DUYURULAR

İstanbul, 27.01.2011

 

 

DUYURU 271

 

 

Konu: Kesin mizan bildirimi ve yasal defterlerin kapanış tasdikleri hakkında.

 

1. Kesin Mizan Bildirimi

 

19.01.2011 Tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına tabi mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir.

Söz konusu Tebliğin uygulayıcılar tarafından incelenmesi önem arz etmektedir. Tebliğe www.gib.gov.tr  internet adresinden ulaşılabilir.

 

2. Yasal Defterlerin Kapanış Tasdikleri

          

Türk Ticaret Kanununun 70. maddesinin son fıkrasında “Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce (Görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 72. maddesinde iseKanunda aksine hüküm olmadıkça, iş yılı sonu için çıkarılacak envanter ve bilançoların gelecek iş yılının ilk üç ayı içinde tamamlanmış olması lazımdır. Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço; tacir, kolektif ve komandit şirketlerde hudutsuz olarak mesul olan bütün ortaklar, donatma iştiraklerinde bütün donatanlar ve tacir sıfatını haiz olan diğer şirket ve kurumlarda idare işlerine salahiyetli olan kimseler tarafından imza ve notere ibraz olunur. Noterin yapacağı muamele hakkında 70 inci maddenin son fıkrası tatbik olunur.”  hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümlere göre yevmiye defterinin yeni senenin Ocak ayı sonuna kadar, envanter defterinin ise Mart ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılmış olması gerekmektedir.  

Türk Ticaret Kanununun 85. maddesinde Kanuna uygun bir surette tutulan ve birbirini teyit eden ticari defterlerin münderecatı sahibi lehine delil ittihaz olunur; şu kadar ki hasım tarafın keza kanuna uygun surette tutulmuş olan ve birbirlerini teyideden defterleri buna aykırı olur veya bu hususta hiçbir kaydı havi bulunmazsa yahut iddianın dayandığı kaydın aksi, vesika veya diğer muteber delillerle ispat edilirse sözü geçen kaydın ispat kuvveti kalmaz..” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca kapanış tasdiki yapılmamış defterler sahipleri lehine delil teşkil etmeyecektir.

Yine söz konusu defterlerin kapanış tasdikinin yapılmaması durumunda, zayi belgesi alınmasının mümkün olmayacağının, konkordato taleplerinin kabul edilmeyeceğinin, defter sahiplerinin iflas ettikleri takdirde ‘‘taksiratlı müflis'' sayılacaklarının  da bilinmesi gerekmektedir.

 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                                                                   Saygı ile,

                                                                                                        Dr. Oktay GÜVEMLİ

 

İstanbul, 06.01.2011

 

 

DUYURU 270

 

 

Konu: Kıdem tazminatı, vergiden bağışık çocuk yardımı ve harcırahlar hakkında.

 

1. Kıdem Tazminatı Tavanı 2011 Yılının İlk Altı Ayı İçin Yeniden Belirlendi 

 

05.01.2011 Tarih ve 27806 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011/1241 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere aylık katsayı ve taban aylığı katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Aylık katsayı                  :0,061954

Taban Aylığı Katsayısı  :0,82656

 

Yukarıdaki katsayılar dikkate alındığında 2011 yılının ilk altı ayında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 2.623,23 TL olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamaya ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Hesap Unsurları                                                                Hesaplama Tutar   (TL)

En yüksek aylık gösterge x Aylık katsayı

   1500 x 0,061954

        92,94

En yüksek ek gösterge x Aylık katsayı

   8000 x 0,061954

      495,63

En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Aylık katsayı

     500 x 0,061954

        30,98

5434 sayılı yasanın Ek:70/1-b maddesi gereğince ilave (8000+1500)' ün %200' ü) x Aylık katsayı

19.000 x 0,061954

1.177,12

Taban aylığı göstergesi x Taban aylık katsayısı

 1.000 x 0,82656

      826,56

Kıdem tazminatı tavanı

 

    2.623,23

 

 2. 2011 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Çocuk Yardımı Tutarı

 

2011 Yılının ilk altı ayında geçerli vergiden bağışık çocuk yardımı tutarı, aylık katsayı dikkate alındığında iki çocukla sınırlı olarak, çocuk başına aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

250 x 0,061954=15,49 TL

 

3. 2011 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Harcırah Tutarları

          

 a-Yurtiçi harcırahlar

01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında geçerli yurtiçi harcırah tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

                                                    Vergiden Bağışık                                                                                               

                 Sıra No             Brüt Aylıklar (TL)                       Gündelik tutarı (TL)

1

1.415,12 ve daha fazlası

41,00

2

1.403,97 ila 1.415,11

34,50

3

1.267,67 ila 1.403,96

31,50

4

1.094,20 ila 1.267,66

29,00

5

883,25 ila 1.094,19

26,50

6

883,24 ve daha azı

25,50

b-Yurtdışı harcırahlar

01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında geçerli yurtdışı harcırahlara ilişkin brüt aylık tutarları ve harcırah tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

                                                                                           ABD         Alm.    Fr         İsviçre   İng.

                 Sıra                  Brüt Aylıklar (TL)                   Doları      Euro   Euro     Frang    Sterlin

1

1.415,12 ve daha fazlası

182

164

160

283

115

2

1.403,97 ila 1.415,11

146

131

127

226

91

3

1.236,70 ila 1.403,96

117

105

102

181

74

4

883,25 ila 1.236,69

110

99

96

171

69

5

883,24 ve daha azı

93

83

81

143

59

 

 

 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                                                                   Saygı ile,

                                                                                                        Dr. Oktay GÜVEMLİ

 

İstanbul, 03.01.2011

 

 

 

DUYURU 269

 

Konu: Döviz kurları, en düşük ücret, SGK primine esas taban ve tavan, çeşitli vergi, resim, harç oran ve tutarlarında, çeşitli had ve ceza tutarlarındaki artış ve Merkez Bankası avans faiz oranı hakkında.

 

1. 31.12.2010 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar

           

31.12.2010 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre 31.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır.

Döviz

Döviz Alış

Efektif Alış

1 ABD Doları

1,5460

1,5449

1 İngiliz Sterl.

2,3886

2,3869

1 İsviçre Fr.

1,6438

1,6413

100 Japon Yeni

1,8933

1,8863

1 Euro

2,0491

2,0477

 

Not: Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği göstermeleri sebebiyle,  döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur.

 

2. 2011 Yılında Uygulanacak En Düşük Ücret Tutarları

 

31.12.2010 Tarih ve 27802 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.12.2010 tarih ve 2010/1 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2011 yılında uygulanacak en düşük brüt ücret tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

 01.01.2011-30.06.2011 Tarihleri Arasında

16 yaş üzeri...........................796,50 TL

16 yaş altı..............................679,50 TL

 

 01.07.2011-31.12.2011 Tarihleri Arasında

16 yaş üzeri...........................837,00 TL

16 yaş altı..............................715,50 TL

 

3. 2011 Yılında SGK Primine Esas Tutulacak Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı

 

5510 Sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu öngörülmüştür. Buna göre 2011 yılında SSK primine esas tutulacak aylık kazancın alt sınırı ve üst sınırı aşağıdaki şekilde hesap edilmektedir.

01.01.201130.06.2011 Tarihleri Arasında

Aylık kazanç alt sınırı   =      796,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı  =   5.177,40 TL

 

01.07.201131.12.2011 Tarihleri Arasında

Aylık kazanç alt sınırı   =     837,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı  =  5.440,50 TL

 

4. 2011 Yılı İçin Vergi Cezaları

 

29.12.2010 Tarih ve 27800 Sayılı 6.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Usul Kanununda yer alan 352 ( birinci  ve  ikinci derece usulsüzlükler), 353 (özel usulsüzlükler), 343, Mükerrer 355. maddelerde belirtilen ve bazıları aşağıda yazılı olan cezaların 2011 yılı  için %7,7 oranında arttırılarak uygulanacağı belirtilmiş,  01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanacak ceza tutarları Tebliğ ekindeki listede gösterilmiştir. Buna göre 2011 yılında uygulanacak bazı ceza tutarları aşağıda belirtilmiştir. 

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine (birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında), her bir işlem için yan tarafta yazılı cezadan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

 

1.070,00 TL

Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmamasına ilişkin ceza

3.700 TL

Sermaye Şirketleri için birinci derecede usulsüzlük cezası

96 TL

Sermaye Şirketleri için ikinci derecede usulsüzlük cezası

53 TL

353. Maddenin 1.bendinde fatura ve diğer belgelerin verilmemesi ve alın-mamasına ilişkin en az ceza

 

170 TL

353. Maddenin 2 . bendinde sevk irsaliyesi ve diğer belgelerin düzenlen-memesi kullanılmaması veya bulundurulmamasına ilişkin en az ceza

 

170 TL

Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına düzenlenecek ceza

 

600 TL

 

 

5. 2011 Yılında Fatura Düzenleme Zorunluluğuna ve İktisadi Kıymetlerin Aktifleştirilmesine İlişkin Hadler Belirlendi

 

29.12.2010 Tarih ve 27800 Sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ayrıca aşağıdaki düzenlemeler de yapılmıştır.

-Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde yer alan perakende satış vesikalarının düzenlenme sınırı 700 TL olarak belirlenmiştir. Yani bu tutardan sonrası için 2011 yılında fatura düzenlenmesi zorunludur.

-Vergi Usul Kanununun 313. maddesinde yer alan amortismana tabi tutulmadan doğrudan gider yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlara ilişkin tutarın üst sınırı 700 TL olarak belirlenmiştir.

 

6. 2011 Yılı İçin  Veraset  ve İntikal Vergisi Kanunundaki Bazı Hadlerin Artırılması  

 

29.12.2010 Tarih ve 27800 Sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 41 Sıra No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4. Maddesinin b, d ve e bentlerinde yer alan bağışıklık tutarları ile 16. Maddesinde yer alan vergi tarifesi dilimlerinin 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%7,7) arttırılarak  yeniden tespit edildiği açıklanmıştır.

Buna göre 01.01.2011 tarihinden itibaren para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde uygulanan istisna tutarı 2.730 TL olarak uygulanacaktır.

 

7. Damga Vergisi Tutarları Artırıldı

 

29.12.2010 Tarih ve 27800 Sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 54 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için, 2010 yılında uygulanan maktu vergi tutarları 2011 yılında uygulanmak üzere % 7,7 oranında artırılmıştır.

 

Buna göre 2011 yılında uygulanacak kimi damga vergisi tutarları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

 

Bilançolar

23,20 TL

Kar ve zarar cetvelleri

11,30 TL

Yıllık gelir vergisi beyannameleri

30,00 TL

Kurumlar vergisi beyannameleri

40,10 TL

KDV Beyannameleri

19,90 TL

Muhtasar beyannameler

19,90 TL

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannamesi hariç)

19,90 TL

Sigorta prim bildirgeleri

14,80 TL

 

 

8. Harç  Tutarları Artırıldı

 

Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2010 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 2011 yılında uygulanmak üzere % 7,7 oranında artırılmıştır.

29.12.2010 Tarih ve 27800 sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 63 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde artan tutarlar yer almaktadır.

 
9. 2011 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi 

 

29.12.2010 Tarih ve 27800 Sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 37 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ile 6 ncı maddesindeki (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2011 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2010 yılı tutarları % 7,7 oranında artırılarak tespit edilmiştir.

 

10.Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Hadler 2011 Yılı İçin Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir

 

29.12.2010 Tarih ve 27800 Sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 278 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda yer alan bazı hadler, yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak değiştirilmiştir. Bunlardan önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir.

-                           Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan konutlardan elde edilen kira gelirlerine ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.800 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Bilindiği üzere bu had, 2010 yılı için de 2.600 TL olarak uygulanmaktaydı.

-                            Gelir Vergisi Kanununun 23/8. maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere 10,70 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Bilindiği üzere bu had, 2010 yılı için 10,00 TL olarak uygulanmaktaydı.

-                           Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, birinci derece sakatlar için 700 TL, ikinci derece sakatlar için 350 TL, üçüncü derece sakatlar için 170 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutarlar 2010 yılı için sırasıyla 670 TL, 330 TL ve 160 TL olarak uygulanmaktaydı.

-                            

11. 2011 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri ve Vergi Oranları

 

29.12.2010 Tarih ve 27800 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 278 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 2011 yılı gelirleri için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

9.400 TL'ye kadar

% 15

23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası

% 20

53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL (ücret gelirlerinde 80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL), fazlası

 

% 27

53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL (ücret gelirlerinde 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL), fazlası

 

% 35

 

 

12. Merkez Bankası Kısa Vadeli Avans Faiz Oranı

30.12.2010 Tarih ve 27801 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre avans işlemlerinde kullanılacak faiz oranı, yayım tarihinden itibaren % 15 olarak uygulanacaktır. Bu oran bilindiği üzere vergi uygulamalarında, üzerinde faiz oranı yazılmamış alacak ve borç senetlerinin reeskont hesaplamalarında ve örtülü kazanç dağıtımı iddialarında emsal faiz oranı olarak kullanılmaktadır.

 

 

                                                                                                     Saygı ile,

                                                                                                        Dr. Oktay GÜVEMLİ

İstanbul, 12.11.2010

 

 

 

DUYURU 268

 

Konu: Yabancıların çalışma izin kriterleri, Rekabet kurulunda izin alınması gereken birleşme ve devralmalar, gecikme zammı ve tecil faizi oranları ve yeniden değerleme oranı  hakkında.

 

1.Yabancıların Çalışma İzin Kriterleri

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin işlemlerin objektif ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını teminen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca Bakanlık Makamının Olur’larıyla değerlendirme kriterlerinin belirlendiği belirtilmiştir. Buna göre 2/8/2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan değerlendirme kriterleri aşağıda yer almaktadır.

 1- Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.

 2- İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

 3- Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 inci maddeler uygulanmayacaktır.

4- İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5- İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

 a)     Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

 b)     Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

 c)     Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,

 d)     Ev hizmetleri ile diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

 6- Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

 7- Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde, eğlence sektörü ile turizm-animasyon organizasyon firmalarında istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde ayrıca kota uygulanmayacaktır.

2.Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ

 

07.10.2010 Tarih ve 27722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ ile 01.01.2011 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7 nci maddesine göre hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kuruluna bildirilerek izin alınması gereken birleşme ve devralmalar ile bu işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esasları tespit ve ilan olunmuştur.

 

3.Gecikme Zammı  ve Tecil Faizi Oranları Düşürüldü

 

19.10.2010 Tarih ve 27734 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.10.2010 tarih ve 2010/965 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı yayım tarihinden itibaren  her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,95’ten, %1,40’ a düşürülmüştür.   

Yine 21.10.2010 Tarih ve 27736 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: C Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği uyarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi ile Bakanlığa tanınan yetkiye istinaden, yıllık % 19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21.10.2010 tarihinden itibaren yıllık % 12’ye düşürülmüştür.

 

4. 2010 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

 

12.11.2010 Tarih ve 27757 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2010 yılı için %7,7 olarak açıklanmıştır.

2011 Yılında, vergi yasalarında yer alan bir çok vergi, harç ve cezalara ilişkin maktu had ve tutar yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, artırılarak uygulanacaktır.

 

           

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                                                                     Saygı ile,

                                                                                                        Dr. Oktay GÜVEMLİ

İstanbul, 04.10.2010

 

 

 

 

DUYURU 267

 

Konu: Döviz kurları ve kimi tebliğler hakkında.

 

1. 30.09.2010 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar

            30.09.2010 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre 30.09.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır.

Döviz

Döviz Alış

Efektif Alış

1 ABD Doları

1,4512

1,4502

1 İngiliz Sterl.

2,2937

2,2921

1 İsviçre Fr.

1,4842

1,4820

100 Japon Yeni

1,7324

1,7260

1 Euro

1,9754

1,9740

 

Not : Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği göstermeleri sebebiyle,  döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur.

 

2.Yatırım İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği

01.10.2010 Tarih ve 27716 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 276 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile  6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yatırım indirimi istisnasında yapılan değişikliklerin (Bakınız DUYURU 265) uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu açıklamalardan önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir.

-Yatırım indirimi tutarları, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri (Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dâhil) çerçevesinde 2010 ve müteakip yılların kazançlarından indirilebilecektir.

              -Vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamayacaktır. İlgili dönemde yatırım indirimi istisnası uygulanacak kazanç ise yatırım indirimi uygulanmadan önceki zarar mahsubu ile tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonraki tutar olacaktır. İlgili dönemler itibarıyla yatırım indirimi istisnası uygulayan mükelleflerin, istisna uygulaması sonucu kalan kazançları üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanacaktır.

               -Yatırım indirimi istisnası uygulaması sonucunda kalan kazanç tutarına gelir vergisi mükellefleri, yatırım indirimi istisnası uygulayacakları dönemde yürürlükte bulunan vergi tarifesini; kurumlar vergisi mükellefleri ise 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde yer alan % 20 kurumlar vergisi oranını uygulamak suretiyle yatırım indirimi istisnasından yararlandıkları dönemlere ait gelir veya kurumlar vergilerini hesaplayacaklardır.

               - 24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1-6 ncı maddeleri çerçevesinde yapılan yatırımlar için yatırım indirimi istisnasından yararlanılması halinde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesi uyarınca yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın %19,8 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

- Mükelleflerin önceki yıllarda (2006, 2007 ve 2008) kendi istekleriyle yararlanmadıkları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yatırım indirimi uygulamasının tercih edildiği diğer yıllarda indirim konusu yapabilmeleri mümkün değildir. Kazanç yetersizliği nedeniyle indirimi fiilen mümkün olmayan kısmın ise müteakip dönemlerde indirilebileceği tabiidir. 

- 2010 hesap döneminin I. ve II. geçici vergi dönemlerinde yatırım indirimi istisnasından yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, geçici vergi beyannamelerinde beyan etmiş oldukları kazançlarının tamamı üzerinden yatırım indirimi istisnasından yararlanıp, istisna uygulaması sonucunda kalan kazanç tutarı üzerinden ise 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan vergi oranları üzerinden vergilendirilmiş bulunmaktadırlar. Anılan dönemlerde bu şekilde yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerin ilgili geçici vergi beyanlarını düzeltmeleri söz konusu değildir. Söz konusu mükellefler, 2010 hesap döneminin III. geçici vergi dönemiyle birlikte, bu dönemde beyan etmiş oldukları kazançları üzerinden yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yatırım indirimi istisnasından yararlanabileceklerdir.

 

3. 400 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

01.10.2010 Tarih ve 27716 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 400 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklerin (Bakınız DUYURU 265) uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğde takdir komisyonuna sevk işleminin zaman aşımını durdurması, özel usulsüzlük cezası ve mukteza konusunda açıklamalar yapılmıştır.

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                                                                     Saygı ile,

                                                                                                       Dr. Oktay GÜVEMLİ