GENELGELER

GENELGE 160                                                                                                                                                                               18.08.2008                         Konu :  I – Enerji Desteği Uygulaması (2008/1 Tebliğ 08.07.2008/26930 RG)
     
              II – Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerin Desteklenmesi Uygulama ve Denetim 
                     Yönetmeliği   ( 31.07.2008/26953 RG)
           III – 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
                    Kanun Genel Tebliği (Seri No : 1 – 06.08.2008/26959 RG)
            IV – Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2008/13 – 14.08.2008/26967)
 
          Enerji Desteği:               
08.07.2008 tarihli Resmi Gazetede 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile ilgili kanunda yer alan Enerji Desteğinin uygulama tebliği yer almış olup, özeti aşağıdakigibidir.
 
1)        Kanun kapsamında yer alan illerde yararlanılan enerji desteği uygulamasında, hayvancılık, organik ve biyoteknolojik tarım, kültür mantarı yetiştiriciliği ve kompostu, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu ile imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren en az 10 kişi çalıştıran işletmeler 2007 Mayıs ayı ve sonrası faydalanabilecektir.  
   
    2) Kanun kapsamındaki illerde enerji desteği komisyonu kurulur. İşletmeler destekten faydalanmak için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvuracaktır. Yapılan başvuru sonrası destek sağlanmasını takiben aylık elektrik ödeme bilgi ve belgeleri ilgili kuruma iletilir. Komisyonca yapılacak inceleme sonrası, ödeme ilgili Ziraat Bankasına başvuru sırasına göre yatırılır. Aynı firmaya ait farklı tesisler için ayrı ayrı başvuru gereklidir. Destekten faydalanacak birim veya kuruluşun ayrı bir sayacı olması gerekmetedır.   
 
    3) Yatırıma yeni başlayan işletmelerde şirket kurulması, yapılabilirliğin yaptırılması, arazi arsa alınması yatırım başlama sayılmaz. Yatırıma başlama için belli ölçülerde inşaat yapılması akreditif açılması gerekir. Yatırımın tamamlanması, işletmenin iş kolunun genel bağlantılı olarak kabul gördüğü kuruluştan gerekli belgelerin alınması ile yapılır. Yeni işletme bazı illerde 01.10.2003 den sonra bazı illerde de 01.01.2005 den sonra kurulan işletmelerdir. Nakil veya unvan değiştiren işletmeler destekten faydalanamaz. Bu tarihlerden önce kurulan işletmeler faaliyette olan işletmelerdir.  
 
    4) Enerji desteği oranı % 20 dir. 10 kişinin üzeri çalışanı olan yeni işletmelerde, 10 üzeri her bir işçi için 0.5 puan ilave edilir. Faaliyette olan işletmelerde ise 10 kişiden fazla olması halinde fazla olan her bir işçi için 0.5 puan, 10 dan az olanlarda ise 10 tamamlasını müteakip yeni aşan kısım için 0.5 puan ilave edilir. Toplam destek unsuru organizelerde % 50, diğer yerlerde maksimum % 40 ı geçemez. Enerji desteği uygulaması 31.12.2008 e kadar yapılır. Ancak yapılacak yatırımlarda, yatırım 31.12.2007 de tamamlanmışsa 5 yıl, 31.12.2008 de tamamlanırsa 4 yıl, 31.12.2009 da tamamlanırsa 3 yıl destekten faydalanılır.      
  
    5) 2007 yılı Mayıs ayı öncesi döneme ait uygulamada 01.10.2003 den önce faaliyete geçen işletmeler, daha önce bildirdikleri işçi sayısını artırarak 10 kişilik istihdam sağlanması durumunda %20, 10 kişiyi aşan her bir işçi için ilave 0.5 puan destekten faydalanır. 01.10.2003 tarihinden sonraki işletmelerde aynı oranlardan faydalanır. 01.01.2005 den önce ve sonra kurulan tüm işletmeler için de aynı destek oranları geçerlidir.   
 
    6) 2007 yılı Mayıs ayı sonrası dönem için de destek oranı % 20 olup, 10 kişilik istihdam sağlanmalı, yine 10 işçi üzeri her bir işçi için 0.5 puan ilave edilecektir.  
 
 
     Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yönetmeliği:  
 
      Bilindiği üzere 12.03.2008 tarihli Resmi Gazete de 5746 sayılı ARGE kanunu yayınlanarak yürürlülüğe girmişti. Şimdi söz konusu kanunun yönetmeliği yayınlanmış olup, özeti aşağıdadır.
          
1)   Teknoloji merkezleri, Arge merkezleri, Arge ve yenilik projeleri, Rekabet öncesi işbirliği projeleri ve Tekno girişim sermayeleri ARGE desteklerinden yararlanabilmektedir. 
       
2)         Yapılan bir harcamanın Arge harcaması olabilmesi için öncelike Arge ve yenilik projesi kapsamında yapılmış olması gerekmektedir. Arge ve yenilik faaliyetleri tanımı içinde değerlendirilmelidir. Faaliyetler içinde değerlendirilmeyen harcamaların proje kapsamında değerlendirilmeyeceği tabidir. Faaliyetler kapsamında proje ile ilgili ilk madde ve malzeme giderleri, amortismanlar, genel giderler, personel ücretleri, dışardan sağlanan hizmetler ile vergi resim ve harçlar harcama olarak değerlendirilir. Ayrıca rekabet öncesi işbirliği projelerinde özel fona aktarılan tutarlarda harcama olarak değerlendirilir. 
3)         Desteklerden faydalanan tüm birim ve projeler de yapılan Arge harcamalarının tamamı, 31.12.2023 yılına kadar kurumlar vergisi ve gelir vergisinde indirim konusu yapılabilecektir. 500 kişi ve üzeri tam zaman Arge personeli çalıştıran Arge merkezlerinde o yıl yapılan harcamanın bir önceki yıla göre artışının yarısı kurum kazancı veya ticaret kazancından ayrıca indirim konusu yapılabilecektir. Kullanılmayan Arge indirimi bir sonraki yıla yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak devredilir. Ayrıca Arge harcamaları aktifleştirilerek amortismana da tabi tutulur. Dışardan fon geliri olur ise gelir sayılır. İndirime konu edilemez. Fondan yapılan harcama ya gider ya da sabit kıymet olur. Arge harcamaları işletme muhasebelerinde doğru hesaplanabilecek şekilde kayıt altına alınmalıdır.
4)         Arge indiriminden faydalanacak birim ve projeler, birimleri veya projeleri ile ilgili yerlerden onay almak durumundadırlar. Arge merkezleri, Arge merkezi belgesi, Arge ve yenilik projesi için Arge ve yenilik projesi raporu, rekabet öncesi işbirliği projesinde , proje sözleşmesi olmak zorundadır. Onay mercii tarafından proje sürecinde verilecek belgelere istinaden indirimden faydalanılır.
5)         Desteklenen birim ve projelerde, doktoralı alarak çalışanların % 90, diğerlerinin ise % 80 i gelir vergisinden istisnadır. İstisnanın hesaplanmasında Arge faaliyetlerinde çalışılan zamanın, toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır. Projedeki tam zaman eşdeğer sayısı,  toplam tam zamanlı çalışan Arge personel sayısının % 10 unu geçemez. İstisna, ücret matrahı üzerinden hesaplanarak bildirim yapılır.
6)         Desteklerden faydalanan tüm birim ve projelerde çalışanların sigorta primi işveren paylarının yarısı 5 yılı aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca karşılanacaktır. Aynı şekilde destekten faydalanan çalışan sayısı, toplam çalışan sayısının % 10 unu aşamayacaktır. Desteklemeden faydalanan tüm birim ve projeler ilgili yerlerden aldıkları onay yazılarını bağlı oldukları sigorta müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. Uygulama onay yazı tarihinden itibaren yapılacaktır. Çalışan listesi ilgili müdürlüğe verilecektir. Desteğin hesaplanmasında sigorta primi desteği alan personelin fiilen Arge faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınacaktır. Bu tür başka bir destekden faydalanan işletmeler, bu destekten faydalanamaz. Yapılacak kontrol sonucu destek alım şartları ihlal edilirse gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecektir. Teknoloji geliştirme bölgelerinde uygulamada sigorta primi destek şartları haricinde başka şart aranmayacaktır. Bir kuruluşa ait birden fazla işyeri mevcut ise ayrı ayrı değerlendirilecektir. Toplu iş sözleşmesi ile ücretlere zam yapılması ile ilgili birime bilgi verilmesi kaydı ile desteğe devam olunur. Ücret hariç başka bir ödeme dikkate alınmaz. Damga vergisi uygulanmayacaktır.
7)         Tekno girişim sermaye desteğinden, 1 yıl içinde öğrenim gördüğü üniversitedeki lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden mezun olabilecek öğrenciler ile aynı derecelerden en çok 5 yıl içinde mezun olan kişiler faydalanabilmektedir. Zaman tespitleri ilgili öğrenim kurumlarından alınacak yazı ve mezuniyet belgesi ile yapılacaktır. Mezun olma kriterine sahip kişinin tek başına imza sahibi olduğu işletme de bu destekten faydalanabilir. İstenen şartlara haiz kişilere bir defaya mahsus olmak üzere hibe olarak 100,000 YTL tekno girişim sermaye desteği verilecektır. Hibe taksit olarakta iş planına göre verilebilir. Maksimum destek 10,000,000 YTL sını aşmayacaktır.
8)         Arge ve yenilik faaliyeti ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır. Kağıt düzenleme aşamasında projeye destek veren kuruluşun yazı örneği düzenlemeyi yapan kuruluşa ibraz edilerek istisna uygulanacaktır. İstisna uygulanmış kağıt 5 yıl saklanacaktır.
9)         Arge merkezi ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde değerlendirme ve denetim komisyonu kurulur. Komisyon hakem tayin eder. Hakemler projeyi inceler komisyona sunar. En az 3 üyenin oyu ile karar alınır.
10)     Arge merkezi belgesi alabilmek için, en az 50 kişi tam zaman eşdeğer Arge personeli istihdam edilecek. Faaliyetlerin yurt içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru yapan kuruluşun Arge yönetim yeteneği, kapasitesi, alt yapısı bulunmalı, kendi bünyesinde kontrol mekanizması bulunmalıdır. Merkezin konusu, süresi, bütçesi ve projesi belli olmalı, ayrı birim şeklinde örgütlenmeli ve fiziki mekanı bulunmalıdır. Buna benzer şartlar ve alt yapılar yerine getirilip Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurulur. Bakanlık başvuruda aranılacak belgeleri oluşturmaya yetkili kılınmıştır. Yapılacak başvurular, 15 gün içinde ön değerlendirilecek, 2 ay içinde de karar verilecektir.
11)     Arge merkezlerini komisyon denetleyecektir. Arge personeli çalışan sayısı, fiilen çalışan personelin çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibariyle toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi ile hesaplanacaktır. Merkezler aylık çalışan listesini bağlı oldukları sigorta il müdürlüğüne vereceklerdir. Merkezler en geç 2 yılda bir denetleneceklerdir. Merkezlerde yürütülen faaliyetlere ait rapor, merkez olunduğuna dair verilen belgenin tarihini takip eden ay içinde yılda bir kere bakanlığa verilecektir. Rapor incelemeye alınıp, 45 gün içinde değerlendirilecektir.
12)     Rekabet öncesi işbirliği projelerinde birden fazla kuruluş yer alacaktır. Bir kaç işletmenin içinden seçilen yürütücü işletme Bakanlığa başvurur. Bakanlık başvurularda istenecek belge ve bilgileri belirlemede yetkili kılınmıştır. Yapılacak başvurular, 15 gün içinde ön değerlendirilecek, 2 ay içinde de karar verilecektir. Karar olumlu ise sözleşme imzalanacaktır. Proje süresi en fazla 36 ay olup, 12 ay ek süre verilebilecektir.
13)     Rekabet öncesi işbirliği projeleri de komisyon tarafından denetlenecektir. Yürütücü işletme 12 aylık gelişmeleri rapor halinde Bakanlığa iletecektir. Yapılacak denetim sonrası şartların ihlali tespit edilirse destekler iptal edilecektir. İşletmeler proje için gerekirse özel hesap açıp fon oluştura bileceklerdir. Fondaki paranın amaç dışı olmayacağı tabidir.
14)     İşletmeler projeleri ile birlikte KOSGEB bünyesindeki teknoloji merkezlerine başvuracak. Başvuruları KOSGEB kendi mevzuatına göre değerlendirecek ve uygun olanlar desteklenecektir.
15)     Daha önceden onaylanmış ve devam eden Arge ve yenilik projeleri, tekrar incelemeye gerek duymadan gerekli evrakların temini ile desteklerden yararlanabilecektir. Çok uluslu olarak desteklenen projeler TUBITAK onayı sonrası destek kapsamına alınacaktır. Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamında faaliyette bulunan destek kapsamında olabilecek projeler bir bütün halinde desteklerden yararlanabileceklerdir.
16)     Tekno girişim sermaye desteği merkezi yönetime bağlı kamu idareleri tarafından verilebilmektedir. Proje ön başvurusu hazırlanarak ilgili birime başvurulur. İnceleme sonrası ilk onay alınırsa ayrıntılı proje istenir. Asıl değerlendirme ayrıntılı proje sonrası olup, onay alınması halinde sözleşme imzalanarak hibe sermaye desteği verilecektir. İlgili birim başvuru kriterlerini hazırlayacaktır.
17)     Destek kapsamındaki tüm proje ve destekler, desteği veren kuruluş tarafından belirli dönemlerde denetime tabi tutulacaktır.
18)     Desteklenecek tüm birim ve projeler gizlilik ilkesinde değerlendirilecek olup, üçüncü kişilere hiç bir suretle aktarılamaz. 
 
     5746 sayılı Arge kanunu Genel Tebliğ:  
 
      Bilindiği üzere 12.03.2008 tarihli Resmi Gazete de 5746 sayılı ARGE kanunu yayınlanarak yürürlülüğe girmişti. Şimdi söz konusu kanunun gelir vergisi stopajı teşviği tebliği yayınlanmış olup, özeti aşağıdadır.
          
1)    Desteklenecek birim ve projelerde çalışan doktoralı personelin % 90 ı, diğerlerinin ise % 80 i gelir vergisinden istisnadır. Desteklerden yararlananların şartlarının tespiti 2 yılda bir yapılacaktır. Desteklenecek personel tam eşdeğer zaman çalışanın % 10 u geçemeyecektir.
2)    Arge merkezi kapsamında en az 50 tam zaman eşdeğer arge personeli çalışmak zorundandır. Diğer tüm projelerde kişi sınırlaması bulunmamaktadır. Gelir vergisi stopajı teşviğinin hesaplanmasında kapsama giren personelin fiilen Arge ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı esas alınacaktır. Çalışılan sürenin tamamı projelere verilmişse hafta tatili ve yıllık izin süreleride değerlendirilecektir. Ancak kısmı sürelerde projelerde çalışıldığında ayrılan zamanın çalışma zamanına oranı dikkate alınmak süreti ile ücretler hesaplanacaktır. Hesaplanan ücret matrahlarına uygulanacak istisna sonucu vergiye tabi ücret ile bu ücret üzerin – den yapılan stopaj tutarı muhtasar beyannameye yansıtılacaktır. Gelir vergisi stopajından yararlanacak olan personel sayısı toplam tam zamanlı Arge personelinin % 10 u geçmeyecektir. %10 u geçmesi durumunda brüt ücreti en düşük olandan başlanacaktır. Tebliğ de uygulamaya dönük örnekler yer almaktadır.
3)   Uygulamanın başlangıcı, Arge merkezleri için Arge merkezi belgesinin alınması, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ise proje sözleşmesi, Teknoloji merkezlerinde Arge yenilik proje onayı ve son olarak tekno girişim sermaye desteğinde işplan onayı dır. Ayrıca desteklenen Arge yenilik projelerinde projeyi yürüten tarafından onay yazısı da gereklidir. Kanunun yayımı tarihinden önce başlanmış ve devam eden Arge projelerinde 01.04.2008 tarihinden destek başlayacaktır.
4)   Kamu personeli söz konusu teşvikten yararlanmayacaktır. Arge merkezlerinde 50 kişinin altına düşüldüğünde teşvik sona erecektir. Diğer birimlerde projenin tamamlanması ile teşvik sona erdirilecektir.
 
 
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:  
 
           20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2008/13 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.
 
1)   2006/12 sayılı Tebliğin 14 üncü maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi değiştirilmiştir ;              Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).”
2)   2006/12 sayılı tebliğe geçici 9. madde eklenmiştir. 1/1/2008 tarihinden önce düzenlenen kapanmamış ve cezası yatmamış tüm belgeler de, ihracat gümrük beyannamesinde belge sayısı veya satır kodu bulunmaması nedeniyle ihracata sayılmayan beyannameler dikkate alınarak, ihracat açığının giderilmesi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren (30/5/2008’den itibaren) 1(bir) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte birliklere müracaat edilmesi kaydıyla, müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren azami 4(dört) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir. 30.05.2008 de yayınlanan geçici 8. Maddeden faydalanamayanlar için yeni bir ek süre hakkı daha verilmiştir.
3)   2006/12 sayılı tebliğe geçici 10. madde eklenmiştir. 27.01.2005 den önce alınan belgeler kapsamında gümrük idarelerince ithal edilen eşyanın belge de yer alan ihraç ürününde kullanıldığı tespiti ve belge süresi içinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ihracat taahhütleri müeyyide uygulanmaksızın kapatılacaktır.
4)   2006/12 sayılı tebliğin ekinde yer alan ek 7 Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesine
4203.10 ( deriden mamül giyim eşyası) nolu GTİP ile 7311.00.91.90.00 (oksijen tüpleri) nolu GTIP ler eklenmiştir.
 
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..
 
                      GENELGE 161                                                                                                                                                                          02.01.2009                         Konu :  I – Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2008/15 – 24.12.2008/27090)    
            II – İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı
                   Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ
                   (2008/6 – 05.12.2008/27075 RG)     
          III – Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga vergisi ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ
                    ( Seri No : 4 – 05.12.2008/270575)
 
 
 
I - Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:  
 
           20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2008/15 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.
 
1)   2006/12 sayılı Tebliğin 11 inci maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkraları değiştirilmiştir ;
           Geri Ödeme Sistemi ile Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın ithalatı esnasında ilgili gümrük idarelerince, sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranır.
2)   2006/12 sayılı Tebliğin 33 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrası değiştirilmiştir ;
         “(2) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere; Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararına istinaden gerçekleştirilen işlenmiş tarım ürünleri ihracatında, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli tarım ürünü, sanayi ürünü ve/veya işlenmiş tarım ürünü kullanılmış ise bu ürünlere ilişkin verginin tahsili, aranır. Konsey Kararı kapsamı dışında gerçekleştirilen işlenmiş tarım ürünleri ihracatında, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli sanayi ürünü kullanılmış ise bu ürüne ilişkin vergi; işlenmiş tarım ürünü kullanılmış ise bu üründeki sadece sanayi payına ilişkin vergi ödenir; ancak bu ürünlerin elde edilmesinde tarım ürünü kullanılmış ise bu ürüne ilişkin verginin tahsili aranmaz.”
3)   2006/12 sayılı Tebliğin 38 inci maddesinin 4 ve 5 numaralı fıkraları değiştirilmiştir ;
         “(4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının (Fatura bedelinin CIF ABD Dolarına karşılık gelen değerinin) FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı esas alınır.
          (5) Belge kapsamında eğer varsa telafi edici verginin her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır. Telafi edici verginin fazla ödendiği ihracata ilişkin beyannameler ile telafi edici verginin eksik ödendiği ihracata ilişkin beyannamelerin birlikte bulunduğu durumlarda; eksik ödenen kısmın, fazla ödenen kısımdan düşülmesi suretiyle belge/izin kapatma işlemi tamamlanır. Belgenin kapatılması için yapılacak müracaat sırasında ibraz edilen ve TEV tablosunda yer alan bilgilerin ilgili ihracatçı birliklerince doğruluğu kontrol edilir. Belge kapsamındaki mahsup işleminde; ilgili firma tarafından mahsup işlemine ilişkin hesaplamalara TEV tablosunda yer verilmiş olması kaydıyla, tescil tarihi itibarıyla telafi edici verginin fazla ödendiği gümrük beyannamesinin eksik ödendiği gümrük beyannamesinden önceki tarihli olması durumunda, eksik ödenen gümrük beyannamesinin tescil tarihi esas alınır; telafi edici verginin eksik ödendiği gümrük beyannamesinin fazla ödendiği gümrük beyannamesinden önceki tarihli olması durumunda ise, telafi edici verginin fazla ödendiği beyannamenin tescil tarihi esas alınır ve eksik ödenen telafi edici vergiye ilişkin kısım 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, belge sahibi firma tarafından talep edilmesi halinde, belge kapsamında kapatma işleminde kullanılmak istenilen ve tescil tarihi itibarıyla, telafi edici verginin eksik yatırıldığı tespit edilen en son tarihli ihracat beyannamesinin tescil tarihi, mahsup işleminde esas alınabilir. Mahsup işleminden sonra halen ödenmesi gereken telafi edici verginin bulunduğu durumda, hesaplanan telafi edici vergiye ilişkin eksik kısmın ilgili gümrük beyannamesi itibarıyla yatırıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin sunulması kaydıyla belge kapatma işlemi tamamlanır.”
    4) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 11. madde eklenmiştir. Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, 24/12/2008’den önce düzenlenmiş ve henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ihracat açığının giderilmesi için; süresi sona ermiş Belgeler için 24/12/2008’den itibaren) 1(bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi kaydıyla, süresi sona ermemiş Belgeler için ise, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili ihracatçı birliklerine müracaat edilmesi) kaydıyla, Belgeler müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6(altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.
 
 
II – İhracat Sayılan Satış ve Teslimler :
   
          05.12.2008 tarihli Resmi Gazetede ; ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına dair tebliğ yayınlanmıştır. Yayınlanan tebliğ özeti aşağıdaki gibi dir.
          Yukarıda tanımlanan faaliyetlerle ilgili her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası krediler, banka, faktoring, sigorta şirketleri, noter ve diğer kuruluşların hizmet ve muameleleri, dahilde işlemeli ithalat, yurtiçi alım, ödemeler vb leri banka ve sigorta muamele vergisinden, damga vergisinden ve vergi resim ve harçlardan istisnadır. Dahilde işleme rejiminde ve ihracat sayılan satış ve teslimler de istisnadan faydalanabilmek için belge alınması zorunludur. İhracat sayılan satış ve teslimleri öğrenmek için lütfen Proje Danış ile temasa geçiniz..
            Vergi Resim Harç istisnası belgesinin süresi 18 aydır. Süre kaydırma ve süre uzatımı mümkündür. Belge istendiğinde revize edilebilir. Belge ve ek süre bitimini müteakip, 3 ay içinde T.C. Merkez Bankasına müracaat edilir.
            Belgeli kullandırılan kredilerde süre belge süresi kadardır. Kredi riskinin kapatılması ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz. Kullanılan kredi tutarı ihracat taahhüdünün en fazla % 75 i kadar dır. Garanti ve teminat mektupları, akreditif sırasında düzenlenen kredi sözleşmeleri, temliknameler vergi resim ve harç istisnasından yararlanır.
            Belgesiz kredilerde, süre yine 18 aydır. Gemi inşaasında 24 aydır. Ek süre alınabilir. Taahhüdü ilgili banka kapatır.
 
 
III – Damga Vergisi, Harç İstisnası :
           05.12.2008 tarihli Resmi Gazetede; 27.02.2004 tarihinde yayınlanan seri 1 nolu tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
           Seri 1 nolu tebliğin 3.2. maddesindeki döviz kazandırıcı faaliyetler tekrar belirlenmiştir. Bu faaliyetler özetle aşağıdaki gibidir..
          DPT tarafından yatırım programına girmiş uluslararası ihalelerde, yerli firmaların mal, malzeme hizmet satışları, yabancı firmaların ise yurtiçi tedarikçilerinin satışları, ihale kazanan firmalara verilen teknik müşavirlik ve mühendislik satışları,
         Savunma sanayi Müsteşarlığınca onaylanmış projeleri üreten yerli firmaların satışları, savunma sanayi açısından önem arzeden araç ve gereçleri üreten yerli firmaların satışları, bu satışları yapan firmalara yerli üretici olarak satış yapan diğer tedarikçi firmaların satışları,         yatırım teşvik belgesi kapsamı malları üretip satan firmaların satışları, yatırım mallarını üretip satanların satışları, CKD mallarını üretip satanların satışları, yap işlet modelinde yapılan satışlar, kamu firmalarının uluslararası ihalelerindeki malları üretip satanların satışları, kamu malını taşıyanlar, navlun gelirleri, yurtdışı hizmet, yabancılara yapılan sağlık hizmetleri, turizm gelirleri yurt dışı firmalara yurt içinde yapılan hizmetler, yurtdışı ofis mağaza açılması, maden çıkarma, haber satışları.      
 
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi yıllar ve iyi çalışmalar dileği ile..

İstanbul, 11.01.2007

Konu :Dahilde İşleme Rejimi Tebliği 2006/12 Tebliğ 20.12.2006/26382 RG

20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden 2006/12 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.
Şartlı muafiyet sisteminde ihraç edilecek mamulün bünyesinde kullanılan hammadde yarı mamul, mamul, yardımcı madde vb vergiler teminata bağlanmak sureti ile bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilebilir. İthalat eşyası yerine eşdeğer eşya niteliğinde olan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilmektedir.Böylece belge kapsamında önceden ihracat sonradan ithalat yapılabilmektedir. Belge kapsamında yurt içinden KDV siz mal temini mümkündür. Yurt içinden temin edilen mal ithal eşyası gibi değerlendirilir. Yurt içinden temin edilen eşya döviz kullanımı hesaplanmasında dikkate alınmaz. İthalat esnasında uygulanan teminat indirimli olarak uygulanabilmektedir. Gümrük Müsteşarlığınca verilen A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi olan firma ithalattan doğan verginin % 1 ini, B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi olan firma ise % 5 ini, C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi olan firma da % 10 nu teminat olarak yatırır. Dört yıl içinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında 1 milyon ABD doları sanayi ürünü ihraç etmiş ve 27.01.2005 tarihinden sonra düzenlenen belgeler kapsamında sanayi ürünlerinde 1 milyon ABD dolarından, tarım ürünlerinde 500,000 ABD dolarından az olmamak kaydı ile gerçekleşen ihracat kadar imalatçı ve ihracatçı firmalar ithalattan doğan verginin % 10 nu teminat olarak yatırabilir. Teminat hesaplanmasında açık olan indirimli teminattan faydalanan belgelerdeki ithalat rakamı düşülür. Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri sistemi olmayan gümrüklerde ve geçici veya kati anti damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyalarda indirimli teminat uygulanmamaktadır. Belge alındıktan sonra hak edilmesi durumunda teminat revizesi yapılabilir. Belge kapsamında işlem görmüş ürünün tamamı yada bir kısmı Hariçte İşleme Rejimine göre yurt dışı edilebilir.
Geri ödeme sistemi ile alınan belgeler ilk olarak ithalat yaptıklarında tüm doğan vergileri öderler. İthalat esnasında beyannameye geri ödeme sisteminde ithalat yapıldığı not düşülür ve belge arkasına işlenir. Daha sonra ihracat yapılır ve ihracat yapılıp belge kapandıktan sonra alınan vergiler geri iade edilir. Belge almak için elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir. İthal eşyanın durumuna göre belge kapsamında ithalatına süresiz veya dönemsel olarak kısıtlama getirilebilir. Belge sahibi firmalar işlem görmüş ürünün üretiminin bir bölümünü veya bir aşamasını yan sanayiciye yaptırabilirler. Belge kapsamında döviz kullanım oranı % 80 dir. Belgeler süresi içinde veya kapatma müracaatından sonra revize edilebilir. Revize talepleri elektronik ortamda Müsteşarlığa başvurularak yapılır.
Belge süresi azami 12 aydır. Sektöre göre kısıtlama yapılabilmektedir. Süre sonu bitimin rastladığı ayın son günüdür. Belgenin ilk ithalat yapıldığı tarih esas alınmak sureti ile belge süresi 3 ay uzatılır. Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının % 50 olması halinde orjinal sürenin yarısı kadar ek süre alınabilmektedir. Bu süre 6 ayı geçemez. Tüm ek süre talepleri belge süresi içinde süre sonuna kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa yapılacaktır. Belirtilen süre içinde yapılmayan müracaatlar değerlendirilmeyecektir. Belge kapsamındaki önceden ihracata tekabül eden ithalatın tamamlanamaması durumunda azami orjinal sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Belge kapsamı yapılan ihracat Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelerine yapılacaktır. Serbest bölgeye yapılan ihracat 3 ay içinde başka bir ülkeye veya Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge kapsamında ithal edilirse veya serbest bölgelerde bulunan tesisin yapımında kullanıldığının veya tesislerde makine teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya yada parçası olduğu ispat edilirse taahhüde sayılır.
İhraç bedelleri döviz veya mal olarak getirilebilir. İhracat birliklerden önceden izin almak kaydı ile aracı ihracatçı ile de yapılabilir. Bu şekilde yapılan ihracat tedarik edildiği ve belgede yer alan şekli ile gerçekleştirilir. Aracı ihracatçı beyannamesinde belge sahibi ve yan sanayici unvanları ile belge satırkodu yer almalıdır. Belge kapsamında birliklerden önceden izin almak kaydı ile temsilci aracılığı ile ithalat yapılabilinir. İthalat ve ihracat beyannamelerinde elektronik ortam gereği satır kodlarının kayıtlı olması gerekir, aksi halde belge kapsamında değerlendirilemez. AB ülkelerine veya serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere yapılan ihracatlarda üçüncü ülke menşeili hammadde kullanıldığında telafi edici vergi ödenecektir. Gümrükler ihracat esnasında ekspertiz ve ayniyat istemeyecektir. Belge kapanma yazısı ile teminatlar geri verilecektir. Belge süresi içinde gerçekleştirilen ihracatlarla kısmı teminat iadesi alınabilecektir. Belge kapsamında yer alan beyannamenin kaybolması durumunda firma talebine istinaden gümrükler birlik ismini yazarak beyannameden suret verecektir. Belge İhracat taahhüdünün kapatılması için belge süre sonundan itibaren 3 ay içinde elektronik ortamda ve aynı zamanda birliklere başvurulması gerekmektedir.
Belge kapsamında ithal edilen eşya gerekli şartların sağlanması ve vergilerin ödenmesi koşulu ile kati ithalata çevrilerek serbest dolaşıma sokulabilir yada imhası veya iadesi mümkündür. İhracı taahhüt edilen eşya başka bir belgeli firmaya yurt içi teslim edilebilir. Taahhüdü kapatılmış belgeler Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden maddi hatadan dolayı yeniden açılabilir. İhracı gerçekleştirilmemiş ithal eşyasının stoklarda bulunması zorunludur. İthal edilen eşyanın ihraç edilmemesi ve döviz kullanım oranına uyulmaması, belgede yazan ithalatın aşımı durumlarında 2 kat para cezası alınacaktır. Henüz ihracat taahhüdü kapanmayan belgelere bu tebliğin lehte gelen hükümleri uygulanır.
27.01.2005 tarihinden önce süresi içersinde taahhüt kapatma müracaatım yapmayıp resen kapatılan veya iptal edilen belgeler, uygulanan kısmi cezanın tahsil edildiği durumlarda dahi belge süresi içinde ihracat yapıldığının gümrüklerden teyit edilmesi, Müsteşarlık tarafından resen kapatmanın veya iptalin geri alınması kaydıyla başka bir cezai işleme gerek kalmadan birliklerce taahhüt hesaplan kapatılır. Henüz tahsilatı yapılmamış kısımlar için ithalat esnasında alınan teminatlar iade edilir.
27.01.2005 tarihinden sonra ancak elektronik ortamda düzenlenmemiş belgelerde ihracat taahhüdü kapatılmasında ibraz edilen ihracat beyannamelerinde belge sayısının yer almaması nedeni ile kapatma taahhüdüne sayılmayan durumlarda yeni ihracat gerçekleştirilebilmesi için henüz kapatılmayan belgeye bu tebliğin yürürlülük tarihinden 1 ay içinde ilgili birliğe başvurularak azami 4 ay haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen PROJE DANIŞ a başvurunuz.
Durumu bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımızla PROJE DANIŞ A.Ş.
11.12.2006 Konu : I - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2006/10921)
06.10.2006/26311 RG
II - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara İlişkin Tebliğ (2006/3) 08.12.2006/26370 RG
-     06.10.2006 tarihli Resmi Gazetede Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında Bakanlar   Kurulu
Kararı yayınlanmıştır. Bu kararla 2002 yılında yayınlanan 2002/4367 ve 2000/1822 sayılı kararlar iptal edilmiştir. Yayınlanan karar ile yeni teşvikler belirlenmiştir. Gümrük Muafiyeti, Katma Değer Vergisi istisnası ve Faiz Desteği destek unsurları olarak belirtilmiştir. Ayrıntılar 2006/3 sayılı tebliğde dir.
II - 08.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2006/10921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına
yönelik 2006/3 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğin özeti aşağıdaki gibi dir
Teşvik Belgesi alabilecek kurumlar, gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleridir.
Kuruluşlar gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek her türlü durumda teşvik belgesi kapsamı yatırım projeleri ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığından veya Bakanlığa bağlı İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınacak Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu Karan veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı Müsteşarlığa tevsik etmesi zorunludur.
Asgari sabit yatırım tutarı KOBİ lerde 200,000 - 2,000,000 YTL arası, Finansal kiralamalarda Asgari 200,000 YTL ve diğer yatırımlarda ise asgari 1,000,000 YTL dir. Kuruluşa ait aynı yatırım yeri için aynı yatırım konusunda düzenlenmiş halen geçerli bir belge bulunması halinde yeni teşvik belgesi düzenlenmez. Ancak uygun görülmesi halinde daha önce düzenlenmiş belge kapsamındaki harcamaların komple devrini içerecek şekilde yeni belge düzenlenebilir.
Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine, hammadde, ara malı ve işletme malzeme si temin edilemez. Sadece ArGe yatırımlarında işletme malzemesi ve yeni araç yatırımlarında CKD aksam ve parçalan ithal edilebilir.
Devlet yardımları kapsamında destek unsurları, Gümrük muafiyeti, Katma değer vergisi istisnası ve faiz desteği dir. Destek unsurlarında yararlanmak için yatırıma başlamadan teşvik belgesi için başvurulması esastır. Belge kapsamında yer alan yatırım malları yürürlülükte bulunan ithalat rejimi gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden istisnadır. Ayrıca makine bedelinin % 5 ini geçmeyen yedek parça, otobüs, çekici, treyler, mobilya, yat, motorbot, kamyon, transmikser, beton santrali forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası belge kapsamında ithal edilirse Gümrük Vergisi tahsil edilir.
Bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınarak, "eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek maddelere ilişkin tebliğ de yer alan mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığın-dan izin alınmış münferid kullanılmış makine ve tesisat teşvik belgesine bağlanması kaydı ile destek unsurlarından yararlandırılabilir. Komple kullanılmış tesisler de ise yatırım konusuna bağlı olarak yardımcı tesislerden bağımsız, bîr mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya hat oluşturabilen bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluşabilir.
 
 
 
Faiz desteğinden yararlanacak yatırımlar, Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan yatırımlar, KOBİ lerin yapacağı yatırımlar, Ar-ge ve çevre yatırımlarıdır. KOBİ lerin faiz desteği ile ilgili müracaatlarında Yeminli Mali Müşavirlikçe onaylanmış tablolaların ibrazı gereklidir. Yatırımların gerçekleşmesi için kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile ilgili olarak ilk 4 yıl için uygulanmak kaydı ile her bir itfa planında belirtilen Ödenecek faizin YTL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı bütçeden karşılanabilir. Arge konusunda ise yatırım dönemini müteakip azami 1 yıl sürede gerekli olan işletme malzemelerinin teminine yönelik en az 6 en çok 12 ay vadeli işletme kredilerinde de aynı oranlarda faiz desteğinden faydalanılabilinir. Yatırım kredisi için uygulanacak azami faiz desteği Arge ve çevre yatırımların da 300,000 YTL, KOBİ yatırımlarında 200,000 YTL, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 1,000,000 YTL dir. Destek uygulanması için faiz destekli teşvik belgesinin temini sonrası Türkiye'de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı bankalar ile katılım bankalarından birine başvurulacaktır. Bankaca yapılan değerlendirme sonrası kredi kullanılması uygun görülen projelere ilişkin faiz desteği müracaatları bankaca Müsteşarlığa yapılacaktır.
Turizm yatırımlarına yönelik olarak enerji desteği sağlanmaktadır. Turizm yatırım veya işletme belgeli işletmelere ait elektrik enerjisi giderlerinin şantiye dönemi de dahil olmak üzere o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark Hazine'ce karşılanmaktadır.
Teşvik belgesi ekinde yer alan dışalım ve içalım global listeler belge süresi içinde istenildiğinde revize edilebilmektedir. Aynı şekilde belgede yer alan yatırım tutarları yatırımın her aşamasında revize edilebilir. Teşvik belgelerinin süresi içinde tamamlanamayan projelere belgede kayıtlı ilk sürenin yansı kadar ek süre verilebilir.
Tamamlanmış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın başka bir belgeli yatırımcıya devri veya belgesi olmayan yatırımcıya satışı, kiralanması ve ihracı makinenin 3 yılı doldurması durumunda serbesttir. Belge tamamlanmış olsa bile 3 yılını doldurmamış makinenin devri, satışı, kiralanması ve ihracı izne tabidir. Tamamlama vizesi yapılmamış belgeli makinenin 3 yıllık süreye bakılmaksızın devir, satış, kiralama ve ihracı da izne tabidir. Aynca teşvik belgeli temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal ve hizmetlerin belge sahibi firma tarafından alınması durumunda diğer bir yatırımcıya bedelsiz olarak geçici süre için verilmesi veya kiralanması da izne tabidir.
Yatırımın gerçekleşme durumu her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yatırım takip formu ile ilgili mercilere bildirilir. KOBİ desteklerinden faydalanan firmalar 3 yıl süre ile kobi özelliklerini korumak zorundalardır. Bu nedenle her yıl başında en geç Mart ayı sonuna kadar Yeminli Mali Müşavirlikçe onaylı tabloları Müsteşarlığa göndermek zorundadırlar.
Yatırımın   süre   sonundan   itibaren 6   ay   içinde tamamlama vizesi   için Müsteşarlığa başvurulacaktır.
Daha önceki kararlara göre alınan teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalar, belgenin istinat ettiği karar hükümleri çerçevesinde devam olunur. Ancak talep edilmesi halinde faiz desteği hariç bu tebliğin lehte gelen hükümlerinde faydalanabilinir. Daha önceki kararlara göre alınmış teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri, ilgili karar ve teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara bakılmaksızın yatırımın gerçekleşme hali dikkate alınarak kapatılır. Uluslararası yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs, çekici ve treyler yatırımlarının tamamlama vizeleri tayin
edilen Yeminli Mali Müşavirce hazırlanan rapor dikkate alınarak yapılır.                                                

Ayrıntılı her türlü bilgi için lütfen PROJE DANIŞ'a başvurunuz. Durumu bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla PROJE DANIŞ A. Ş.

10.08.2005

Konu : I – Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

(KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği 24.04.2005/25794 RG
II – Yatırımların ve İstihdamın Teşviki kanun(5350) değişikliği ve tebliğleri
III – Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği
Yolu ile Yapılmasına Dair Tebliğ 03.08.2005/25895 RG
IV- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara İlişkin Tebliğde değişiklik
2005/1 sayılı Tebliğ 09.08.2005/25901 RG
I - 24.04.2005 tarihli Resmi Gazetede Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı KOSGEB bünyesinde işletmelerin etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek üzere destek yönet- meliği çıkmıştır. 21 başlık altında bu destekler toplanmış olup, aşağıdaki gibidir. Danışmanlık, Eğitim, Teknoloji Araştırma ve Geliştirme, Sınai Mülkiyet Hakları, Bilgisayar Yazılımı, E-Ticarete Yönlendirme, Genel Test-Analiz, Kalibrasyon ve CE İşaretlemesine İlişkin Test-Analiz, Tanıtım, Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım, Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım, Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım, Markaya Yönlendirme, İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi Programına Katılım (İYİG), Eşleştirme, Yerel Ekonomik Araştırma, Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat, Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi, Nitelikli Eleman, Yeni Girişimci ve İş Geliştirme Merkezleri destekleridir. Söz konusu desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış A.Ş yi arayınız.
 
II - 18.05.2005 tarihli Resmi Gazetede daha önce 29.01.2004 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. İlk olarak bu teşvikten yararlanacak 36 ile ilaveten 13 il daha eklenmiştir. Bu iller; Kilis, Çorum, Elazığ, Tunceli, Artvin, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş tır. Gelir Stopajı teşviğinde 1.4.2005 den sonra işe başlayanların en az otuz işçi çalıştırmaları koşulu ile çalıştırdıkları işçilerin, 1.4.2005 den önce işe başlayanların işçi sayısını % 20 artırmaları ve en az otuz işçiye ulaşmaları koşulu ile artırdıkları işçi sayısı ve mevcut işçiler den artırdıkları işçi sayısının iki katı kadar işçinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin organize sanayi bölgelerinde tamamı, diğer yerlerdekinin % 80 muhtasar beyanname üzerindeki tahakkuk eden vergileri terkin edilecektir. Sigorta primi işveren paylarında teşvikte ise yine aynı şekilde 31.12.2008 e kadar geçerli olmak üzere 1.4.2005 sonrası ve öncesi kurulu olan ve kurulu işletmelerde yukarıdaki işçi sayısıları şeklinde prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan işveren hisselerinin organize sanayi bölgelerinde tamamı, diğer yerlerde % 80 i Hazinece karşılanır. Bedelsiz arsa tahsisindeki en az on kişi istahdam edilen yatırımlar en az otuz kişi olarak değişti – rilmiştir. Orman kanuna tabi olanlar hariç olmak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında olan mülkiyeti devredilemeyen taşınmazlar üzerinde bedelsiz kullanıma izin verilir. Enerji desteğin – deki değişiklik ise 1.4.2005 tarihinden itibaren faaliyete geçen hayvancılık, seracılık, tohumculuk soğuk hava deposu yatırımlarında fiilen ve sürekli olarak on kişi, imalat, madencilik, turizm, eğitim ve sağlık yatırımlarında otuz işçi çalıştıran işletmelerde elektrik enerjisinin % 20 si hazine ce karşılanacaktır. Bu orana asgari sayıdan sonraki her işçi için 0.5 puan eklenir. Hazinece karşı –lanacak oran organize sanayi bölgelerinde % 50, diğer yerlerde % 40 ı geçemez. 1.4.2005 den önce faaliyete geçmiş işletmeler de ilk bölümündeki faaliyet konularında on işçiye ulaşmaları, diğer konularda işçi sayılarını % 20 artırmaları şartı ile elektrik enerjisi desteğinden faydalanılır. Kanun kapsamındaki illerde 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yeni yatırımlar bedelsiz arsa tahsisi hariç tüm desteklerden sürelere bağlı kalınmaksızın yatırım tamamlanma tarihini izleyen 5 yıl boyunca faydalanır. Bu kanun değişmeden önceki 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın teşviki kanunundan yararlanan işletmeler eski uygulamalara aynen devam eder. Ancak bu kanundaki şartları sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı ile sigorta primi işveren payları teşvikin den yararlanabilirler. 04.06.2005 Tarihli Resmi Gazetede 5350 sayılı kanunla değişen 5084 sayılı Yatırımları ve İstihdamın Teşviki kanununda yer alan gelir vergisi stopajı teşviğinin uygulaması Maliye Bakanlığınca yayınlanmıştır. 03.08.2005 tarihli Resmi Gazete de Hazine Müşteşarlığınca Enerji Desteği uygulamasına ilişkin tebliğ yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış A.Ş yi arayınız.
 
III - 03.08.2005 tarihli Resmi Gazetede bir kaç gündür kamu oyuna meşgul eden ve medyada da yer bulan Dahilde İşleme Rejimi elektronik başvuru sistemi yayınlanmıştır. İlk olarak 1.1.2006 tari – hinden itibaren tüm dahilde işleme başvuruları elektronik ortamda yapılacaktır. Firmalar bu tari- he kadar yetki verdiği kişi üzerine elektronik imza sertifikalarını almak zorundadırlar. Elektronik sertifika almak için vekaletname yolu ile işlem yapılabilmektedir. Proje Danış olarak bu işlemlerle ilgili incelemelerimizi tamamladık, size ayrıca bildirilecektir. Tebliğde kullanılacı –ların başvurularını elektronik ortamda yapacakları belirtilmiştir. Elektronik imza sertifikası alın- dıktan sonra bilgi ve belgelerle üye olunan ihracatçı birliklerine başvurulacaktır. Birlik firma tanımlamasını yaparak Müsteşarlığa bilgi verecektir. Başvuruya istinaden belge düzenlenecektir. Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri (Bilge) sistemine dahil olan gümrükler ithalat ve ihracat işlemle- rini orjinal nüsha aranmaksızın yapacaktır. Bu işlemlerde belgenin numarasının yazılması zorun- ludur. Ancak yurt içi alımlarda belge orjinali üzerine yapılan düşüm sonrası takip eden üç işgünü içinde yetkili tarafından bilginin elektronik ortama aktarılması zorunludur. Aynı şekilde özel fatura kapsamında yapılan ihracatlarda da 3 gün için de yetkili tarafından elektronik ortama bilgi girişi yapılacaktır. Bilge sistemine dahil olmayan gümrüklerde yapılacak ithalat ve ihracat işlem- leri de 3 gün içinde yetkilice elektronik ortama girilecektir. Bilge sistemi olmayan gümrüklerdeki ithalat işlemleri eskiden olduğu gibi orjinal nüsha üzerine düşüm yapılarak uygulanacaktır. An – cak bu gibi işlemlerde indirimli teminat uygulanmayacaktır. Bilge sistemi olan gümrüklerde ithalat ve ihracat işlemlerinde Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığı arasında bağlantı kurulama – ması durumunda ve 2 saat beklenmesine rağmen bağlantı olmaması halinde işlemler yine eskisi gibi Belge orjinali ile birlikte gerçekleştirilir. Eşya tesliminden sonra düzeltme yapılması halinde gümrükler durumu birliklere bildirecektir. Mahrecine iadelerde ve eşyanın geri gelme durumların da yine gümrükler birliğe haber verecektir. 3 Gün içinde firma yetkilisince elektronik ortama akta rılamayan durumlarda, belge kapatma işleminde aktarılmayan kayıtlar dikkate alınmaz. Ancak belge süre sonuna kadar bu kayıtların girilmesi durumunda, kayıtlar kapatmada dikkate alınır, fakat bu durumdaki firmalara 1 yıl süre ile indirimli teminat uygulaması yapılamaz. İşlemlerin firma yetkilisi tarafından 3 gün içinde elektronik ortama aktarılmasına rağmen belge kapsamında ithali öngörülen eşyada miktar ve/veya değer aşımı olması halinde bu aşım revize konusu edile – mez ve bu durumdaki firmalara 1 yıl süre ile indirimli teminat uygulaması yapılamaz. Aynı şekil- de eşya tesliminden sonra yapılacak düzeltmelerde eşyanın miktar ve/veya değerinde aşım olması halinde bu aşım yine revize işlemine konu edilemeyecektir. Bilge sistemi olupta erişim sağlana- mayan hallerde eski sisteme göre yapılan işlemlerde beyannamede yer alan bilgilerin belge ile aynı olması gerekmektedir. Bu gibi durumlardaki miktar ve/veya değer aşımı da revizeye konu edilmeyecektir. Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatlar birliklerden izin almak kaydı ile yapıla- bilecektir. Bu durumda firmalar aracı ihracatçı unvanı ve vergi numarasını birliklere bildirecektir. Temsilci aracılığı ile yapılacak ithalatlar da, birlikten izin almak kaydı ile yapılabilecektir. Temsilcinin unvanı ve vergi numarası birliklere bildirilir. Ayrıca elektronik belge talep başvu- rusu esnasında, aracı ihracatçı ile ithalattaki temsilci bildirilebilecektir. Belge kapatma müracaatından sonra veya belge süresi içinde elektronik ortamda belge revizesi için başvurulabilecektir. Ancak yurt içi alımlara yönelik işlemler için belge orjinali üzerinde revize yapılabilecektir. Bu işlem için Müsteşarlığa başvurulur. Belge taahhüt kapatması için belge süre sonundan itibaren 3 ay içinde elektronik ortamda ve aynı süre içinde birliklere başvurulması gerekmektedir. 3 aylık süreyi geçiren firmalara 1 ay süre verilir, ancak kapatmaya hala başvurulamamışsa belge resen kapatılır.
IV - 09.08.2005 tarihli Resmi Gazetede 2002/1 sayılı yatırım tebliğine ek maddeler eklenmiştir. 2634 sayılı Turizm Kanunu dikkate alınarak turizm yatırım ve turizm işletme belgeli (deneme belgeleri dahil) işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin, şantiye dönemide dahil olmak üzere o bölgede mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki farkın hazinece karşılanması için belge sahibi firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve işletmeler Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Enerji desteği ödemelerinin başlamasını müteakip ise, her dönem için firma yetkilisince imzalanmış dilekçe ve turizm belge örneği ile abonesi olduğu bölge dağıtım müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Bakanlığa başvurmak için gerekli belgeleri lütfen Proje Danış A.Ş den isteyiniz. Bakanlık başvuru sonrası yapılacak ön inceleme sonucunda bu destekten faydalanabilecek firmaları dağıtım şirketlerine gönderir. İşlemlerden sonra Müsteşarlık T.C. Merkez Bankası kanalı ile firmanın banka hesaplarına aktarım yapar. Elektrik enerjisi desteği uygulaması Mayıs 2004 den sonra düzenlenen faturalara istinaden uygulanır. Turizm belgesinin iptal edilmesi durumunda destek uygulanmaz. Turizm belgesi üzerindeki ünvan değişiklikleri Bakanlığa bildirilir.
 
Durumu bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımızla
PROJE DANIŞ A.Ş.