DUYURULAR

İstanbul, 13.09.2010

 

 

 

DUYURU 266

 

Konu: Çek Kanunu ile ilgili olarak öne çıkan bazı hususların hatırlatılması hakkında.

 
Yeni Çek Kanunu

20.12.2009 Tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çek Kanunu, yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir. Çek Kanunu ile  çek defterlerinin içeriklerine, çekin düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hallerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir.

Çek Kanunu ile ilgili olarak öne çıkan bazı hususların hatırlatılması gereği duyulmuştur.   

1.Çeki Düzenleyenin Bilgileri

Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen çek üzerine açıkça yazılacaktır.

 

2.Çek Tipleri

Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekleri açıkça ayırt edebilmek amacıyla aşağıda yer alan esaslar uygulanmaktadır.

a) Tacir çeklerinde zemini lacivert  olan çerçeve içerisinde beyaz renkte ve büyük harflerle “TACİR” ibaresi yer alır.

b) Hamiline düzenlenen tacir çeklerinde zemini kırmızı olan çerçeve içerisinde beyaz renkte ve büyük harflerle, Hamiline ifadesi ikinci satırda olmak üzere, “TACİR HAMİLİNE” ibaresi yer alır.

c) Tacir olmayan kişi çeklerinde zemini yeşil olan çerçeve içerisinde beyaz renkte ve büyük harflerle “TACİR OLMAYAN” ibaresi yer alır.

d) Hamiline düzenlenen tacir olmayan kişi çeklerinde zemini kahverengi olan çerçeve içerisinde beyaz renkte ve büyük harflerle, Hamiline ifadesi ikinci satırda olmak üzere, “TACİR OLMAYAN HAMİLİNE” ibaresi yer alır.

 

3.Hamiline Çek Düzenleme

-Hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır. Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

 

4.Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Bankaya İbrazı

-Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707. maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması halinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.

 

5.Kayıt Dışılıkla Mücadeleye Yönelik Bankaların Bildirimleri

-Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaraları, bu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgiler, ilgili bankalar  tarafından, dönemler  itibarıyla, Gelir İdaresi Başkanlığına  elektronik ortamda bildirilir.

-Tacir tüzel kişi veya onun faaliyetleri ile ilişkilendirilmek kaydıyla, tüzel kişinin gerçek kişi ortakları, ortakların ilgili bulunduğu veya tüzel kişinin veya ortaklarının etkisi altında bulundurduğu gerçek kişiler ile tüzel kişinin yönetim organında görev alan veya temsilcisi sıfatını taşıyan gerçek kişiler adına açılmış olan çek hesapları, tacir tüzel kişiye ait kabul edilir. Söz konusu ilişkinin varlığına yönelik emarelerin bulunması hâlinde, hesabın bulunduğu banka şubesi durumu Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir.

 

6.Diğer Hususlar

-Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan gerçek kişinin, yönetim organında görev yaptığı, temsilcisi veya imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri verilmemektedir.

-Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.

 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                                                                  

     Saygı ile,

                                                                                                         Dr. Oktay GÜVEMLİ

İstanbul, 03.08.2010

 

 

DUYURU 265

 

 

Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Yasalarında yapılan kimi değişiklikler hakkında.

 

01.08.2010 Tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi yasalarında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerden önemli görülenler aşağıda özetlenmiştir.

 

1. Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Vergi Tarifesi

Anayasa Mahkemesince Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan 40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, ifadesinden sonra gelen “… fazlası % 35 oranında …” ibaresinin, “ücret gelirleri” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmesinin ardından (Bakınız DUYURU 255), 6009 Sayılı Kanun ile ücret gelirlerinin vergilendirilmesi açısından uygulanacak tarife aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.

8.800 TL’ye kadar % 15

22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlası % 20

76.200 TL'nin 22.000 TL’si için 3.960 TL, fazlası % 27

76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si için 18.594 TL, fazlası % 35

oranında vergilendirilir.

 

Tarife 01.01.2010 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine uygulanmak üzere 01.08.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine  Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 78. madde uyarınca  2010 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının, yukarıdaki tarifeye göre hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilecek, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup imkânının olmaması halinde ise red ve iade olunacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet sitesinde, 6009 Sayılı Kanunla gelir vergisi tarifesinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklamaların yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği duyurulmuştur. Uygulayıcılar söz konusu tebliğ taslağına www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

 

2.Yatırım İndirimi Uygulamasında Değişiklikler

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69. maddesinde yapılan değişiklik ile vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamayacaktır. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına (kurumlar vergisi mükellefleri için %20) göre vergi hesaplanacaktır.

 

3.Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Zaman Aşımını Durdurmasında Üst Sınır

Anayasa Mahkemesi, Vergi Usul Kanununun 114. maddesinde yer alan Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder”hükmü anayasaya aykırı olması sebebiyle (15.10.2009 tarih ve 2009/146  sayılı kararı) iptal etmişti.

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak 114. maddede yapılan yeni  düzenlemede, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını durduracağı, duran zamanaşımının mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam edeceği, ancak işlemeyen sürenin her hâl ve takdirde bir yıldan fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Değişiklik 01.07.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yine Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 28. madde uyarınca 01.01.2005 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, 01.07.2010 tarihinden önce matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiş olup, komisyonca takdir edilen matrah üzerinden 31/12/2012 tarihine kadar tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrayacaktır. Bu hüküm, Vergi Usul Kanununun 374. maddesinde yer alan ceza kesmede zamanaşımı açısından da uygulanacaktır.

 

4.Muktezalar Gecikme Faizinden de Koruyacak

Vergi Usul Kanununun 369. maddesinde yapılan değişiklik ile yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmeyecek ve gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yine maddede bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacağı, geriye dönük olarak uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen genel tebliğ ve sirküler hakkında uygulanmayacaktır.

 

5.Beyannamelerin Elektronik Ortamda Geç Verilmesi ve Yasal Süresinden Sonra Bildirimlerin Düzeltilmesi Halinde Uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezasında İndirim

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanacaktır.

Yine aynı maddede yapılan değişiklik ile elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır.

 

6.Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesi Uyarınca Kazançları “0” Oranında Tevkifata Tabi Olanlar 

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi uyarınca bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle;

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,

c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan),

d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler,

Üzerinden % 15 oranında vergi tevkifatı yapmaktadırlar.

Maddede yapılan değişiklik uyarınca sermaye şirketleri ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için yukarıdaki oran % 0 olarak uygulanacaktır. Değişiklik 01.10.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                             Saygı ile,

                                                                                                 Dr. Oktay GÜVEMLİ

İstanbul, 14.07.2010

 

 

DUYURU 264

 

 

Konu: Kıdem tazminatı, vergiden bağışık çocuk yardımı ve harcırahlar hakkında.

 

1. Kıdem Tazminatı Tavanı 2010 Yılının İkinci Altı Ayı İçin Yeniden Belirlendi 

 

09.07.2010 Tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  2010 yılının ikinci altı ayı için aylık katsayı ve taban aylığı katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Aylık katsayı                  :0,059445

Taban Aylığı Katsayısı  :0,7931

 

Yukarıdaki katsayılar dikkate alındığında 2010 yılının ikinci altı ayında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 2.517,00 TL olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamaya ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Hesap Unsurları                                                                Hesaplama Tutar   (TL)

En yüksek aylık gösterge x Aylık katsayı

   1500 x 0,059445

        89,16

En yüksek ek gösterge x Aylık katsayı

   8000 x 0,059445

      475,56

En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Aylık katsayı

     500 x 0,059445

        29,72

5434 sayılı yasanın Ek:70/1-b maddesi gereğince ilave (8000+1500)' ün %200' ü) x Aylık katsayı

19.000 x 0,059445

1.129,46

Taban aylığı göstergesi x Taban aylık katsayısı

 1.000 x 0,7931

      793,10

Kıdem tazminatı tavanı

 

    2.517,00

 

 2. 2010 Yılının İkinci Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Çocuk Yardımı Tutarı

 

2010 Yılının ikinci altı ayında geçerli vergiden bağışık çocuk yardımı tutarı, aylık katsayı dikkate alındığında iki çocukla sınırlı olarak, çocuk başına aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

250 x 0,059445 =14,86 TL

 

3. 2010 Yılının İkinci Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Harcırah Tutarları

          

 a-Yurtiçi harcırahlar

2010 Yılının ikinci altı ayında geçerli yurtiçi harcırah tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

                                                                 Vergiden Bağışık                                                                                               

                 Sıra No             Brüt Aylıklar (TL)                       Gündelik tutarı (TL)

1

1.357,83 ve daha fazlası

39,00

2

1.347,13 ila 1.357,82

33,00

3

1.216,35 ila 1.347,12

30,00

4

1.049,90 ila 1.216,34

27,50

5

847,49 ila 1.049,89

25,00

6

847,48 ve daha azı

24,00

 

b-Yurtdışı harcırahlar

09.07.2010 Tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar dikkate alınarak, 2010 yılının ikinci altı ayında geçerli yurtdışı harcırahlara ilişkin brüt aylık tutarları ve harcırah tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

                                                                                           ABD         Alm.    Fr         İsviçre   İng.

                 Sıra                  Brüt Aylıklar (TL)                   Doları      Euro   Euro     Frang    Sterlin

1

1.357,83 ve daha fazlası

182

164

160

283

115

2

1.347,13 ila 1.357,82

146

131

127

226

91

3

1.186,63 ila 1.347,12

117

105

102

181

74

4

847,49 ila 1.186,62

110

99

96

171

69

5

847,48 ve daha azı

93

83

81

143

59

 

 

 

 

 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                             Saygı ile,

                                                                                 Dr. Oktay GÜVEMLİ

İstanbul, 05.07.2010

 

 

 

 

DUYURU 263

 

Konu: Döviz kurları, en düşük ücretler ve SGK primine esas kazanç tutarları hakkında.

 

1. 30.06.2010 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar

            30.06.2010 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre 30.06.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır.

Döviz

Döviz Alış

Efektif Alış

1 ABD Doları

1,5747

1,5736

1 İngiliz Sterl.

2,3696

2,3679

1 İsviçre Fr.

1,4453

1,4431

100 Japon Yeni

1,7708

1,7642

1 Euro

1,9217

1,9204

Not : Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği göstermeleri sebebiyle,  döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur.

 

2.2010 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak En Düşük Ücret Tutarları

31.12.2009 Tarih ve 27449 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.12.2009 tarih ve 2009/1 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arasında uygulanacak en düşük brüt ücret tutarları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

16 yaş üzeri...........................760,50 TL

16 yaş altı..............................648,00 TL

 

3. 2010 Yılının İkinci Altı Ayında SGK Primine Esas Tutulacak Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82. maddesi  gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır. Buna göre 2010 yılının ikinci altı aylık diliminde SSK primine esas tutulacak aylık kazancın  alt sınırı ve üst sınırı aşağıdaki şekilde  hesap edilmektedir.

 

01.07.2010 – 31.12.2010 Tarihleri Arasında

Aylık kazanç alt sınırı   =     760,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı  =  4.943,25 TL

 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                                Saygı ile,

                                                                                                                            Dr. Oktay GÜVEMLİ

İstanbul, 28.06.2010

 

 

 

 

DUYURU 262

 

Konu: İstirahatli personele ilişkin bildirim, pasaport bedeli ve harçlarında indirim ve KDV sürkülerleri hakkında.

 

1. İstirahatli Sigortalıların Çalışmadıklarına İlişkin Bildirim

 

İstirahatli sigortalıların çalışmadıklarına ilişkin bildirim hakkında DUYURU 261 ile bilgi verilmişti. Söz konusu uygulama ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuru şeklinde ve Genelge bazında kimi açıklamalar yapılmıştır.

25.05.2010 Tarihli ve 2010/66 sayılı Genelgede yer alan ceza uygulaması ile ilgili kimi açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

“Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince, ay içerisinde istirahat raporlarının üniteye intikal etmesine rağmen sigortalının istirahatlı olduğu dönemde işyerinde “Çalışmadığına Dair Bildirim”lerin üniteye elektronik ortamda gönderilip gönderilmediğinin takibi de yapılacak, istirahat raporlarının sigortalılarca işverenlerine ibraz edilmemiş olabileceği de dikkate alınarak, istirahat raporları üniteye intikal ettiği halde bildirim yapılmamış olan işyerlerine işverenlerin bildirim süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle tebliğ yazıları gönderilerek yazının tebellüğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir. Bu süre içerisinde bildirim yapılmaması halinde ise yukarıda belirtilen idari para cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan, sigortalıların istirahat raporlarını işverenlerine ibraz ettikleri halde çalışmadığına dair bildirimin yapılmadığı yönündeki başvurularında istirahat rapor tarihleri ve bildirimin süresinde intikal edip etmediğine bakılarak tebliğ yazıları gönderilecek, yazının tebellüğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir.”

Yine Genelgede bildirim süresine ilişkin aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

“Sigortalılara rahatsızlıkları sebebiyle sağlık tesislerince 10 günün üstünde istirahat verilmesi halinde hak ettikleri geçici iş göremezlik ödeneklerini 10’ar günlük dilimler halinde almak istedikleri konusunda işverenlerine talepte bulunmadıkları taktirde, işverenler tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişlerinin rapor bitiş tarihi itibariyle 5 iş günü içinde elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.”

Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlere yapılan duyuruda da “... istirahat raporu iş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerle düzenlenmiş ise istirahat gün sayısı üzerinde durulmaksızın, hastalık sebebiyle düzenlenmiş ise 3 gün ve daha uzun süreli istirahatli bırakılan sigortalıların, istirahat süresince işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin elektronik ortamda ve öngörülen süre içinde yapılması gerekmektedir. Buna göre, hastalık sebebiyle 3 günden az süreli düzenlenen istirahat raporlarına istinaden çalışılmadığına dair bildirimlerin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.”açıklaması yer almıştır.

Uygulayıcıların söz konusu Genelge ve duyuruyu incelemeleri önem arz etmektedir.

 

2.Pasaport Bedeli ve Harçlarında İndirim

 

20.06.2010 Tarih ve 27617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/1 Sıra No.lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ve 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile pasaport harçları ve pasaport bedelinde indirim yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemelere göre 20.06.2010 tarihinden itibaren yeni tutarlar aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan pasaport bedeli

50 TL

6 Aya kadar olan pasaport harcı

65 TL

1 yıl için olan pasaport harcı

95 TL

2 yıl için olan pasaport harcı

155 TL

3 yıl için olan pasaport harcı

220 TL

3 yıldan fazla olan pasaport harcı

310 TL

 

3. KDV Sirkülerleri

 

23.06.2010 Tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 3 ayrı KDV sirküleri ile indirilemeyecek KDV (57 no.lu Sirküler), işgücü temin hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulaması (58 no.lu Sirküler) ve taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında KDV uygulaması (59 no.lu Sirküler) konularında açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu sirkülerlere www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

 

 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                              Saygı ile,

                                                                                 Dr. Oktay GÜVEMLİ