GENELGELER

                        GENELGE 163                                                                                                                                                                           16.07.2009                       

  Konu :  I – Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı i (2009/15199 – 16.07.2009/27290)    

             
          
 
I – Yatırımlarda Devlet Yardımları:  
 
           Sayın Başbakan’ın açıkladığı teşvik paketi ile ilgili olarak 16.07.2009 tarihli Resmi Gazetede 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararları yayınlanmıştır. Karar özeti aşağıdaki gibidir.
 
        Yatırım destekleri uygulanması açısından ülkemiz dört gruba ayrılmıştır. Bu bölgeler içinde oluşturulan il gruplarına göre yatırım konuları kriterler dikkate alınarak belirlenmiştir. Tüm bölgelerde geçerli olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası uygulanacaktır. Bu özendirmelere ilaveten 1. ve 2. bölgelerde vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi uygulanacaktır. 3 ve 4 bölgelerde ise vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği uygulanacaktır. Ayrıca farklı bir tanım olarak ortaya çıkan büyük ölçekli yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi uygulanabilecektir.
          
          Yukarıda belirtilen desteklerden faydalanmak için yatırımların teşvik belgesine bağlanması şarttır. Ancak finansal kiralama şirketi aracılığı ile yapılacak yatırımlarda eskisi gibi ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmeyecektir. Asgari yatırım tutarı 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, 2 ve 3 bölgelerde ise 500 bin TL dir. Büyük proje ve bölgesel yatırımlarda belirlenen konularda yapılacak yatırımlarda ayrıca asgari yatırım tutarları belirlenmiştir. Finansal kiralamaya konu makine toplamı en az 200 bin TL olacaktır. Yatırımlar kapsamında tekstil sektörü hariç kullanılmış makine ithalatı yapılabilecektir. Finansal kiralama yatırımları mevcut belge üzerinde yürütülecektir.  
 
          Bölgesel destekten yararlanacak yatırımlarda, bankadan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin belgede yer alan yatırım tutarının en fazla % 75’ i kadar olan kısmı için faiz desteği uygulanabilecektir. 3. Bölge yatırımlarında TL kredilerinde % 3, döviz kredilerinde % 1 dir. 4. bölge yatırımlarıda ise TL kredilerinde % 5, döviz de % 2 faiz desteği uygulanabilecektir. ARGE ve çevre yatırımlarında da % 5 TL de, % 2 de döviz kredilerinde faiz desteğı uygulanacaktır. Aynı şekilde finansal kiralama yatırımlarında da faiz desteği uygulaması yapılabilecektir.
 
         Büyük tutarlı yatırımlar ile bölgesel destekten yararlanacak yatırımlarda belge kapsamı gerçekleştirilen yatırımlara istinaden istihdam edilecek çalışanlara yönelik ödenmesi gereken işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, bölgelere göre farklı süreler boyunca Hazinece karşılanacaktır. 
 
         Aynı şekilde büyük tutarlı yatırımlar ile bölgesel destekten yararlanacak yatırımlarda belirlenen yatırıma katkı oranı tutarına denk gelen kısım, yine belirlenen indirim oranına göre kurumlar vergisi ve gelir vergisinden istisna edilecektir. 31.12.2010 yılına kadar gerçekleştirilecek yatırımlara farklı, bu tarihten sonraki yatırımlarda farklı oranlar uygulanmaktadır. İndirim uygulaması yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar devam edecektir. İndirimler amortismana tabi olan sabit kıymetlere uygulanacaktır.   
    
        1. ve 2. bölgelerde faaliyet gösteren Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim vb sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar, 4. bölgeye 31.12.2010’a kadar taşınıp, en az 50 kişi istihdam ederlerse, kurumlar ve gelir vergisini beş yıl boyunca % 75 oranında indirimli olarak uygulayacaktır. Ayrıca yatırım yeri tahsisi, sigorta işveren hissesinin tamamı 5 yıl boyunca Hazinece karşılanacaktır. Taşınma işlemi 2009 yılına kadar sonuçlanırsa taşınma giderleri de bütçeden karşılanır.
 
           Yatırımın belli aşamalarında, yatırım mallarının devri, satışı, ihracı ve kiralanması izne tabidir. Bu karar kapsamında gerçekleştirilen büyük tutarlı yatırımlar ile bölgesel destek kapsamındaki yatırımlar 5 yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyet gösterecektir.   .
 
            Kararın uygulanmasına yönelik tebliğ yayınlanacaktır. Karar yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girmiştir. Bu tarihten önce başvurup, sonuçlanmamış müracaatlar, talep edilmesi halinde bu karara istinaden sonuçlandırılabileceklerdir. Bu karardan önce alınan kararlara göre düzenlenmiş belgeler kendi kararlarına göre devam edecektir. Ancak halen devam eden yatırımlarda, geri kalan gerçekleştirilecek yatırımlar, bu kararda yer alan asgari yatırım tutarına erişebiliyorlarsa geri kalan kısım için yeni teşvik belgesi düzenlenebilir.
 
         Daha ayrıntılı bilgi ve ayrıntılı yatırım konuları için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..
 
 
İstanbul için yatırım konuları ;
 
 
 
 
 
 
BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER
(US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)
 
 
 
 
 
Bölgeler
Düzey 2
SEKTÖRÜN
US 97 KODU
Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler
Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri
1.BÖLGE
TR10
(İstanbul)
1911
*derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar)
1 Milyon TL
 
 
 
2423
*ilaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
5 Milyon TL
 
 
 
2929
*sınai kalıp
5 Milyon TL
 
 
 
30
*büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
5 Milyon TL
 
 
 
32
*radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
5 Milyon TL
 
 
 
33 (333 hariç)
*tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) 
5 Milyon TL
 
 
 
80 (809 hariç)
*eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
1 Milyon TL
 
 
 
 
*tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri
 
 
 
 
 

 

GENELGE 162     

 08.07.2009

Konu : I – Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2009/6 – 01.07.2009/27275)

II – 5746 sayılı ARGE Kanunu Damga Vergisi İstisnası (Seri 3- 07.07.2009/27281)
 
 
I - Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:
 
20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2009/6 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.
 
1) 2006/12 sayılı Tebliğin “Dahilde işleme izni verilecek haller” başlıklı 14 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) ve (ı) bentlerinde daha önce sırasıyla 50.000 ve 150.000 ABD Doları olan değerler 200.000 ABD Dolarına yükseltilmiş, (f) bendine “asorti bağırsağının tüplenmesi” ibaresi eklenmiştir.
 
2) 2006/12 sayılı Tebliğin Dahilde işleme izinleri ile ilgili olarak “Ek süre müracaatı” başlıklı 21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi ile 23 üncü maddenin (1) numaralı fıkrasının (b) bentlerine, ilgili ek süre müracaatları için “Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde” yapılması ibaresi eklenmiştir.
 
3) 2006/12 sayılı tebliğin 27 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan ithal edilen eşyanın yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybı durumunda bunun tespiti için Belge için Müsteşarlığa yapılan tebligata, ilgili gümrük idaresine de tebligat yapılması ibaresi eklenmiştir.
 
4) 2006/12 sayılı tebliğin 38 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası değiştirilmiştir; Kapatma müracaatı değerlendirmelerinde, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için firmalara verilen 1(bir) aylık süre sonunda, Belgeler 2006/12 sayılı tebliğin 45 inci maddesi de dikkate alınarak kapatılacaktır.
 
5) 2006/12 sayılı tebliğin 38 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası değiştirilmiştir; Belge/izin kapatmalarında, Gümrük beyannamesinin Belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş olması bu beyannamenin belge/izin kapsamında değerlendirilebilmesi için yeterli sayılır. Ancak, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasında, belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamındaki ihracatın gerçekleştirildiğinin tespiti aranır. Aksine bir durumun tespiti halinde, Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.
 
6) 2006/12 sayılı tebliğin 38 inci maddesinin (11) numaralı fıkrası değiştirilmiştir; İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgeleri/ dahilde işleme izinleri Müsteşarlığın/Gümrük Müsteşarlığının uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince yapılan maddi hatadan dolayı yeniden açılabilir.
 
7) 2006/12 sayılı tebliğin 39 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası değiştirilmiştir; İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, ek-5 ve ek-6’da yer alan ihracat ve ithalat listeleri ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine taahhüt kapatma yazısı ekinde gönderilir. Belge kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, kapatma işlemi ilgili kurum ve kuruluşa da bildirilir.
 
8) 2006/12 sayılı tebliğin 49 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası değiştirilmiştir; Müsteşarlık dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma müracaatını, taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya yetkilidir. Resen kapatmanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 60(altmış) gün içerisinde ilgili firma tarafından resen kapatmayı geri almak için başvurulmamışsa işlem geri alınmaz. Geri alım sonrası taahhüt kapatmada ceza uygulanmakla birlikte henüz tahsilat yapılmayan kısım için ithalatta alınan teminatlar iade edilir. Ancak ceza uygulanmış ve ödenmiş ise taahhüt kapatmayı takiben iade edilmez. Bu gibi firmalara 1 yıl indirimli teminat uygulanmaz.
 
9) 2006/12 sayılı tebliğin 49 uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası değiştirilmiştir; Dahilde işleme izninin taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir. Geri alım sonrası taahhüt kapatmada ceza uygulaması yapılıp, tahsilat yapılmamışsa ithalatta alınan teminatlar iade edilir. Tahsilat yapılmışsa teminat iade edilmez.
 
10) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 12 inci madde eklenmiştir.; Yaşanan ekonomik kriz nedeni ile
Taahhütlerini kapatmada zorluk çeken süresi bitmiş dahilde işleme izinlerine Temmuz ayı içinde, süresi devam edenlerde ise süre sonundan itibaren 1 ay içinde olmak kaydı ile Gümrük idaresine başvurarak sadece ihracat için azami 6 (altı ay) ek süre verilebilir.
 
11) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 13 üncü madde eklenmiştir.; Genel olarak yaşanan ekonomik kriz sebebiyle 24.12.2008 den önce düzenlenmiş ve kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine daha önce yayınlanan geçici 11. maddeye istinaden süre almamış olması kaydıyla Temmuz ayı içinde Müsteşarlığa veya duruma göre Birliğe başvurarak sadece ihracat için azami 6 (altı ay) ek süre verilebilir.
 
12) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 14 üncü madde eklenmiştir. 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenmiş ve taahhüt hesabı cezalı veya resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri bu tebliğin 46. maddesi kapsamında bir işleme tabi tutulmamış olması, belge süresi içinde uygun ihracatlarını tevsik etmesi ve bu tebliğin yürürlüğe girişinden itibaren 1 ay içinde birliklere başvurması kaydı ile geri açılarak, geri açılma tarihinden itibariyle eksik ihracatı tamamlamak için ek 3 ay süre verilebilir.
 
II - 5746 sayılı ARGE Kanunu Damga Vergisi İstisnası:
 
12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazeteden yayımlanan 5746 sayılı ARGE kanunu kapsamında uygulanacak Damga Vergisi İstisnasına yönelik tebliğ yayınlanmıştır. Özeti aşağıdaki gibidir.
Kanun ilgili maddesine göre kapsam ve sınırları belirtilen ARGE ve yenilik faaliyetleri ile ilgili düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olacaklardır. Bu faaliyetlerde istihdam edilen personele ait bu görevlerle ilgili olarak ödenecek ücretler için düzenlenen kağıtlara da istisna uygulanacaktır.
Ayrıca noter, resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşların bu faaliyetler kapsamında düzenlenen kağıtlara istisna uygulayabilmesi için, faaliyetine yönelik izin aldığı birim ve faaliyetini kontrol ve yürüten birim onayını taşıyan listeyi istisnayı uygulayacak kuruluşa ibraz ederek istisnadan yararlanacaktır. Ancak işlem konusu kağıtların bu faaliyetlere yönelik olduğu söz konusu listeden anlaşılabilir olması gerekmektedir.
Hangi yöntemle ARGE faaliyeti desteği alınıyorsa alınsın belge veya proje sözleşme tarihi istisna uygulamasının başlangıç tarihidir. Aynı şekilde belge veya proje sözleşme bitim tarihi de uygulama sonu olacağı tabii dir.
İstisnayı uygulayan kurum ve kuruluşlar en geç bir ay içinde formu doldurup, vergi dairesine bildirecektir. Gelir stopajı bildirimi zaten yapılıyorsa ek bildirime gerek olmayacaktır.
Kanun ile tebliği arasındaki geçen zaman aralığında yapılan uygulamalar en geç 3 ay içinde bildirilecektir.
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..
 
 

 

                                 GENELGE 157                                                                                                                                                                               20.07.2007                         Konu :  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Değişikliği 2007/12142 sayılı
   Bakanlar Kurulu kararı (01.06.2007 – 26539 RG) ile
       Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ait Değişiklik
       Tebliği 2007/1 sayılı (20.07.2007 – 26588)
 
               Bilindiği üzere 06.10.2006 tarih ve 26311 sayılı Resmi Gazete ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkkında Karar yayınlanmıştı. Söz konusu kararın uygulanmasına yönelik olarak
          08.12.2006 tarih ve 26370 sayılı Resmi Gazete ile de 2006/3 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Aradan geçen süre zarfında öncelikle karar değişikliği yapılarak aradından tebliğ değişikliği yapılmıştır. Özetleri aşağıdaki gibidir.
                KOBİ yatırımlarının içeriği değiştirilmiş, yatırım turarları aynı bırakılmıştır. Ar-ge, Çevre ve Yabancı Sermaye yatırımları hariç KOBİ dahil, imalat ve tarımsal sanayi sektöründeki yatırımlar için yetki verilen odalara başvurulabilecektir. Devlet Yardımları ile yeni imkan sağlanan kalkın-mada öncelikli yörelerde yapılan yatırımlar, KOBİ, ar-ge ve çevre yatırımlarına sağlanan faiz desteği uygulaması, finansal şirketler aracılığı ile gerçekleştirilecek yatırımlar içinde uygulanabi-lecektir. Sadece ar-ge konusunda yapılacak yatırımlara sağlanan işletme kredisi imkanı en az 6 ay olmak kaydı ile ilk bir yıl için uygulanabilecek olup, alınan kredinin en fazla 12 ay vadeli olma şartı kaldırılmıştır.
                Faiz desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzala-yan bankalardan birine başvurabileceklerdir. (protokol imzalanma aşamasındadır.) Finansal kiralama aracılığı ile yapılacak yatırımlarda faiz desteğinden yararlanmak için aracı kurum yatırımcı adına Müsteşarlığa başvuracaktır. Kullanılmış makine, KOBİ kapsamına girmeyen müteharrik karakterli (hareketli, sabit olmayan) yatırımlar faiz desteğinden yararlanamayacaktır. Faiz desteğinden faydalanan yatırımcı, yatırımı bankanın uygun görmesi durumunda başka bir yatırımcıya devir edebilecektir. Destekten faydalanan yatırımcılar her yıl Mart ayının sonuna kadar YMM onaylı tabloları belgeyi aldığı merciye (oda veya müsteşarlık) ve kuruma (banka veya finansal kiralama şirketi) göndermek zorunda dır.
                Kablo ve uydu yayıncılığı yatırımı yapacak yatırımcılar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulun-dan alınacak yayın izni olduğuna dair yazıyı, karasal Yayıncılık yatırımı yapacak yatırımcılar da   Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi içinde lisans başvurusunda bulundu-ğuna dair yazıyı Müsteşarlığa iletmek zorundadırlar.
               Desteklenecek yatırım konularında; otomotiv yatırımlarındaki 250 milyon ABD $ ını geçmesi gereken yeni otomobil yatırımları tutarı 50 milyon Avro olarak değiştirilmiştir. Demir Çelik yatırımlarındaki kısıtlamaya sıcak haddeleme yatırımları ilave edilmiştir. Hava yolu işletmecili-ğinde yangın söndürme araçları teminine yönelik yatırımlar desteklenmeye başlamıştır. Gemi inşa yatırımlarında, hazır olarak ithal edilecek gemilerle ve yeni olarak getirilecek yüzer havuz-lara teşvik belgesi düzenlenebilecektir. Fuar ve kongre merkezi yatırımlarında kongre merkezi kriteri kapalı alandan, koltuk sayısına çevrilmiştir. Alt yapı yatırımlarında doğrudan yapılacak yatırımlar desteklenecektir.
               Desteklenmeyecek yatırım konularına lokantalar ilave edilmiş, desteklenmeyecek otomasyon yatırımlarında ise alt yapı otomasyonu hariç tutulmuştur. 
               Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış ile temasa geçiniz. Durum bilgilerinize sunulur, saygılarımızla.              

GENELGE 158                                                       13.03.2008

Konu : I - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun – 5746

Sayılı (12.03.2008 – 26814 RG)
II - Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği
Yolu ile Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik 13.04.2008/26815 RG (2008/3)
 
ARGE :
Uzun süredir medyadan takip edilen ARGE kanunu yasalaşarak Resmi Gazetede yayınlan- mıştır.Uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Tübitak’ın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte çıkartılacaktır.
Kanunun amacı; ARGE ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile ARGe’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir. Böylece bu kanun ile Teknoloji merkezi işletmeleri ile Türkiye’de bulunan ARGE merkezleri, yukarıda açıklanan ARGE projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesini de desteklemektedir. Destek unsurları;
ARGE İndirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, ARGE merkezlerinde, kamu kurum ve kuruşları ile vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ARGE ve yenilik ile reka-bet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden faydalananlarca gerçek-leştirilen ARGE ve yenilik harcamalarının tamamı kurum ve ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Aynı şekilde 500 ve üzeri tam zaman eşdeğer ARGE personeli istihdam eden ARGE merkezlerinde o yıl yapılan ARGE ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı da kurum ve ticari kazançta indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca bu harcamalar aktifleş-tirilerek amortisman yolu ile itfa edilebilmektedir. Yetersiz kazanç olması durumunda ise indirim konusu yapılamayan tutar takip eden seneye yeniden değerleme oranında artırılarak devredilir.
Gelir Vergisi Stopajı Teşviği: Kamu personoli hariç, teknoloji merkezi işletmelerinde, ARGE merkezlerinde, kamu kurum ve kuruşları ile vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen yada Tübitak tarafından yürütülen ARGE ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinde yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan ARGE ve destek personelinin ; bu çalışmalar karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için % 90’ı, diğerleri için ise % 80’i gelir vergisinden muaftır.
Sigorta Primi Desteği:Aynı şekilde, kamu personoli hariç, teknoloji merkezi işletmelerinde, ARGE merkezlerinde, kamu kurum ve kuruşları ile vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen yada Tübitak tarafından yürütülen ARGE ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan ARGE ve destek personeli ile Teknoloji Geliştirme Kanununa göre ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmalar karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı 5 yıl süre ile Maliye Bakanlığınca karşılanacaktır.
Damga Vergisi İstisnası: Kanun kapsamındaki her türlü ARGE ve yenilik faaliyetleri ile ilgili düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.
Teknogirişim Sermayesi Desteği: Teknogirişim sermayesi özelliği taşıyan projelere bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100,000 YTL sına kadar hibe verilir.
 
Rekabet Öncesi İşbirliği: Rekabet öncesi işbirliği projelerinde birlikte çalışan kuruluşların bu işbirliğine yaptıkları katkılar, yapacakları protokolde belirtilen kuruluşlardan biri adına açılacak özel hesapta takip edilir. Hesaba aktarılan bu tutarlar, harcamanın yapıldığı dönemde işbirlikte olan kuruluşların ARGE harcaması olarak kabul edilir ve proje haricinde hiç bir amaç için kullanılmaz. Hesapta toplanan tutarlar, hesap sahibi kuruluşun kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.
ARGE ve yenilik faaliyetinde bulunanlar, kamu ve kuruluşların, vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel fon hesabında tutulur. Bu fon, vergiye tabi kazancın tespitinde ve ilgili yılda yapılan ARGE harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Fonun elde edildiği hesap dönemini izleyen 5 yıl sermaye ilavesi dışında herhangi bir şekilde başka bir yere kullanılması halinde tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır.
Kanun kapsamından yararlananlar, bu kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç 2 yıllık süreler itibariyle yapılır. Gelir stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ait teşviklerden yararlanacak olan çalışanların tam zaman eşdeğer sayısı, toplam tam zamanlı ARGE çalışan sayısının % 10’unu geçmeyecektir. Asgari ARGE personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı çalışan personelin üçer aylık dönemde ortalaması esas alınır. Kanunda öngörülen şartların ihlalinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu hakkında kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu kanundan yararlanan 5084 saylı kanun da yer alan aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamazlar.
 
DAHİLDE İŞLEME:
01.04.2007 tarih ve 26480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği yolu ile yapılmasına dair tebliğin (PROJE DANIŞ GENELGE No: 155) 9 maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendi ve 2 numaralı fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
b) BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde, ilgili gümrük beyannamesi ve fatura kayıtlarının belge taahhüt kapatma müracaatına kadar Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir."
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kayıtların, belge sahibi firma tarafından bu bentte
öngörülen süre içerisinde Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılamaması, ancak belge taahhüt kapatma müracaatına kadar aktarılması durumunda, belge ihracat taahhüt kapatma işlemi bu kayıtlar dikkate alınarak tekemmül ettirilir. Bu durumdaki firmaların dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 6 (altı) ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz.
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..
 
GENELGE 159 03.06.2008 Konu : I – Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklik (2008/4 Tebliğ 30.05.2008/26891 RG)
 
II – Tasarım Desteği Tebliği (2008/2 sayılı tebliğ – 18.04.2008/26861 RG)
 
 
DAHİLDE İŞLEME:
20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2008/4 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.
 
1) 2006/12 sayılı Tebliğin 27 inci maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş olup; belge kapsamı mücbir sebep ve fevkalade hallere istinaden verilecek ilave sürelerde; yapılan başvurunun ilgili birimce uygun görüldüğü tarihten itibaren mücbir sebep veya fevkalade hal süresi dikkate alınarak belirlenecektir.
 
2) 2006/12 sayılı Tebliğin 33 numaralı Telafi edici verginin (TEV) ödenmesi başlıklı maddesinin 5. fıkrası değiştirilmiştir ; Avrupa Topluluğuna ihraç edilen malın bünyesinde kullanı- lan 3 ülke menşeili hammadde, yardımcı madde ve yarı mamule uygulanan ithalat vergisi topluluktakinden fazla ise, ihracatta toplulukta uygulanan vergi TEV e konu edilmektedir. Bu işlemde yapılan değişiklik ile tarım ürünleri ile 1/95 sayılı AT-Türkiye ortaklık konseyi kararı kapsamındaki ürünler hariç tutulmuştur.
 
3) Aynı tebliğin 44. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiştir. Daha önce belge alırken, ibraz edilen bilgi ve belgelerde yanlışlık olması veya tahrifat yapılması veyahut sahte belgesi düzenlenmesi durumunda düzenlenecek yeni belgelerde 1 yıl indirimli teminattan yararlanmama şartı, mevcut açık belgelere de uygulanacaktır. Herhangi bir gerçek dışı durum tesbit edildiğinde tüm düzenlenen ve düzenlenecek belge kapsamlarında 1 yıl indirimli teminattan yararlanılmayacaktır.
 
4) Aynı tebliğin 46. maddesinin 1. fıkrasının c bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Belgeye sayılan gümrük beyannamelerinde tahrifat veya sahte olduğunun tesbitinde belge sahibi firma adına ve/veya aracı ihracatçı firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgelere (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 1 yıl süreyle indirimli teminat uygulanmayacaktır.
 
5) 2006/12 sayılı Tebliğin 49 inci maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş olup; İptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan firmaların düzenlenecek belgelerine uygulanacak 1 yıllık indirimli teminat vermeme cezası, artık düzenlenmiş,açık olan mevcut belgeleri de kapsamaktadır.
 
6) 2006/12 sayılı Tebliğe geçici 5. madde eklenmiştir. Kredi borçlarının yeniden yapılanmasına ait 5569 sayılı kanun çerçevesinde işlem gören firmalar adına, 30/12/2006 tarihinden önce düzenlenen belgelere (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil) bu firmaların Müsteşarlığa müracaat tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ayı aşmamak üzere sözleşme süresi kadar süre verilir. Bu kapsamda ek süre verilen belgelerin ihracat taahhütleri; kendi yapacağı veya bu firmanın grup firmaları veya ilgili sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller tarafından yapılan ihracatları ile kapatılabilir.
 
7) Aynı Tebliğe geçici 6. madde eklenmiş olup; henüz kapatılmamış süresi sona ermiş ancak orijinal süresinin uzatılmasına başvurup ek süre almış belgeler kapsamında, ek süreye başvurulma tarihi ile ek süre alma tarihi arasında yapılan ihracatlar gümrük beyannamesi üzerinde belge sahibi firmanın ünvanının veya belge sayısının yer alması koşulu ile belge kapsamında sayılabile-ceklerdir.
 
8) Aynı Tebliğe geçici 7. madde eklenmiştir. 1/3/2008 tarihinden önce süresi sona eren ve ek süre müracaatında bulunulan belge kapsamında, müracaatta bulunulan tarih ile ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarih arasında gerçekleştirilen ihracatlar da gümrük beyannamesi üzerinde belge sahibi firmanın ünvanının veya belge sayısının yer alması koşulu ile belge kapsamında sayılabileceklerdir.
 
9)Son olarak 2006/12 sayılı tebliğe geçici 8. madde eklenmiştir. 1/1/2008 tarihinden önce düzenlenen kapanmamış ve cezası yatmamış tüm belgeler de, ihracat gümrük beyannamesinde belge sayısı veya satır kodu bulunmaması nedeniyle ihracata sayılmayan beyannameler dikkate alınarak, ihracat açığının giderilmesi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren (30/5/2008’den itibaren) 1(bir) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte birliklere müracaat edilmesi kaydıyla, müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren azami 4(dört) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.
 
 
TASARIM DESTEĞİ:
1) İhracata yönelik Devlet Yardımları kapsamında Türkiye’de tasarım kültürünün oluşması ve yaygınlaştırılabilmesi için tasarımcı şirketlerin, tasarım ofislerinin, Birlikler ve Derneklerin tanıtım reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ait giderlerin desteklenmesi kapsanmaktadır.
2) Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım, pazarlama vb faaliyetlerin % 50 si, yurt dışında açılacak birimlerin; demirbaş, dekorasyon ve kira giderlerinin bir kısmı, patent, faydalı model ve tasarım tescil masraflarının bir kısmı, çalıştırılan tasarımcı maaşının bir kısmı, yazılım ve lisans giderlerinin bir kısmı desteklenecektir. Birlik ve derneklerin de tanıtım, pazarlama ve markalaşma amacı ile yapılan görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bineal, fuar vb faaliyetlerin bir kısmı da desteklenmektedir.
3) Desteklerden faydalanmak isteyen tasarım şirketi ve ofisler, planladıkları hedef pazarları ve bütçelerini içeren projeleri ile ilgili İhracatçı birliklerine başvurmaları gerekmektedir. Birlik sonra- sı uygun görülen projeler Müsteşarlıkça destek kapsamına alınacaktır. Birlik ve dernekler ise faaliyetlerinden en az 6 ay önce Müsteşarlığa başvurup, uygun görüş alıp desteklenecektir. Destek ten en fazla yararlanma süresi 4 yıldır. Desteğin uygulanmasına yönelik uygulama usul ve esasları yayınlanacaktır. Destekten faydalanan birimler yaptıkları harcamaları o ülkedeki ticari ateşeye veya konsolosluğa onaylatacaktır. Destekten faydalanan şirket ve ofisler her yılın sonunda, birlik ve dernekleri ise faaliyeti takiben 3 ay içinde rapor hazırlayıp Müsteşarlığa sunacaktır.
 
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..