25 oranında ithalatda döviz kullanırılmaktadır. Ayrıca a – b – d/2 – d/3 – e – g – h – i bentleri çercevesinde yapılacak ithalatlarda KDV ile ÖTV tahsil edilir. Ancak aynı bentlerde belirtilen satış ve teslimlerde 3065 sayılı KDV kanunun değişik 13. maddesinin f bendi kapsamına girmesi durumunda ithalatta doğan vergi teminata bağlanarak ithalat yapılabilir. Belge kapsamında aracı ihracatçı kanalı ile ihracat yapılamaz.

Durumu bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
PROJE DANIŞ A.Ş.

28.09.2009


Konu: Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2009/10 – 18.09.2009/27353)


Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:

1) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 17 inci madde eklenmiştir.; Daha önce yayımlanan 2008/15 ve 2009/6 sayılı Tebliğler ile Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, ilgili Tebliğlerde öngörülen şartların varlığı ile başvuran firmalara sadece ek ihracat yapabilmeleri için 6(altı) aylık ek süre verilmekteydi. Yine benzer bir şekilde şu an yayımlanan 2009/10 sayılı tebliğ ile;1/1/2007-30/6/2009 tarihleri arasında düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen; a) Belge süresi sona ermiş belgeler için, 18/10/2009 tarihine kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi kaydıyla, b) Belge süresi sona ermemiş belgeler için ise, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi kaydıyla, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..

Saygılarımızla
PROJE DANIŞ A.Ş.

GENELGE 166                                                                                                                                                                               06.08.2009                        

Konu : Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2009/9 – 06.08.2009/27311)

            
            Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:  
 
           20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2009/9 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.
 
1)   2006/12 sayılı Tebliğin “Belge/İzin düzenlenmesi” başlıklı 17 inci maddesinin 4 numaralı fıkrası değiştirilmiştir; (4) Gümrüklerden dahilde işleme izni alınacak hallerden olan bedelsiz veya bedelli ithalatı belirleyen 14 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca, (a) bendinde sayılan ürünler ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 (sekiz)li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu itibarıyla bir takvim yılı için 200.000 ABD Dolarını aşan bedelli veya bedelsiz ithalatına, tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında yapılacak bedelsiz ithalata ve Ek-7'de belirtilen ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak ithalatına direk gümrük müdürlüklerinden temin edilen dahilde işleme izni kapsamında ilgili gümrük idarelerince müsaade edilmeyecek olup, bu konudaki  talepler elektronik ortam aracılığı ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında Müsteşarlıkça değerlendirilir.
          
     2) 2006/12 sayılı Tebliğin “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin (10) numaralı fıkrasında daha önce sadece “Dahilde İşleme İzin Belgesi” olarak yer alan değerlendirme ibaresi “Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde işleme izni” olarak değiştirilmiştir.
 
     3) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 15 inci madde eklenmiştir.; Dahilde işleme izin belgesi kapsamında 1/4/2008-31/12/2008 tarihleri arasında ithal edilen Gümrük Tarife Cetvelinin genel olarak maden cevherlerini kapsayan 72 ila 79 uncu fasıllarında yer alan eşyanın değerinin belgede kayıtlı toplam ithalat değerinin % 35'inden fazla olması halinde, ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdü döviz kullanım oranı aranmaksızın kapatılır. Maden cevherindeki maliyet artışı nedeni ile döviz kullanım oranı yetersiz kalan kuruluşlara bir nevi af getirilmiştir.
 
    4) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 16 ıncı madde eklenmiştir.; Elektronik ortamda düzenlenmeyen dahilde işleme izin belgesi kapsamında elektrik enerjisi ihracat taahhüdü bulunması halinde, bu ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde ilgili imalatçı firma unvanının veya ilgili belge sayısının yer alması kaydıyla ilgili belge ihracat taahhüt hesabı, TEİAŞ bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'nden teyidi alınan fatura bilgileri esas alınarak kapatılabilir. Bu madde ile taahhüdünü kapatamayan elektrik ihracatcılarına kolaylık getirilmiştir.
 
                 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..
 
Saygılarımızla
PROJE DANIŞ A.Ş.

                    GENELGE 165                                                                                                                                                                          29.07.2009                        

Konu :  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara İlişkin Tebliğ (2009/1)

         28.07.2009/27302 RG
            
 
              16.07.2009 tarihli Resmi Gazetede 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına yönelik 2009/1 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğin özeti aşağıdaki gibidir.
             Teşvik Belgesi alabilecek kurumlar, gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleridir.
      I ve II. Bölgede asgari yatırım tutarı, 1 milyon, III ve IV. bölge de ise 500 bin TL.dır. Büyük projeler ve farklı yatırım konularına göre asgari yatırım tutarı ve kapasitesi değişiklik gösterebil- mektedir. Yatırımcının belgesi üzerinden uygunlanmak üzere finansal kiralama tutarı asgari 200 bin TL dır. Tekstil sektörüne yönelik taşınma desteğinde asgari tutar bulunmamakta olup, sadece 50 kişi çalıştırma şartı bulunmaktadır.  
               Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine, hammadde, ara malı ve işletme malzemesi, araç, matbaa makinası, inşaat malzemesi temin edilemez.
               Teşvik edilmeyen yatırım konuları dışındaki, asgari yatırım tutarını gerçekleştirecek tüm yatırımlar, destek unsuru olarak Gümrük muafiyeti, Katma değer vergisi istisnasından faydalanır-lar. Söz konusu unsurlara ilave olarak I. ve II. bölgede belirlenen konularda yatırım yapacak firmalar vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve 31.12.2010 tarihine kadar yatırıma başlanması kaydıyla sigorta işveren hissesi desteğinden faydalanırlar. III. ve IV. bölgelerde ise yukarıdakilere ek olarak faiz desteğinden faydalanırlar. Ayrıca sigorta işveren hissesi desteğinde yatırıma başlama tarih şartı yoktur. Büyük tutarlı yatırımlarda ise faiz desteği hariç tüm unsurlardan yararlanılır. Destek unsurlarından yararlanmak için yatırıma başlamadan teşvik belgesi temini gerekir.
              Belge kapsamında yer alan yatırım malları, CKD aksam ve parçaları,gemi ve yat kabuğu  yürürlülükte bulunan ithalat rejimi gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden istisnadır. Ayrıca makine bedelinin % 5 ini geçmemek kaydı ile yedek parça, otobüs, çekici, treyler, mobilya, yat, motorbot, kamyon, transmikser, beton santrali forklift, beton pompası belge kapsamında ithal edilirse Gümrük Vergisi tahsil edilir.
              Bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınarak, “eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek maddelere ilişkin tebliğ de yer alan mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığın- dan izin alınmış münferid kullanılmış makine ve tesisat teşvik belgesine bağlanması kaydı ile destek unsurlarından yararlandırılabilir. Komple kullanılmış tesislerde ise proje bazında yapıla- cak değerlendirme sonucu belgeye bağlanabilecektir.  
              Faiz desteğinden yararlanacak yatırımlar, bölgesel uygulanma kapsamında yer alan III. ve IV. bölgelerde yapılacak yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımlarıdır. Kullanılacak kredilerin en az bir yıl vadeli ve yatırım tutarının en fazla % 70’i olmak zorunda dır. Uygulanacak oranlar, III. bölge için TL kredilerinde % 3, Döviz kredilerinde % 1 dir. IV bölge, Ar-Ge ve çevre yatırımlarında ise TL de % 5, dövizde % 2 dir.
               Ayrıca büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamındaki yatırımlarda sigorta işveren hissesi desteği uygulanacaktır. Belgeye kayıt edilecek istihdam öngörüleri doğrultusunda, işletmeye geçiş tarihinden sonra sigorta işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanacaktır. Uygulama süreleri, yatırıma 31.12.2010 a kadar başlanması kaydıyla, I. bölgede 2 yıl, II. bölgede 3, III. bölgede 5 yıl ve IV. bölgede 7 yıldır. Yatırımlara 31.12.2010 dan sonra başlanırsa 1 ve 2 bölgede destek yok, III. bölgede 3 yıl, IV. bölgede 5 yıldır.
               Aynı şekilde büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında yapılan yatırımlar da vergi indirimi uygulaması yapılacaktır. Belirlenen katkı payına ulaşılıncaya kadar verilen indi-rim oranına göre kurumlar veya gelir vergisine indirim uygulanacaktır. İndirim uygulamasına kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanabilecektir.
             
 
Bölgesel Uygulama
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)
I
10
25
25
25
II
15
40
30
40
III
20
60
40
60
IV
25
80
45
80
 
               Ancak belge kapsamı yatırımlara 31.12.2010 tarihine kadar başlanması halinde, oranlar ;
          
 
Bölgesel Uygulama
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)
I
20
50
30
50
II
30
60
40
60
III
40
80
50
80
IV
60
90
70
90
 
               Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulamadaki yatırımlara yer tahsisi de yapılabilecektir. Yer tahsisi uygulamaları Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.
               Tekstil sektöründe I. ve II. bölgede faaliyet gösteren işletmeler 31.12.2010 tarihine kadar IV. bölge kapsamı illere bütünlüyle taşınıp, 50 kişilik istihdam sağlarsa, 5 yıl süre ile % 75 oranında kurumlar ve gelir vergisinde indirim uygulanacaktır. Taşınma ile birlikte yeni yatırımları var ise arazi tahsisi uygulanabilir. Ayrıca 5 yıl süre ile sigorta işveren hissesinin tamamı bütçeden karşı-lanacaktır. 31.12.2010 dan önce taşınırlarsa süre 7 yıl olacaktır. Eğer taşınma işlemi 2009 sonuna kadar gerçekleşirse nakliye masrafları da bütçeden karşılanacaktır. 
              Belge kapsamında her aşamada makine ve teçhizat listeleri ile belgeler revize edilebilir. Yatırımlar belgede öngörülen sürede gerçekleşmezse ilk sürenin yarısı kadar ek süre alınabilir. Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamındaki yatırımlar en az 5 sene aynı bölgede faaliyet göstermelidir.
              Tamamlanmış belge kapsamındaki makine ve teçhizat 5 yılını doldurmuş ise satışı ve devri serbesttir. 5 yılını doldurmamışsa izine tabidir. Belge süre sonundan itibaren 6 ay içinde belge tamamlanması için Müsterşarlığa veya ilgili mercie başvurulması gerekmektedir. Aksi halde belge iptal edilebilir.
             Daha önceki kararlara göre alınan teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalar, belgenin istinat ettiği karar hükümleri çercevesinde devam olunur. Önceki kararlara göre alınan belgelerin devam eden yatırımlarının geri kalan gerçekleştirilecek kısımları, bu kararda belirtilen asgari oranlarını tutuyorsa, talep edilmesi halinde mevcut belgeye tamamlama vizesi yapılarak geri kalan kısmına yeni belge düzenlenerek devir işlemi yapılabilir. Önceki karara göre alınmış belge kapsamı finansal kiralama devirlerinde bu kararın hükümleri uygulanacaktır.
                    Daha detaylı ve her türlü bilgi için lütfen PROJE DANIŞ’a başvurunuz.       
Durumu bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımızla
PROJE DANIŞ A.Ş.

                      GENELGE 164                                                                                                                                                                       17.07.2009                  

       Konu :  I - Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği 

                    Yolu ile Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik 15.07.2009/27289 RG (2009/8)
               II – Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar                                        17.07.2009/27291 RG (2009/15164 BKK)
 
I-   01.04.2007 tarih ve 26480 Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin “ Firmanın sorumluluğu” başlıklı 9 uncu maddesi değiştirilmiştir;
        (1) Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar tarafından, elektronik ortamda gerçekleştirilemeyen alım veya ihracat çeşitlerinde kayıtların, belge kapatılıncaya kadar elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.
            (2) Belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması olmaması gerekmektedir. Ancak; yurt içi alım faturalarına ilişkin kayıtların belge kapatılıncaya kadar elektronik ortama aktarıldığı hallerde, ithali öngörülen eşyanın miktarı revize edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.
         (3) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde eşyanın tesliminden sonra yapılacak bir düzeltme sonucunda belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olmuş ise, bu aşım revize işlemine konu edilemez.
        (4) BİLGE Sistemi kapsamında yer alan gümrüklerde, bilge sistemine erişilemeden ithalat veya ihracat yapılması durumunda, gümrük beyannamesinde yer alan belge bilgilerinin, belgedeki bilgilerden farklı olmaması gerekmektedir. Farklı olunan hallerden dolayı, miktar aşımı olması durumunda, aşım revize edilemez. Ancak; ilgili ithalata ilişkin gümrük beyannamesinde doğru birim bilgilerinin yer almasına rağmen, erişim sağlanamaması vb nedenlerden aksaklık olması durumunda miktar aşımı söz konusu olur ise, eşyanın miktarı revize işlemine konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.
         Aynı Tebliğ’in “Yetki” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 inci fıkrasına Müsteşarlığın dahilde işleme izin belgesinde yer alan bilgilerde resen düzeltme ve/veya değişiklik yapılması hususunda yetkili olacağı ibaresi eklenmiştir.
II- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde       İşleme Rejimi Kararının 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası değiştirilmiştir; İlgili fıkrada yer alan %80 olarak belirtilen döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirleneceği belirtilmiştir. Aynı kararın 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası değiştirilmiştir; Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara yurt içinde teslimi ile belge/izin kapsamında ihraç edilen eşyaların alıcısı tarafından kabul edilmemesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenecektir.
Dahilde izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında aranmayacağı haller, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir. Aynı Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi değiştirilmiştir. “ ç) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi," 2 katı para cezası ile tahsil edilir.
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..