DUYURULAR

İstanbul, 08.07.2011

 

DUYURU 281

 

Konu: Kıdem tazminatı, vergiden bağışık çocuk yardımı ve harcırahlar, en düşük ücretler ve SGK primine esas kazanç tutarları hakkında.

 

1. Kıdem Tazminatı Tavanı 2011 Yılının İkinci Altı Ayı İçin Yeniden Belirlendi 

 

05.07.2011 Tarih ve 27985 2. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011/2022 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılının ikinci altı ayı için aylık katsayı ve taban aylığı katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Aylık katsayı                  :0,06446

Taban Aylığı Katsayısı  :0,86251

 

Yukarıdaki katsayılar dikkate alındığında 2011 yılının ikinci altı ayında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 2.731,85 TL olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamaya ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Hesap Unsurları                                                            Hesaplama Tutar     (TL)

En yüksek aylık gösterge x Aylık katsayı

   1500 x 0,06446

        96,69

En yüksek ek gösterge x Aylık katsayı

   8000 x 0,06446

      515,68

En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Aylık katsayı

     500 x 0,06446

        32,23

5434 sayılı yasanın Ek:70/1-b maddesi gereğince ilave (8000+1500)' ün %200' ü) x Aylık katsayı

19.000 x 0,06446

1.224,74

Taban aylığı göstergesi x Taban aylık katsayısı

 1.000 x 0,86251

       862,51

Kıdem tazminatı tavanı

 

    2.731,85

 

 2. 2011 Yılının İkinci Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Çocuk Yardımı Tutarı

 

2011 Yılının ikinci altı ayında geçerli vergiden bağışık çocuk yardımı tutarı, aylık katsayı dikkate alındığında iki çocukla sınırlı olarak, çocuk başına aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

250 x 0,06446 =16,11 TL

 

3. 2011 Yılının İkinci Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Harcırah Tutarları

          

 a-Yurtiçi harcırahlar

2011 Yılının ikinci altı ayında geçerli yurtiçi harcırah tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

                                                          Vergiden Bağışık                                                                                               

                 Sıra No             Brüt Aylıklar (TL)                       Gündelik tutarı (TL)

1

1.474,88 ve daha fazlası

41,00

2

1.463,28 ila 1.474,87

34,50

3

1.321,47 ila 1.463,27

31,50

4

1.140,98 ila 1.321,46

29,00

5

921,49 ila 1.140,97

26,50

6

921,48 ve daha azı

25,50

 

b-Yurtdışı harcırahlar

05.07.2011 Tarih ve 27985 2. Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar dikkate alınarak, 2011 yılının ikinci altı ayında geçerli yurtdışı harcırahlara ilişkin brüt aylık tutarları ve harcırah tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

                                                                               ABD        Alm.    Fr         İsviçre   İng.

                Sıra       Brüt Aylıklar (TL)                   Doları     Euro   Euro     Frang    Sterlin

1

1.474,88 ve daha fazlası

182

164

160

283

115

2

1.463,28 ila 1.474,87

146

131

127

226

91

3

1.289,24 ila 1.463,27

117

105

102

181

74

4

921,49 ila 1.289,23

110

99

96

171

69

5

921,48 ve daha azı

93

83

81

143

59

 

 

4.2011 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak En Düşük Ücret Tutarları

 

31.12.2010 Tarih ve 27802 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.12.2010 tarih ve 2010/1 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01.07.2011-31.12.2011 tarihleri arasında uygulanacak en düşük brüt ücret tutarları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

 

16 yaş üzeri...........................837,00 TL

16 yaş altı..............................715,50 TL

 

5. 2011 Yılının İkinci Altı Ayında SGK Primine Esas Tutulacak Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı

 

5510 Sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu öngörülmüştür. Buna göre 2011 yılında SGK primine esas tutulacak aylık kazancın alt sınırı ve üst sınırı aşağıdaki şekilde hesap edilmektedir.

 

01.07.201131.12.2011 Tarihleri Arasında

Aylık kazanç alt sınırı   =     837,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı  =  5.440,50 TL

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                                                                   Saygı ile,

                                                                                                       Dr. Oktay GÜVEMLİ

İstanbul, 06.07.2011 

 

 

 

 

 

DUYURU 280

 

Konu: Döviz kurları hakkında.

 

1. 30.06.2011 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar

 

30.06.2011 tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre 30.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır.

 

Döviz

Döviz Alış

Efektif Alış

1 ABD Doları

1,6302

1,6291

1 İngiliz Sterl.

2,6111

2,6093

1 İsviçre Fr.

1,9549

1,9520

100 Japon Yeni

2,0071

1,9997

1 Euro

2,3492

2,3476

 

Not : Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği göstermeleri sebebiyle,  döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur.

 

 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                                                                  Saygı ile,

                                                                                                        Dr. Oktay GÜVEMLİ

 

İstanbul, 28.06.2011

 

 

DUYURU 279

 

Konu : Eksik gün bildirimi ve elektronik tebligat hakkında.

 

1.Eksik Gün Bildirimi Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

16.06.2011 Tarih ve 27966 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eksik gün bildirimlerinde aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

“Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.

 

 

            2. 2013 Yılında Yürürlüğe Girecek Elektronik Ortamda Tebligat Zorunluluğu

            19.01.2011 Tarih ve 27820 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6099 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Tebligat Kanununa[1]  “Elektronik Tebligat” başlıklı “7/a” maddesi eklenmiştir.

            Bu maddeye göre 19.01.2012 tarihinden itibaren,  tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilecektir.

            19.01.2013 Tarihinden itibaren ise, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olacaktır.

            Yine maddeye göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacaktır. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

            Maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

           

Durum bilgilerinize sunulur.

               Saygı ile,

                                                                                                        Dr. Oktay GÜVEMLİ

 


İstanbul, 14.06.2011

 

 

DUYURU 278

 

Konu : 6111 Sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri hakkında.

 

25.02.2011 Tarih ve 27857 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı  Kanun ile mevcut sigorta primi teşviklerinde kimi değişiklikler yapılmış ve 4447 sayılı Kanuna, yeni bir sigorta primi işveren desteğinin yer aldığı geçici 10. madde eklenmiştir.

6111 sayılı Kanunla sigorta prim desteklerinde yapılan düzenlemeler 01.03.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulama usul ve esasları ile halen yürürlükte bulunan sigorta primi destekleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan bazı tereddütlere ilişkin hususlar 07.06.2011 tarih ve 2011-45 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Uygulayıcıların Genelgeyi incelemeleri (Elektronik ortamda Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.)  önem arz etmekle beraber, Genelgede önemli görülen kimi hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a.5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Düzenlenen Beş Puanlık Prim Desteğinde Yapılan Değişiklikler

01.03.2011 Tarihinden itibaren 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunda yapılan diğer bir değişiklik sonucunda da, 01.03.2011 tarihinden itibaren gerek diğer bir prim desteği kapsamına, gerekse beş puanlık prim desteği kapsamına giren bir sigortalı için, ilgili kanunda mükerrer yararlanılamayacağı hususunda bir düzenleme bulunmayan hallerde, aynı dönemde aynı sigortalı için iki ayrı kanunda öngörülen prim desteklerinden yararlanılması mümkün hale getirilmiştir. Bu durumda, her iki destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı öncelikle beş puanlık prim desteğinden, ardından diğer kanunda öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

 

b.4447 Sayılı Kanunun Geçici 7. ve Geçici 9. Maddelerinde Düzenlenen Prim Desteklerinde Yapılan Değişiklikler

4447 sayılı Kanunun geçici 7. ve geçici 9. maddelerinde yapılan değişiklikler sonucunda, 2011/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, aylık prim ve hizmet belgelerini geçici 7. madde kapsamında 14447, 84447, 64447, 44447 veya 24447 kanun numarasını ya da geçici 9. madde kapsamında 05921 kanun numarasını seçmek suretiyle gönderen işverenler, kendileri tarafından ödenmesi gereken prim tutarlarını yasal süresi içinde ödemedikleri veya eksik ödedikleri takdirde, işveren hissesi sigorta prim desteğinden ilgili dönemde yararlanamayacaklardır.

 

 

c. 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmı işsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Bu bağlamda, kapsama giren sigortalılardan dolayı anılan maddede öngörülen destekten yararlanılması sırasında, bu sigortalıların kazançlarının prime esas kazanç alt sınırını aşıp aşmadığı üzerinde durulmayacaktır.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) 18 yaşından büyük olması,

c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

ç) Fiilen çalışması,

İşyeri yönünden;

d) Özel sektör işverenlerine ait olması,

e) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması (Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kuruma bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.),

f) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

g) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

ğ) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen şartlar 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten yararlanılması için gerekli genel şartlar olup, sigortalının;

a) Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ila 29 yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olup olmadığı,

b) İşe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirip bitirmediği, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki yeterlik veya mesleki ve teknik öğretim ya da İŞKUR kurs belgesinde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

c) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,

hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır.

 

Durum bilgilerinize sunulur.

 

            Saygı ile,

                                                                                                         Dr. Oktay GÜVEMLİ

 

 

 

 

İstanbul, 30.05.2011

 

 

DUYURU 277

Konu: Vergi levhalarının elektronik ortamda alınması hk.

27.05.2011 Tarih ve 27946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Tebliğe göre Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil)1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır.

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Yukarıda sayılan meslek mensuplarının da vergi levhalarının tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmayacakları tabiidir.

2010 yılına ilişkin olarak 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları veya vergi dairelerince vergi levhası tasdik edilmeyecek; bu tebliğ ile yürürlükten kaldırılmış olan tebliğlerdeki esaslara göre alınmış vergi levhaları yeni vergi levhalarının alınmasından itibaren kullanılmayacaktır.

2010 yılına münhasır olarak, gelir (kazancı basit usulde vergilendirilenler dahil) ve kurumlar vergisi mükellefleri, yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuş vergi levhalarını 1 Haziran ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi dairesinden çıktı alacaklar ve bu Tebliğde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

Uygulayıcıların Tebliğde yer alan diğer hususlar ve uygulama esasları için (www.gib.gov.tr internet adresinden) Tebliği incelemelerinde fayda bulunmaktadır.

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                                                                  Saygı ile,

                                                                                                        Dr. Oktay GÜVEMLİ