GENELGELER

                      GENELGE 172 

                                                                                                                                                                     25.05.2011                                                                                    Konu :  IYatırımlarda Devlet Yardımları Tebliği Değişikliği (2011/1 – 11.05.2011/27931)

                         II -  Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2011/7 – 17.05.2011/27937)

 

I- Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde değişiklik:

          28.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/1 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2011/1 sayılı Tebliğ yayınlanmış olup, özeti aşağıdaki gibidir.

 

           1) Yatırım Tebliğinin tanımlar bölümüne KOBİ tanımı eklenmiştir.

          2) 2009/1 sayılı tebliğin 6. maddesindeki müracaat merci başlıklı kısmında sanayi odalarına yapılan başvuru ayrıcalıklarından Komple Kullanılmış Tesis ibaresi çıkarılmıştır.

          3) Aynı Tebliğin 7. maddesinde müracaatta aranacak belgeler başlığı altındaki (e) bendinde Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak borcu yoktur belgesinde kamu kurum ve kuruluşları hariç tutulmuşlardır.

          4) Aynı Tebliğin 9. maddesinde yer alan teşvik belgesi kapsamında değerlendirilemeyen harcamalar bölümünde yer alan basım ve matbaa makineleri yasağı kaldırılmış olup, yeni makine olarak teşvik verilmesine başlanılmış, ancak kullanılmış olarak alınmasında yasak hala devam etmektedir.

          5) Tebliğin 10. maddesinde yer alan 31.12.2010 tarihleri 31.12.2011 olarak değiştirilmiştir.

          6) Yine aynı Tebliğin yatırıma başlama başlıklı 11. maddesinde yer alan başlama tanımı daha net olarak harcama adları ile yer alarak değiştirilmiştir.

          7) Tebliğin 14. maddesindeki yedek parça ithal şartı olarak makine ve teçhizatın başına toplam kelimesi eklenmiştir. Böylece toplam makine ve teçhizat bedelinin % 5 olmuştur.

          8) Aynı Tebliğin kullanılmış makine ve teçhizat başlıklı 15. maddesinde serbest bölgeden ithal edilen tesislerde odalardan alınan iştigal yazısı artık istenmemektedir. Kullanılmış olarak baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve vinç hizmetlerine dönük makineler ithal edilemeyecektir. Kullanılmış makinenin kapsam dışı kullanımında ya makineler ihraç edilecek ya da gümrüklere terk edilecektir.

         9) Tebliğin 20. maddesinde yapılan değişiklik ile SSK işveren payı desteği uygulama süresi 31.12.2011 tarihine kadar yapılan yatırımlar olarak değiştirilmiştir.

       10) Aynı Tebliğin 21. maddesi ile uygulanan vergi indirimleri tablosuna 31.12.2011 itibariyle yatırıma başlayanlar ilave edilmiştir.

        11) İthal ve yerli makine alımlarında uygulanan +,- % 30 luk limit aşımları Tebliğin 24. maddesi değişikliği ile +,- % 50 ye çıkarılmıştır.

        12) Tebliğin 26. maddesinin değişikliği ile ek süre taleplerinde yatırım harcaması yapılmış olma şartı getirilmiştir.

       13) Finansal kiralama yolu ile teminlerde fesih söz konusu ise devir alacak yatırımcı ile kiracı firma başvurarak devir işlemi yapılabilecektir. Tebliğin 29. maddesi değiştirilmiştir.

        14) Tebliğin 33. maddesindeki cezai uygulama kısmında yapılan değişiklik ile yükümlülüklerini yerine getiremeyen kuruluşların makine ve teçhizatını öngörülen sürelerden önce satması halinde belgeleri kısmen veya tamamen iptal edilebilecektir.

        15) Tebliğin tamamlama vizesi kısmı olan 34. madde de Yeminli Mali Müşavirlere de yetki verilerek tamamlama vizesi işlemleri yaptırılabilecektir.

        16) Sanayi odasının görüş aldığı kapsamların yer aldığı 35. madde de değişiklik yapılarak kullanılmış komple tesis için görüş sorma zorunluluğu kaldırılmıştır.

       17) Yatırım için hazırlanan belgelerde kira kontratı zorunluluğu kaldırılmıştır.  

 

II- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:

20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2011/7  sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ özeti aşağıdaki gibidir.

 

            1) 2006/12 sayılı Tebliğin  9 uncu maddesi değişmiştir. İlgili madde de yer alan maddeye “sadece anti-damping ve sübvansiyon vergisinin %100’ü teminata bağlanır” ibaresi “anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat uygulanmaz” olarak değiştirilmiştir.

           2) Aynı tebliğin Dahilde işleme izni veriecek haller başlıklı 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ı) bentleri değişmiştir. (a) bendinde daha önce elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat gibi temel tekstil maddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan  yardımcı maddeler için geçerli olan “200.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalat” sınırlaması kaldırılmıştır. Yine aynı şekilde (ı) bendinde Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmasında yer alan 200.000 ABD doları sınırlaması kaldırılmıştır.

           3) Aynı tebliğin Belge/izin düzenlenmesi başlıklı 17nci maddesinin 4ncü ve 9ncu fıkraları değişmiştir. Yukarıda belirtilen değişen 14ncü maddenin (a) ve (ı) bentleri doğrultusunda konu ile ilgili 17nci maddenin 4ncü fıkrası ile daha önce elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat gibi temel tekstil maddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan  yardımcı maddeler için bir takvim yılında ki 200.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalat için verilen izin sınırlaması da  kaldırılmıştır. 9ncu fıkra da yer alan döviz kullanım oranı  (%80) genişletilmiş ve çeşitli sektörlere göre farklı oranlar getirilmiştir.  Değişen madde ile döviz kullanım oranları; otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, bunun dışında kalan sektörler için azami %80’dir.

          4) Aynı Tebliğin “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin yedinci fıkrası değişmiştir. Daha önce serbest dolaşıma sokulacak eşyalar ile ilgili yer alan tanımlamada sadece “şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya” ibaresi yer alırken yapılan değişiklik ile bu eşyaya “işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekliyle” şeklinde getirilen ek ibare ile hem asıl hammaddenin hem de ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma sokulabileceği belirtilmiştir.

          5) Aynı Tebliğin “Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması” başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi değişmiştir. Yukarıda 3nolu madde de belirttiğimiz değişen döviz kullanım oranları doğrultusunda  45nci madde de yer alan  ve Belge kapatmalarında göz önünde bulundurulacak ve tüm sektörlerde standart olan %80 döviz kullanım oranı tabiri de genişletilerek “otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %60’ı, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %70’i, bunun dışında kalan sektörler için %80’i ” şeklinde değiştirilmiştir.

          6) Aynı tebliğe geçici 22 nci madde eklenmiştir;

 

“GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin uygulanması bakımından, bu maddenin yayımı tarihi öncesi uygulanan Dahilde İşleme Rejimi mevzuatının lehe olan hükümleri uygulanır.”

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile…

 

                     GENELGE171 

                                                                                                                                                        20.04.2011                                                             Konu :Yatırımlarda Devlet Yardımları Karar değişikliği (2011/1597– 14.04.2011/27905)

    

       

      Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı:

 

          14.07.2009 yılında yayınlanan 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ait Bakanlar Kurulu Kararı değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklere ait açıklamalar aşağıda dır.

          Devlet Yardımları kararına KOBİ tanımı eklenmiştir. 250 kişiden daha az kişi istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 25 milyonu geçmeyen kuruluşlar KOBİ statüsünde yer almaktadır.

         Yapılan değişiklikle yatırım harcamalarında yer verilebilen maddi olmayan duran varlık yatırımlarına kısıtlama getirilmiş ve toplam yatırım tutarının % 50’sini aşmaması gerekmektedir.

         Tekstil hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarında yer alan kullanılmış makine yasağına Baskı, Basım ve Matbaa sektörü ilave edilmiştir.

           Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel bazda uygulanan sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması değiştirilmiştir. Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydı ile komple yeni yatırımlarda belge kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, diğer yartırım cinslerinde ise daha önceki dönemlerde ortalama işçi sayısına ilave edilen istihdam için uygulama yapılacaktır. Ayrıca uygulanacak sigorta işveren hissesi desteği tutarı, belgede kayıtlı gerçekleşen sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemeyecektir.

 

           Bölgesel uygulama kapsamında ise ;

I inci bölgede % 6 – II nci bölgede % 8 – III üncü bölgede % 10 – IV üncü bölgede % 14

Bölgesel uygulamada kuruluş KOBİ ise bu oranlara 5 er puan ilave edilecektir.

 

           Büyük ölçekli yatırımlarda ;

I inci bölgede % 2 – II nci bölgede % 3 – III üncü bölgede % 5 – IV üncü bölgede % 7

 

           Yatırıma başlama tarihine göre uygulanacak sigorta işveren hissesi desteği, bölgelere göre aşağıdaki gibi oluşacaktır.

 

Bölgeler

31/12/2011 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

01/01/2012 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

I

2 yıl

-

II

3 yıl

-

III

5 yıl

3 yıl

IV

7 yıl

5 yıl

 

         Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel bazda uygulanan Vergi İndirimi uygulaması 31.12.2011 olarak değiştirilmiş, bu tarihten önce yatırıma başlanırsa uygulanacak katkı ve indirim oranları aşağıdaki gibi oluşacaktır.

        

 

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

I

15

50

25

50

II

25

60

35

60

III

35

80

45

80

IV

55

90

65

90

 

 

 

 

           Yapılan değişiklik ile bu karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden mükerrer şekilde faydalanamayacaktır.

           Daha önceki kararlara göre alınmış belgeler bu kararın lehte gelen hükümlerinden faydalanacaklardır.

          Bölgesel bazda desteklenen sektörlerde değişiklik yapılmış, yeni kriterler devreye sokulmuştur.

 

 

Ayrıntılı bilgi ve bölgesel bazda teşvik edilen sektörleri öğrenmek için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile…

 

 

                      GENELGE 170  

                                                                                                                                                       22.03.2011                                                                                     Konu :  Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği (2011/1 – 21.03.2011/27881)

    

       

      Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği:

 

          Para-Kredi ve Koordinasyon  kurulunun yayınladığı İhracatta Devlet Yardımları kapsamında yer alan Pazar araştırması ve pazara giriş desteği yayımlanmıştır. İhracatı artırmaya yönelik şirketlerin  ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında yeni pazar araştırmaları ve yeni pazarlara giriş faaliyetlerine ait giderlerin bir kısmının karşılanması amaçlanmaktadır.

          Pazar Araştırma Gezileri ; 

          Sınai ve/veya Ticari şirketlerin yurt dışı Pazar araştırma gezilerine ait giderleri % 70 oranında ve yıllık en fazla 7,500 ABD doları olarak desteklenmektedir. Bir yılda şirket başına en fazla 10 gezi desteklenmektedir. Bir şirketten gezi başı en fazla 2 çalışan veya ortağı desteklerden faydalanabilmektedir. Ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile konaklama giderleri karşılanmaktadır. Gezinin en az 2 gün en çok 10 günlük  bölümü desteklenmektedir. Tatil günleri hariç konaklanan her güne denk gelen bir görüşme yapılmalıdır. Bir yıl içinde aynı ülkeye en fazla 2 gezi düzenlene- bilir. Coğrafi olarak bir birine yakın en fazla 3 ülkeye gidilebilmektedir. Gezi sırasında fuar, sergi, konferans vb. organizasyonların olmaması gerekmektedir.

           Rapor ve Danışmanlık ;

           Pazara giriş desteğinde, şirketlerin pazara giriş yapmak için gerekli olabilecek rapor ve danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir. Destek oranı şirketlerde % 60 , iş birliği kuruluşlarında ise % 75 olup, yıllık en fazla 200,000 ABD doları dır. Rapor alınan ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşların İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden (İGEME) ön onay alması gerekmektedir.

           Tanıtım Faaliyetleri ;

           Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile bu tebliğe göre yayınlanacak uygulama usul ve esaslarında belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetler yapan kuruluşların tanıtımı amacı ile yapılan faaliyetlere ait giderlerin % 50 si ve yıllık en fazla 300,000 ABD doları olarak desteklenir. Bu çerçevede ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri belli oranda karşılanır.  

           Heyetler ;

           Müsteşarlık koordinasyonunda organizatör kuruluşlarca düzenlenecek sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ait giderlerin % 50 si ve program başına en fazla 150,000 ABD doları olarak desteklenmektedir. Programdan 3 ay önce ön onay alınması zorunludur. Bir takvim yılında bir organizatör kuruluşun yaptığı en fazla 5 sektörel ticaret heyeti ve 10 alım heyeti programı desteklenebilecektir.

           E- Ticaret Site Üyeliği ;

          Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret web sitelerine üyelik giderleri % 70 oranında ve yıllık en fazla 10,000 ABD doları kadar desteklenmektedir. Şirketler en fazla 5 e-ticaret sitesi için başvurabilirler. Destek süresi ise site başına en fazla 3 yıldır. Destekten faydalanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde yayınlanan internet sitesi olmak zorunda dır. Üye olunması istenen e-ticaret sitelerinin İGEME’den ön onay almış olması gerekmektedir.  

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile…

 

 

20.10.2010

Konu : I – Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2010/7 – 25.06.2010/27622)
Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2010/13 – 15.10.2010/27730)
II – Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklemesi (2010/6 -
18.08.2010 / 27676)

I- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:

20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Kararına istinaden yayınlanan 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2010/7 ve 2010/13 sayılı Tebliğler yayınlanmıştır. Tebliğ özetleri aşağıdaki gibidir.

 

1) 2006/12 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “döviz kullanım oranı” tanımında ki FOB ihraç tutarı tanımına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) cümlesi ilave edilmiş, (ş) bendin de yer alan “İşletme Malzemesi” tanımına “İşleme faaliyetleri sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi” cümlesi ilave edilmiş ve aynı maddeye “Başlamış işlem” tanımı (oo) bendi olarak eklenmiştir.

2) Aynı tebliğin değişen döviz kullanım oranı tanımı ile birlikte 17nci maddesinin sekizinci fıkrasına “c) Dahilde işleme izin belgesi süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri gelen işlem görmüş ürün için yeni bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi halinde yeni belgede, aranmaz.” kısmı eklenmiştir.

3) Aynı tebliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası değişmiştir. Daha önce istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilmesi” olarak yer alan kısım “eşyanın miktarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi” olarak değiştirilmiştir.

4) Aynı tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi değişmiştir. İlgili maddeye “sadece anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat uygulanmaz, bunun dışında bu ithalattan doğan vergi bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır.” cümlesi ilave edilmiştir.

5) Aynı tebliğin kapatma müracaatının değerlendirilmesi başlıklı 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına “başlamış işlemler dahil olmak üzere” cümlesi ile “Gümrük beyannamesinin belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş olması bu beyannamenin belge/izin kapsamında değerlendirilebilmesi için yeterli sayılır. Ancak, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasında, belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamındaki ihracatın gerçekleştirildiğinin tespiti aranır. Aksine bir durumun tespiti halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.” cümlesi ilave edilmiştir.

6) Aynı tebliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiştir. CIF ithal tutarından sonra “(Fatura bedelinin CIF ABD Dolarına karşılık gelen değerinin)” cümlesi, FOB ihraç tutarından sonra “(ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil)” cümlesi ilave edilmiştir.

7) Aynı tebliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. İlgili maddeye “bu Tebliğin 46 ıncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla” cümlesi ilave edilmiştir.

8) Aynı Tebliğin “Dahilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların Kötüye Kullanılması” başlıklı 46 ncı maddesi değiştirilmiştir.
İlgili maddenin “b ve c” bendinde; yapılan inceleme denetim ve soruşturmalar sonucunda gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğu tespit edilirse o beyanname taahhüt kapatma-da kullanılmayacaktır. Kapatma müracatından evvel sahte belge tespit edilir ise ihracata tekabül eden ithalat vergisine cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca böyle bir durumla karşılaşan firmaların müteakip başvurularında indirmli teminat uygulanmayacaktır.

İlgili maddeye 3 ve 4 nolu yeni fıkralar eklenmiştir;
“ Yapılan inceleme ve denetimlerde belge sahibi firmanın veya yan sanayici firmanın stokla-
rında bulunması gerekli bir ithal eşyası stoklarda yer almıyorsa cezai işlem yapılacaktır. Kapatma
müracatından önce stokta bulunmadığı tespit edilir ise Gümrük Müsteşarığına bilgi verilerek bu tarihten sonraki müteakip başvurularda indirimli teminat uygulanmaz ve bu tür belgelere ek süre verilmez.

 

9) Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. İlgili madde de, iptal, resen kapatma işlemlerinde Müsteşarlığın yetkili olduğu bildirilmiş, Resmi Gazetede yayınladığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde müracaat edildiğinde resen kapatma geri alınacaktır. 60 günü geçer ise geri alınmayacaktır. Müeyyide uygulanmış belgede tahsilat yapılmamış ise teminat iadesi olunacaktır. Müeyyide uygulanmış ve tahsilat yapılmış ise teminat iadesi yapılmayacaktır. Bu gibi firmaların müteakip başvurularında indirimli teminat uygulanmayacaktır.

10) Aynı tebliğe geçici 19 uncu madde eklenmiştir;

“GEÇİCİ MADDE 19 – (1) 22/8/2010 tarihinden önce düzenlenen ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren dahilde işleme izin belgelerine bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması bakımından, 22/8/2010 tarihinde yapılan değişiklik öncesi uygulanan Dahilde İşleme Rejimi mevzuatının lehe olan hükümleri uygulanır.”

 

II- Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi:

 

Para-Kredi ve Koordinasyon kurulunun yayınladığı İhracatta Devlet Yardımları altında yer alan yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetleri desteği tebliği yayınlanmıştır. İhracatı artırmaya yönelik şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında açacakları mağaza ofis, depo,showroom veya reyonların kira bedellerinin bir kısmı karşılanmaktadır.
Sinai şirketlerin açılan birim mağaza ise % 60 oranında kira gideri, yıllık en fazla 120.000 ABD doları, açılan birim ofis, depo,showroom veya reyon ise yine % 60 oranında ancak yıllık en fazla 100.000 ABD doları olarak desteklenmektedir.
Ticari şirketlerin açılan birim mağaza ise % 50 oranında kira gideri, yıllık en fazla 100.000 ABD doları, açılan birim ofis, depo,showroom veya reyon ise yine % 50 oranında ancak yıllık en fazla 75.000 ABD doları olarak desteklenmektedir. Kira destekleri net kiralar üzerinde hesaplan – maktadır. Destekten faydalanma süresi 4 yıldır. En fazla 15 birim faydalanabilecektir. Bu tebliğ öncesinde açılan birimlerde bu tebliğde yer alan desteklerden faydalanabilir.
Şirketler ve işbirliği kuruluşları yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirdikleri görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, birimlerin internet tasarım, katalog, broşür, eşantiyon, pano ve malzeme gider-lerinin bir kısmı desteklenir.
Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin bu tür reklam, tanıtım ve pazarlama giderlerinin % 60’ı oranında en fazla yıllık 150,000 ABD doları olarak desteklenir. Yurt dışı birimi olmayan ancak yurt içi olarak faaliyet göstereceği ülkede marka tescili bulunan şirketlerin bu tür giderlerinin % 60’ı yıllık en fazla 250,000 ABD doları olarak desteklenebilmektedir. Bu tür tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi en fazla 4 yıldır.
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markaların yurt dışında tescil ettirilmesi veya korunmasına ait giderler % 50 oranında en fazla yıllık 50.000 ABD doları kadar desteklenebilmektedir. Marka desteği 4 yıl kullanılabilir. Bu tür faaliyetlerin desteklenebilmesi için en baştan ayrıntılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile…

05.01.2010

Konu : 1-   Yurt Dışı Fuar Destekleri (2009/5 – 29.12.2009/27448 RG)
2 -  Kullanılmış makine ithali (2009/23 ve 2010/9 – 18.12.2009/27439 ve
31.12.2009/27449 2.Mükerrer RG)

Yurt Dışı Fuar Destekleri:

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun yayınladığı ihracatta devlet yardımları altında yer alan yurt dışı fuar destek tebliği yayınlanmıştır. Fuar katılımları organizatör firma veya bireysel katılım olarak yapılmaktadır. Fuarlarla ilgili organizatöre ödenen katılım bedelinin belli bir miktarı, bireysel katılımda ise standart stand kirası ile nakliye harcamalarının % 50 si, en fazla 15,000 USD ödenecektir. Belli sektörlerde ise fuar nakliyesinde destek kapsamı harici olan kısımlardan bazıları ek olarak ödenecektir. Yüksek teknoloji gerektiren sektörler ile üretici/ imalatçı organizasyonlarında ise harcamaların % 75’i en fazla 15,000 USD ödenebilecektir.

Bireysel katılımlarda, fuardan en az 15 gün önce yapılacak başvuru ile ön onay alınması gerekmektedir. Müsteşarlıkça belirlenecek 15 hedef ülke kapsamında yapılacak fuarlara katılım olduğunda % 50 olan destek oranına 20 puan ilave edilecektir. Diğer yandan tebliğin yürürlüğe girdiği 29.12.2009 tarihinden itibaren 1 yıl içinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcı firmalara % 50’ye ek olarak 10 puan ilave destek sağlanacaktır. Tüm harcama ödemeleri banka kanalı ile yapılmalıdır. Fuara katılım sonrası en geç 3 ay içinde birliklere başvurmak gerekmektedir. Eski tebliğden farklı olarak bu tebliğ hükümlerinden yararlanarak destek alacak katılımcılara ürün teşhir şartı getirilmiştir. Ürünler bizzat standlarda sergilenmeli – dir. Ancak katılımcının tercihi doğrultusunda ürün sergilenmez ise stand desteği 9 m2üzerinden hesaplanacaktır. Genel olarak stand destek m2 si asgari 9, azami 50 m2 dir. Bazı sektörlerde bu sınırlamadan muaftırlar.

Kullanılmış Makine İthali:
Daha önceki yıllarda her yılın son günü yayınlanan 9 sayılı 10 yaşına kadar ithal edilebilecek kullanılmış makine tebliği uygulaması bu sene değiştirilmiştir. Öncelikle 18.12.2009 da yayınla – rak ön çalışma gerçekleştirilmiş ve uygulama 01.01.2010 dan itibaren başlanmıştır. Daha sonra  aynı şekilde yine ayın son günü 9 sayılı tebliğ yayınlarak yeni uygulama işleme konulmuştur.
Yeni uygulamadaki farklılık, yaş sınırı ortadan kaldırılmış, ayrıntılı ve aşamalı olarak eşyaların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P) ek olarak yayınlanmıştır. EK I/A da yer alan  makinelerin ithaline direk izin verilmektedir. EK I/B de G.T.I.P leri belirtilen makinelerde uygunluk yazısı alınarak ithal edilebileceklerdir. EK II listede yer alan eşyalara ait G.T.I.P ler izine tabi olacaktır. Bazı şartların sağlanması koşulu ile eşyalar EK II de yer alsa bile direk olarak ithal edilebileceklerdir. İthal edilecek eşya ekte belirtilen birim CIF kıymet üzerinde ise direk izine tabi olmadan ithalat yapılabilecektir. Yine aynı şekilde ithal edilecek eşya 10 adet ve 50 kg şartlarının her ikisinide sağlar veya daha az miktarda ithal edilirse direk ithalat yapılabilecektir
Diğer yandan yeni uygulama ile ön başvuru internet ortamında yapılacak bunu takiben yazılı şekilde de Dış Ticaret Müsteşarlığına ayrıca başvurulacaktır. Her iki başvurudaki bilgi ve belge – lerin aynı olması gerekmektedir. İthalat sonrası müsteşarlığa geri bildirim yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve belgeler için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar ve iyi yıllar dileği ile..

Saygılarımızla
PROJE DANIŞ A.Ş.