DUYURULAR

DUYURU-251
 
Konu: Yeniden değerleme oranı hakkında.
1. 2009 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
14.11.2009 Tarih ve 27406 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 377 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2009 yılı için %2,2 olarak açıklanmıştır.
2010 Yılında, vergi yasalarında yer alan bir çok vergi, harç ve cezalara ilişkin maktu had ve tutar yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, artırılarak uygulanacaktır.
Durum bilgilerinize sunulur.


Saygı ile,

Dr.Oktay Güvemli

 

30.09.2009
 
 
DUYURU-250
 
Konu: Varlık barışında süre uzatımı, kurlar ve SGK uygulamasında kimi değişiklikler hakkında.
1. Varlık Barışı Kapsamındaki Bildirim ve Beyan Süreleri Uzatıldı
30.09.2009 Tarih ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.
2. 30.09.2009 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar
30.09.2009 tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre 30.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır.
Döviz
Döviz Alış
Efektif Alış
1 ABD Doları
1,4820
1,4810
1 İngiliz Sterl.
2,3549
2,3533
1 İsviçre Fr.
1,4272
1,4251
100 Japon Yeni
1,6468
1,6407
1 Euro
2,1603
2,1588
Not : Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği göstermeleri sebebiyle, döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur.
3. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Eksik Gün ve İşten Çıkış Nedenleri
28.09.2009 Tarih ve 27360 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde, sigortalıların eksik gün nedenleri ve işten çıkış nedenleri ile belge türleri ve yasal süresi dışında Kuruma verilecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri konularında kimi değişiklikler yapılmıştır.
Tebliğe göre aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gereken ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenleri aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.
          01    İstirahat                                     10 Genel hayatı etkileyen olaylar
             02    Ücretsiz/aylıksız izin                11 Doğal afet
             03    Disiplin cezası                          12 Birden fazla
             04    Gözaltına alınma                       13 Diğer
             05    Tutukluluk                                15 Devamsızlık
             06    Kısmi istihdam                          16 Fesih tarihinde çalışmamış
             07    Puantaj kayıtları                       17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
             08    Grev                                           18 Kısa çalışma ödeneği
Yine Tebliğe göre aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gereken sigortalının işten ayrılma nedenleri de aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.
 
          01    Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
             02    Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
             03    Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
             04    Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
             05    Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
             08    Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme
             09    Malulen emeklilik
             10    Ölüm
             11    İş kazası sonucu ölüm
             12    Askerlik
             13    Kadın işçinin evlenmesi
             14    Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
             15    Toplu işçi çıkarma
             16    Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
             17    İşyerinin kapanması
             18    İşin sona ermesi
             19    Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
             20    Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
             21    Statü değişikliği
             22    Diğer nedenler
             23    İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
             24    İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
             25    İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
             26    Disiplin kurulu kararı ile fesih
             27    İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
             28    İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
             29    İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
             30    Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
             31    Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
             32    4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
             33    Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
             34    İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
 
Değişiklik yapılan diğer konular için Tebliğin incelenmesi uygun olacaktır.
Durum bilgilerinize sunulur.
                                                                                                                     Saygı ile,
                                                                                      Dr. Oktay GÜVEMLİ
 

 

DUYURU-249
 
 
Konu: İstihdamın özendirilmesi, deniz araçlarında vergi indirimi.
 
1.İstihdamın Artırılmasına Yönelik Özendirmeler
18.08.2009 Tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile istihdamın artırılmasını özendirici kimi yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar aşağıda özetlenmiştir.
 
-         İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanacaktır (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesinin mülga beşinci fıkrası). Bu düzenleme 01.10.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.
-         2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31/12/2009 tarihine kadar, işe alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışındaki kişilerden olmak kaydıyla işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 9. Maddesi).
-         Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak gerçekleştirilecek istihdam için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Hazinece karşılanacaktır (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 2. Maddesi).
16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9. maddesi ve 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazetede Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 20. maddesinde teşvikli yatırımlarda bölgelere göre uygulanacak SGK işveren hissesi desteğine ilişkin süre ve diğer usul, esaslar açıklanmıştır.
Söz konusu düzenlemeler, yukarıda temel hatları ile belirtilmiş olup, düzenlemelerin usul ve esaslarının ilgili kurum tarafından genelge veya tebliğ ile açıklanacağı tabiidir.
2. Deniz Araçlarında ÖTV ve KDV İndirimi
 
22.08.2009 Tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.11.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı mallarda uygulanacak özel tüketim vergisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Buna göre 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu gemileri, yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri, kürekli kayıklar ve kanolar için 30.11.2009 tarihine kadar ÖTV oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Yine aynı Kararname ile bu araçların 30.11.2009 tarihine kadar tesliminde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.    
 
Durum bilgilerinize sunulur.
                                                                                                     Saygı ile,
                                                                                                       Dr. Oktay GÜVEMLİ
29.07.2009
 
 
 
DUYURU-248
 
Konu: Sigortalı ve işyeri bildirimlerinde değişiklik, SGK’da e-bildirge uygulamalarının kapsamının genişletilmesi ve yurtdışı gündelikler hakkında.
1. Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinde Değişiklik
            DUYURU 236’da 01.08.2009 tarihinden itibaren İşverenler tarafından Kanunun 8. maddesi (işe giriş bildirimi), 9. maddesi (sigortalılığın sona erme bildirimi) ve 11. maddesine (işyeri bildirimi) göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimlerin 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62. maddesi (Ek 1 ve Ek 2 bildirimleri), 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48. maddesi (işten ayrılma bildirgesi) ve 4857 sayılı İş Kanununun 3. maddesi (işyeri bildirimi) hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçeceği belirtilmişti.
            Söz konusu düzenlemenin usul ve esasları, 21.07.2009 tarih ve 27295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.
            Yönetmeliğe göre 01.08.2009 tarihinden itibaren:
            - 5510 Sayılı Kanunun 8. maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan sigortalı bildirimi (işe giriş bildirgesi), Sendikalar Kanununun 62. maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılması gereken bildirim (Ek 1 bildirimi) yerine geçecektir.  
            - 5510 Sayılı Kanunun 9. maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirim (işten ayrılma bildirgesi), Sendikalar Kanununun 62. maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılması gereken bildirim (Ek 2 bildirimi) ve İşsizlik Sigortası Kanununun 48. maddesi uyarınca İŞKUR’a yapılması gereken bildirim (işten ayrılma bildirgesi – İAB) yerine geçecektir.
            -    5510 Sayılı Kanunun 11. maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işyeri bildirimi (işyeri bildirgesi), İş Kanununun 3. maddesi ve Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yapılması gereken bildirim (işyeri bildirimi) yerine geçecektir.
            - Ek1, Ek2, işsizlik sigortası ile ilgili işten ayrılma bildirimi ve İş Kanununa göre iş yeri bildirimi yapılacaksa, bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.
            Söz konusu yönetmelik kapsamında uygulama için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilen işyeri numaralarının e-bildirge uygulamasında sisteme girilmesi gerekmektedir.
            Yine 01.08.2009 tarihinden itibaren, sigortalılığı sona eren personele ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
2. Bir Sigortalı Çalıştıran İşyerleri İçin de Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile İlk ve Tekrar Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin e-Sigorta Kanalıyla gönderilmesi Zorunlu Hale Getirildi
10.07.2009 tarih ve 2009-92 no.lu SGK Genelgesinde, 2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, tüm resmi ve özel sektör işverenlerinin, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla göndermeleri zorunlu hale getirilmiştir.
2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, bir sigortalı çalıştıran resmi ve özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla göndermekle zorunlu tutulduğundan, bir sigortalının çalıştırıldığı özel nitelikteki işyerlerinde 1/10/2009 ve sonraki tarihlerde, resmi nitelikteki işyerlerinde ise 15/10/2009 ve sonraki tarihlerde işe alınan sigortalılara ilişkin ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin de e-Sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
3. Vergiden Bağışık Yurtdışı Gündeliklerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
26.07.2009 Tarih ve 27300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15244 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar yürürlüğe konulmuştur.
Söz konusu Karara ve ekli cetvele rega.basbakanlik.gov.tr web adresinden ulaşılabilir. Karara ekli cetveldeki II, III, IV, V, VI no.lu sütunlar 245 No.lu DUYURU’da belirtilen yurtdışı harcırahlara ilişkin gelir dilimlerinin karşılığı olup, döviz tutarlarında önemli bir değişiklik göze çarpmamaktadır.
 
Durum bilgilerinize sunulur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Saygı ile,
                                                                                                               Dr. Oktay GÜVEMLİ
13.07.2009
 

DUYURU-247

 
Konu: 5917 Sayılı Kanun ile 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler ve adres değişikliklerinin bildirilmesi hakkında.
 
1.Varlık Barışı Uygulamasındaki Değişiklikler ve Süre Uzatımı
Bilindiği üzere 22.11.2008 Tarih ve 27062 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve kamuoyunda “Varlık Barışı” olarak nitelendirilen 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile ilgili DUYURU 230’da tarafınıza bilgi verilmişti.
Söz konusu Yasa kapsamında bildirilen ve beyan edilen varlıkların, indirilecek KDV tutarlarında yapılacak olası tarhiyatlarda koruyucu etkisi bulunmamaktaydı.
10.07.2009 Tarih ve 27284 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5917 Sayılı Kanun ile 5811 Sayılı Kanunda, Kanunun etkinliğinin artırılması için kimi değişiklikler yapılarak indirilecek KDV kapsama alınmış ve başvuru süresi uzatılmıştır. Yapılan değişiklikler çerçevesinde konu aşağıda özetlenmiştir.
 
a.Beyan Edilen Varlıklar İndirilecek KDV ile İlgili Tarhiyatlar İçin de Koruyucu Olacaktır
Yasa kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak, diğer nedenlerle 19/6/2009 tarihinden sonra başlayan 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılacaktır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedel olup, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı, %18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
b.Yurt Dışındaki Kıymetlerin Beyanına İlişkin Süre Uzatıldı
Yasadan faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerce, 01.06.2009 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 30.09.2009 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecektir.
Bu kıymetler, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Bu fon hesabı, sermayenin cüz’ü addolunacak, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmayacak ve işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyecektir. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca göstereceklerdir. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.
 
c. Yurtiçindeki Kıymetlerin Beyanına İlişkin Süre Uzatıldı
Yasadan yararlanmak isteyen gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak 01.06.2009 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.09.2009 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilecektir.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine, taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Bu fon hesabı, sermayenin cüz’ü addolunarak, beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edilecektir. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca göstereceklerdir. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.
 
d. Yasa Kapsamında Ödenecek Vergi
Vergi dairelerine beyan edilen yurtdışındaki varlıkların değeri üzerinden % 2, yurtiçindeki varlıkların değeri üzerinden % 5 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.
Yine banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen yurtdışı kaynaklı varlıklara ilişkin olarak % 2 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecektir.
Ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilmeyecektir.
 
e. Değişiklik Öncesi Yapılan Beyan ve Bildirimler
Yukarıda belirtilen süre uzatımı ve değişikliklerden önce 5811 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan bildirim ve beyanlar ile tarhiyat ve mahsuba ilişkin olarak, Kanunun değişiklik yapılmadan önceki hükümleri uygulanacaktır. Dolayısıyla söz konusu eski beyanların olası indirilecek KDV tarhiyatlarında dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır.
22.11.2008 tarihi ile 02.03.2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar nedeniyle tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergilerin 30.09.2009 tarihine kadar gecikme zammıyla birlikte ödenmesi halinde olası tarhiyatlarla ilgili mahsup hakkı devam edecektir.
 
f. Yasa İle İlgili Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar
- Yasa olası kaçakçılık suçu (sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak gibi) sonucu hükmedilen hürriyeti bağlayıcı cezalardan korumamaktadır.
- Kanunda yapılan değişiklik ve süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19.06.2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemelerine başlanmış olanlar vergisel avantajlardan faydalanamayacaktır.
- Bildirim ve beyan sürelerini, izleyen üçüncü ayın sonuna (31.12.2009 tarihine) kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
 
2. Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi
“Adres bilgi sistemi” çalışmaları ve yeni ilçeler sebebiyle işletmelerin adreslerinde sokak ve cadde ismi, kapı numarası ile bağlı olunan ilçede değişiklikler olması muhtemeldir. Mevcut adreslerin belediyeler vasıtasıyla tekrar teyit edilmesi, değişiklik var ise değişen adresin ticaret siciline tescili, ilgili vergi dairesi, SGK ve benzeri resmi kurumlar ile işletmeyi ilgilendiren diğer ilişkili kişilere bildirilmesi uygun olacaktır.
Durum bilgilerinize sunulur.
Saygı ile,
Dr. Oktay GÜVEMLİ