DUYURULAR

İstanbul, 02.02.2010
 
DUYURU 256
 
Konu: Katma Değer Vergisi iade taleplerinde listelerin elektronik ortamda verilmesi ve serbest bölge ücretleri hakkında.
 
1. KDV İade Taleplerinde Listelerin Elektronik Ortamda Verilmesi
 
27.01.2010 tarihli ve 53 sıra no.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde KDV iade taleplerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda verilmesine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
 
“Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili olarak vergi dairelerince şu anda VEDOP üzerinden manüel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontroller, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten ve bir kısım formalitelerden kurtarılması, iade işlemlerine hız kazandırılması, KDV iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan KDV İadesi Risk Analizi Projesi sayesinde elektronik ortamda yapılacak, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri belgeler esas alınarak özet bir rapor halinde vergi dairesinin kullanımına sunulacaktır.
 
Bu itibarla, KDV mükellefleri Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere bu işlemlerine yönelik iade taleplerinde, indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesini ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesini internet vergi dairesi üzerinden göndereceklerdir.
KDV Kanununun;
(8/2) maddesi uyarınca fazla ve yersiz ödenen vergilerden,
(9/1) maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetki kapsamında getirilen sorumluluk uygulamalarından,
(29/2) maddesi uyarınca indirimli orana tabi işlemlerden,
32. maddesine göre de bu maddede sayılan istisna kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinde, "indirilecek KDV listesi", "yüklenilen KDV listesi" ve "satış faturaları listesi" ileiade için ibrazı istenilen durumlarda "gümrük (çıkış) beyannamesi listesi"nin elektronik ortamda alınması uygun görülmüştür.
 
1. Söz konusu listelere, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge kaydedilecektir.
2. Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilecektir.
3. İade talebine ilişkin olarak ibrazı gereken ve bu listelerin dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
4. Elektronik ortamda alınan indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesinin ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesinin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.
5. Bu mükelleflerin iade taleplerinin, iade için aranılan diğer tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir.
6. Vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini iade için gerekli belgelerin tümü ve elektronik ortamda alınacak, sistem tarafından üretilecek KDV İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.
7. Bu listelerin doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması mümkündür.”
 
2.Serbest Bölgede Mal Hareketleri Üzerinden Alınan Ücretlerdeki Değişiklikler
 
Bilindiği üzere 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7. maddesi uyarınca yurt dışından bölgeye getirilen mallar ile bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların CIF değeri üzerinden peşin olmak üzere binde 5 oranında ücret ödenmektedir.
Söz konusu ücret, 22.01.2010 Tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5946 sayılı kanun ile değiştirilmiştir. Buna göre ücret, değişikliğin yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girmek üzere, yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında peşin olarak ödenecektir.
 
 
 
 
Durum bilgilerinize sunulur.
                                                                                                     Saygı ile,
                                                                                                            Dr. Oktay GÜVEMLİ
 
İstanbul, 11.01.2010
 
DUYURU 255
 
Konu: Kıdem tazminatı, vergiden bağışık çocuk yardımı, harcırahlar ve kimi düzenlemeler hakkında.
 
1. Kıdem Tazminatı Tavanı 2010 Yılının İlk Altı Ayı İçin Yeniden Belirlendi 
 
31.12.2009 Tarih ve 27449 mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılının ilk altı ayı için aylık katsayı ve taban aylığı katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 
Aylık katsayı                  :0,057314
Taban Aylığı Katsayısı :0,76177
 
Yukarıdaki katsayılar dikkate alındığında 2010 yılının ilk altı ayında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 2.423,88 TL olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamaya ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
Hesap Unsurları                                                                Hesaplama Tutar   (TL)

En yüksek aylık gösterge x Aylık katsayı
   1500 x 0,057314
        85,98
En yüksek ek gösterge x Aylık katsayı
   8000 x 0,057314
      458,51
En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Aylık katsayı
     500 x 0,057314
        28,65
5434 sayılı yasanın Ek:70/1-b maddesi gereğince ilave (8000+1500)' ün %200' ü) x Aylık katsayı
19.000 x 0,057314
1.088,97
Taban aylığı göstergesi x Taban aylık katsayısı
 1.000 x 0,76177
      761,77
Kıdem tazminatı tavanı
 
    2.423,88

 
 2. 2010 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Çocuk Yardımı Tutarı
 
2010 Yılının ilk altı ayında geçerli vergiden bağışık çocuk yardımı tutarı, aylık katsayı dikkate alındığında iki çocukla sınırlı olarak, çocuk başına aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.
250 x 0,057314 =14,33 TL
 
3. 2010 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Harcırah Tutarları
            a-Yurtiçi harcırahlar
2010 Yılının ilk altı ayında geçerli yurtiçi harcırah tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
                                                                 Vergiden Bağışık                                                                                               
                 Sıra No             Brüt Aylıklar (TL)                       Gündelik tutarı (TL)

1
1.306,25 ve daha fazlası
39,00
2
1.295,94 ila 1.306,24
33,00
3
1.169,85 ila 1.295,93
30,00
4
1.009,37 ila 1.169,84
27,50
5
814,21 ila 1.009,36
25,00
6
24,00

           
 
 
b-Yurtdışı harcırahlar
26.07.2009 Tarih ve 27300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15244 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar dikkate alınarak, 2010 yılının ilk altı ayında geçerli yurtdışı harcırahlara ilişkin brüt aylık tutarları ve harcırah tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
                                                                                           ABD         Alm.    Fr         İsviçre   İng.
                 Sıra                  Brüt Aylıklar (TL)                   Doları      Euro   Euro     Frang    Sterlin

1
1.306,25 ve daha fazlası
182
164
160
283
115
2
1.295,94 ila 1.306,24
146
131
127
226
91
3
1.141,19 ila 1.295,93
117
105
102
181
74
4
814,21 ila 1.141,18
110
99
96
171
69
5
814,20 ve daha azı
93
83
81
143
59

 
4. 5941 Sayılı Çek Kanunu
Çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirleyen 5941 Sayılı Çek Kanunu 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yeni Çek Kanununun geçici 2. maddesinde, önceki kanunda tanımlanan suçtan dolayı, 01.11.2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişiler hakkında aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir. 
 
 “ GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin;
  a) Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmaya varılmış olması, şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz.
  b) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak birinci yıl taksidi, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir.
  (2) Birinci fıkrada yazılı anlaşma veya taahhütnamenin en geç 1/4/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercîlerine verilmiş olması şarttır. Birinci fıkranın (b) bendinden yararlanan kişi, taahhütnamede belirttiği süre içinde şikâyetçi ile anlaşmaya varması ve bu anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından mercilerine verilmiş olması hâlinde, aynı fıkranın (a) bendi hükmünden yararlanır. 
  (3) Soruşturma veya kovuşturmanın durması hâlinde dava zamanaşımı; hükmün infazının ertelenmesi veya durdurulması hâlinde ise ceza zamanaşımı işlemez.
  (4) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde; kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.
  (5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir.
  (6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.”
 
5.Yatırım İndiriminin 2008 Yılı Sonuna Kadar Kullanılmasına İlişkin Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi İptal Etti
 
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69. maddesi uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 31.12.2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;
a) 24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9.4.2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1.1.2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,
b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1.1.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları nedeniyle,
31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilmektedirler.
08.01.2010 Tarih ve 27456 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 15.10.2009 tarih ve Karar no: 2009/144 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararında, geçici 69. madde kapsamındaki yükümlülerin geçici maddenin yayım tarihine kadar yatırım indirimi istisnasından yararlanacaklarını göz önünde bulundurarak yatırım kararı aldıkları ve yatırıma başladıkları, bu yükümlülerin indirimin yılla sınırlanacağını önceden bilmedikleri hususları göz önüne alınarak, yatırım indiriminden yararlanılacak tutara ulaşıncaya kadar yapılması gereken indirimin sonradan üç yılla sınırlandırılmasının verginin genellik, eşitlik, öngörülebilirlik ve kamusal yetkinin kullanılmasında yükümlülere hukuksal güvenlik sağlayan yasallık ilkelerine aykırılık oluşturduğu belirtilmiş ve “... sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait ...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir.
 
Ücretlerin %35 Oranında Gelir Vergisine Tabi Tutulmasına İlişkin Yasal Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi İptal Etti ( Henüz Yürürlüğe Girmedi)
 
Yukarıda belirtilen Anayasa Mahkemesi Kararında ayrıca Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan 40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9190 YTL, ifadesinden sonra gelen “… fazlası % 35 oranında …” ibaresinin, “ücret gelirleri” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir.
İptal hükmü yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir.
 
 
Durum bilgilerinize sunulur.
                                                                                                     Saygı ile,
                                                                                                            Dr. Oktay GÜVEMLİ
 
 
DUYURU-254
 
Konu: Döviz kurları, en düşük ücret, SSK primine esas taban ve tavan, çeşitli vergi, resim, harç oran ve tutarlarında, çeşitli had ve ceza tutarlarındaki artış ve Merkez Bankası avans faiz oranı hakkında.
 
1. 31.12.2009 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar
            31.12.2009 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre 31.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır.
Döviz
Döviz Alış
Efektif Alış
1 ABD Doları
1,5057
1,5046
1 İngiliz Sterl.
2,3892
2,3875
1 İsviçre Fr.
1,4492
1,4470
100 Japon Yeni
1,6302
1,6242
1 Euro
2,1603
2,1588
Not: Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği göstermeleri sebebiyle, döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur.
 
2. 2010 Yılında Uygulanacak En Düşük Ücret Tutarları
31.12.2009 Tarih ve 27449 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.12.2009 tarih ve 2009/1 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2010 yılında uygulanacak en düşük brüt ücret tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 01.01.2010-30.06.2010 Tarihleri Arasında
16 yaş üzeri...........................729,00 TL
16 yaş altı..............................621,00 TL
 
 01.07.2010-31.12.2010 Tarihleri Arasında
16 yaş üzeri...........................760,50 TL
16 yaş altı..............................648,00 TL
 
3. 2010 Yılında SSK Primine Esas Tutulacak Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı
5510 Sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu öngörülmüştür. Buna göre 2010 yılında SSK primine esas tutulacak aylık kazancın alt sınırı ve üst sınırı aşağıdaki şekilde hesap edilmektedir.
01.01.2010 – 30.06.2010 Tarihleri Arasında
Aylık kazanç alt sınırı   =      729,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı =   4.738,50 TL
 
01.07.2010 – 31.12.2010 Tarihleri Arasında
Aylık kazanç alt sınırı   =     760,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı = 4.943,25 TL
 
4.2010 Yılı İçin Vergi Cezaları
29.12.2009 Tarih ve 27447 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 393 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Usul Kanununda yer alan 352 ( birinci ve ikinci derece usulsüzlükler), 353 (özel usulsüzlükler), 343, Mükerrer 355. maddelerde belirtilen ve bazıları aşağıda yazılı olan cezaların 2010 yılı için %2,2 oranında arttırılarak uygulanacağı belirtilmiş, 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanacak ceza tutarları Tebliğ ekindeki listede gösterilmiştir. Buna göre 2010 yılında uygulanacak bazı ceza tutarları aşağıda belirtilmiştir. 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine (birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında), her bir işlem için yan tarafta yazılı cezadan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
 
1.000 TL
Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmamasına ilişkin ceza
3.500 TL
Sermaye Şirketleri için birinci derecede usulsüzlük cezası
90 TL
Sermaye Şirketleri için ikinci derecede usulsüzlük cezası
50 TL
353. Maddenin 1.bendinde fatura ve diğer belgelerin verilmemesi ve alın-mamasına ilişkin en az ceza
 
160 TL
353. Maddenin 2 . bendinde sevk irsaliyesi ve diğer belgelerin düzenlen-memesi kullanılmaması veya bulundurulmamasına ilişkin en az ceza
 
160 TL
Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına düzenlenecek ceza
 
570 TL
 
5. 2010 Yılında Fatura Düzenleme Zorunluluğuna ve İktisadi Kıymetlerin Aktifleştirilmesine İlişkin Hadler Belirlendi
29.12.2009 Tarih ve 27447 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 393 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ayrıca aşağıdaki düzenlemeler de yapılmıştır.
-Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde yer alan perakende satış vesikalarının düzenlenme sınırı 680 TL olarak belirlenmiştir. Yani bu tutardan sonrası için 2010 yılında fatura düzenlenmesi zorunludur.
-Vergi Usul Kanununun 313. maddesinde yer alan amortismana tabi tutulmadan doğrudan gider yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlara ilişkin tutarın üst sınırı 680 TL olarak belirlenmiştir.
6. 2010 Yılı İçin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunundaki Bazı Hadlerin Artırılması  
29.12.2009 Tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 41 Sıra No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4. Maddesinin b, d ve e bentlerinde yer alan bağışıklık tutarları ile 16. Maddesinde yer alan vergi tarifesi dilimlerinin 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%2,2) arttırılarak yeniden tespit edildiği açıklanmıştır.
Buna göre 01.01.2010 tarihinden itibaren para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde uygulanan istisna tutarı 2.535 TL olarak uygulanacaktır.
 
7. Damga Vergisi Oranları ve Tutarları Artırıldı
31.12.2009 Tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları % 10 oranında artırılmıştır.
Buna göre, 31.12.2009 Tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 53 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere, 2010 yılında uygulanacak kimi damga vergisi tutarları ile oranları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
Bilançolar
21,55 TL
Kar ve zarar cetvelleri
10,55 TL
Yıllık gelir vergisi beyannameleri
27,90 TL
Kurumlar vergisi beyannameleri
37,25 TL
KDV Beyannameleri
18,55 TL
Muhtasar beyannameler
18,55 TL
Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannamesi hariç)
18,55 TL
Sigorta prim bildirgeleri
13,75 TL
Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
Binde 8,25
Kira Mukavelenameleri
Binde 1,65
Maaş Bordroları
Binde   6,6
 
 
8. Harç  Oranları ve Tutarları Artırıldı
31.12.2009 Tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2009 yılında uygulanan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 10 oranında artırılmıştır.
31.12.2009 Tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 60 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde artan oran ve tutarlar yer almaktadır.
 
9. 2010 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi 
31.12.2009 Tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ile 6 ncı maddesindeki (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları % 3,3 oranında artırılarak tespit edilmiştir.
 
10.Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Hadler 2010 Yılı İçin Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir
29.12.2009 Tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 273 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda yer alan bazı hadler, yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak değiştirilmiştir. Bunlardan önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir.
-                           Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan konutlardan elde edilen kira gelirlerine ilişkin istisna tutarı, 2010 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.600 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Bilindiği üzere bu had, 2009 yılı için de 2.600 TL olarak uygulanmaktaydı.
-                            Gelir Vergisi Kanununun 23/8. maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2010 takvim yılında uygulanmak üzere 10,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Bilindiği üzere bu had, 2009 yılı için de 10,00 TL olarak uygulanmaktaydı.
-                           Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, birinci derece sakatlar için 680 TL, ikinci derece sakatlar için 330 TL, üçüncü derece sakatlar için 160 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutarlar 2009 yılı için sırasıyla 670 TL, 330 TL ve 160 TL olarak uygulanmaktaydı.
 
11. 2010 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri ve Vergi Oranları
29.12.2009 Tarih ve 27447 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 273 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 2010 yılı gelirleri için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
8.800
Türk Lirasına kadar
% 15
22.000
Türk Lirasının 8.800 lirası için 1.320 lira, fazlası
% 20
50.000
Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.960 lira, fazlası
% 27
50.000
Türk Lirasından fazlasının 50.000 TL’sı için 11.520 TL, fazlası
% 35
 
 
12. Merkez Bankası Kısa Vadeli Avans Faiz Oranı
22.12.2009 Tarih ve 27440 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre avans işlemlerinde kullanılacak faiz oranı, yayım tarihinden itibaren % 16 olarak uygulanacaktır. Bu oran bilindiği üzere vergi uygulamalarında, üzerinde faiz oranı yazılmamış alacak ve borç senetlerinin reeskont hesaplamalarında ve örtülü kazanç dağıtımı iddialarında emsal faiz oranı olarak kullanılmaktadır.
 
Durum bilgilerinize sunulur.
                                                                                                     Saygı ile,
                                                                                                           Dr. Oktay GÜVEMLİ
 
DUYURU-253
 
Konu: KimiKDV uygulamaları ve hazirun cetveli hakkında.
 
1. 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliği
05.12.2009 Tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde KDV uygulamasına yönelik kimi düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır. Bu hususlar aşağıda özetlenmiştir.
 
 a.Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılmayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV Hakkında Yapılacak İşlem  
Yükümlülerin faaliyetlerine ilişkin olarak stoklarında mevcut olan ancak kullanım süresi geçen veya bir başka nedenle kullanılamayacak durumda olan malların, ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya Takdir Komisyonu huzurunda imha edilmesi durumunda, bu mallara ilişkin yüklenilen KDV'nin indirilip indirilemeyeceği hususunda tereddüdün giderilmesi amacıyla Tebliğde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
KDV Kanununun 30/c maddesinde, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV'nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca, kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak hale gelen ve imha edilen mallar, zayi olan mal mahiyetinde olduğundan mükelleflerce bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması da mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.
 
b.İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı
Tebliğde yapılan açıklama uyarınca, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2. maddesi kapsamında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlere ilişkin olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için iade talep sınırı 2010 yılı için 13.300.-TL olarak uygulanacaktır.
 
c.İhraç Kayıtlı Satışlarda GÇB Üzerinde İmalatçı Bilgilerine Yer Verilmemesi Halinde İhracatçının Yükümlülükleri
İhraç kayıtlı satışlara konu mallara ilişkin gümrük çıkış beyannamelerinde imalatçı bilgilerine yer verilmemesi sebebiyle uygulamada tecil edilen KDV’nin terkini veya KDV iadesi işlemlerinde problemler çıktığı bilinmektedir. Daha önce 11.07.2006 Tarih ve 26225 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde Bakanlıkça konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştı(Bknz. DUYURU 194).
Yine aynı konuyla ilgili olarak 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Ayrıca imalatçılara ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine ilişkin yazı veren ihracatçıların, bir ay içerisinde bu yazıyı verdikleri imalatçılara ait bir listeyi (bu listede asgari yazı verilen imalatçıların adı-soyadı, unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile adres bilgilerine yer verilecektir.), izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar kendilerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir.”
 
Söz konusu Tebliğde ayrıca yabancı sinema yapımcılarına tanınan istisna, Başbakanlık merkez teşkilatına yapılacak araç teslimlerinde istisna, öğrenci yurtları tarafından bedelsiz olarak verilen yurt hizmetlerinde istisna, konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimlerinde KDV uygulaması, hizmet ihracı istisnası, liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerde istisna, diplomatik istisna gibi kimi konular hakkında da bilgiler yer almaktadır.
 
2. Sermaye Şirketlerinin Hazirun Cetvelindeki Değişiklik
01.12.2009 tarih ve 27419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “Hazirun cetvelinde ekli örneğe (Örnek–2) uygun olarak; ait olduğu toplantı ile şirketin unvanı, sermayesi, toplam hisse adedi, ortakların ad ve soyadı veya unvanı, uyruğu, ikamet adresi, hisse edinim şekli (borsa veya borsa dışı) ve tarihi, toplantıya temsilen katılım varsa temsilcinin adı ve soyadı, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların ayrı ayrı ve toplam hisse miktarları gösterilir.”
“Hazirun cetveli genel kurul divan heyeti ve Bakanlık komiseri tarafından imzalanır. Ayrıca, Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükmünün yerine getirildiğinin tespiti için hazirun cetveli hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler tarafından da imzalanır.”
 Hazirun cetveli örneği ekte yer almaktadır.
 
Durum bilgilerinize sunulur.
                                                       
Saygı ile,
Dr. Oktay GÜVEMLİ
DUYURU-252
 
Konu: Gecikme zammı ve faiz oranının düşürülmesi ile vergi ödeme sürelerinin uzatılması hakkında.
1. Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranlarının Düşürülmesi
19.11.2009 Tarih ve 27411 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02.11.2009 Tarih ve 2009 / 15565 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı yayım tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5’tan, % 1,95’ e düşürülmüştür.
 
Yine 21.11.2009 Tarih ve 27413 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri:C Sıra:1 No.lu Tahsilat Genel Tebliği uyarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi ile Bakanlığa tanınan yetkiye istinaden, yıllık % 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21.11.2009 tarihinden itibaren yıllık % 19’a düşürülmüştür.
2. Vergi Ödeme Sürelerinin Uzatılması
 
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılan basın açıklamasında, Kurban Bayramı sebebiyle kimi vergi ödeme sürelerinin uzatılması hakkında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
“-Ödeme süreleri 26.11.2009 tarihinde sona eren; gelir stopaj vergisi, kurum stopaj vergisi, katma değer vergisi, istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ve sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisi, bu vergilerin beyannamesinden doğan damga vergileri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve vade tarihi 26.11.2009 olan diğer alacakların ödeme süreleri, vadelerinin bitim tarihinden itibaren,
-6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi (Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında taksitlendirilen alacaklar dahil) ile bazı Kanunların ilgili maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiler gereğince (5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında yapılan taksitlendirmeler v.b.) taksitlendirilen ve ödeme süresi 26.11.2009 tarihinde sona eren taksitlerin ödeme süreleri,
01.12.2009 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.”
 
Durum bilgilerinize sunulur.
Saygı ile,
Dr. Oktay GÜVEMLİ