Duyurular

# Görüntüle 
1 Prof. Dr. Oktay Güvemli'nin 29.09.2018 Tarihinde MUFTAV Tarafından Düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılı Hazırlıkları Toplantısında Yaptığı Konuşma
329
2 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk.
374
3 31.03.2018 tarihli değerleme işlemlerine esas döviz kurları, uyumlu prim borçlularının prim ve diğer borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirme (indirimli tecil faiz oranı ile 60 aya kadar taksitlendirilmesi) işleml
349
4 Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak ifade edilen “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile vergi yasalarında ve sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler hk.
349
5 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk.
397
6 Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi borçlarının indirimli tecil faiz oranı ile 60 aya kadar taksitlendirilmesi imkânı hk.
353
7 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik, sermaye artırımına ilişkin indirim oranı ve Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından döviz kredisi teminlerine kısıtlama hk.
371
8 Kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hk.
395
9 31.12.2017 tarihli döviz kurları, asgari ücret, prime esas kazanç ve asgari geçim indirimi hk.
410
10 2018 Yılı için vergi yasalarında yer alan kimi had ve tutarlardaki artışlar hk.
381
11 Gelir ve kurumlar vergisinde %5 oranındaki indirim hk.
391
12 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçiş tarihleri hk.
382
13 Beyan Sistemi ve “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin elektronik belge olarak düzenlenebilmesi hk.
368
14 Transfer fiyatlandırmasında İdare ile anlaşma, 2018 yılında e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv kapsamına girecek işletmeler ile yasal defterlerin açılış-kapanış tasdikleri hk.
415
15 Ücreti net asgari ücretin altın düşenlere yapılacak ilave AGİ ödemesine ilişkin Tebliğ, Kasım ayı prim ödeme tarihi hk.
399
16 Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi yasalarında yapılan değişiklikler hk.
372
17 2017 Yılı yeniden değerleme oranı hk.
412
18 Teknoloji geliştirme bölgelerinde gayri maddi hakların belgeye bağlanması, iş mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvuru şartı hk.
410
19 Serbest bölgelerde döviz veya TL ile ödeme serbestisi, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında serbest meslek kazançları ve kdv tevkifat oranında değişiklik hk.
449
20 Döviz kurları ve ödeme kaydedici cihaz kullanan işletmelere yönelik Tebliğ hk.
366
21 İştiraklerin sermaye artırımının kar dağıtımı sayılmadığı, özelden özele verilen ihaleli işlerde işyeri dosyası ve İş Kanunu uygulama yönetmeliklerindeki kimi değişiklikler hk.
405
22 http://www.erisymm.com/wp-content/uploads/2010/07/DUYURU-390.pdf
418
23 Kıdem tazminatı tavanı, vergiden istisna çocuk yardımı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının e-fatura konulu genelgesi ve kimi güncel özelgeler hk.
389
24 Döviz kurları, mali tatil, KDV iadelerinin ÖTV borçlarına mahsubu ve 7033 sayılı Kanun hk.
373
25 Ödeme ve tahsilatlarda tevsik zorunluğunun kapsamının genişlemesi, ihracatta e-fatura uygulaması, yevmiye defteri kapanış tasdiki, 7020 Sayılı Kanunun uygulaması ve varlık barışı süresi hk.
393
26 Serbest bölgelerde Türk Lirası ile yapılabilecek ödemeler, 2017/19 sayılı SGK Genelgesi ve Mayıs ayındaki kimi yükümlülükler hk.
392
27 Döviz kurları hk.
379
28 Kimi kâğıtlarda damga vergi oranlarını sıfırlayan ve tapu harç oranlarını düşüren Kararname ile 2017 yılında işe alımlarda gelir vergisi teşviki uygulamasına ilişkin Tebliğ hk.
375
29 6824 Sayılı Kanun hk.
377
30 Hızlandırılmış KDV iadesi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, 2017 yılında yapılacak teşvik belgeli yatırım harcamalarına getirilen özendirmeler ve SGK prim ve cezalarında yapılandırma hk.
362
31 :KDV Uygulama Genel Tebliği (Seri No:11) hk.
451
32 KDV Uygulama Genel Tebliği (Seri No:10) hk.
403
33 6770 sayılı kanun, vergiden bağışık yurtiçi ve yurtdışı gündelikler hk.
371
34 Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hk.
397
35 En düşük ücret, SGK primine esas taban ve tavan ücretler, asgari geçim indirimi, artırılan çeşitli had ve ceza tutarları ve varlık barışında süre uzatımı hk.
394
36 2017 Yılında e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura kapsamına girecek işletmeler, defter tasdikleri, ihracatta e-fatura uygulaması, indirimli orana tabi işlemlerde KDV iadesi ve Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakk
323
37 SGK primine esas kazancın tavan tutarının hesabında değişiklik, taşıtlara ilişkin ÖTV oranlarındaki değişiklik, ihracatta e-fatura uygulaması ve Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Başbakanlık Genelgesi hk.
335
38 Sayılı Kanunda yer alan kimi başvuru sürelerinin uzaması, ilave asgari geçim indirimi uygulaması ve Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu hk.
375
39 KDV Genel Tebliği Seri No 7 İle yapılan düzenlemeler, SGK prim ve idari para cezalarına ilişkin yapılandırma imkânının genişletilmesi hk.
328
40 2017 Yılı başından itibaren çalışanların otomatik olarak bir bireysel emeklilik planına dâhil edilmesi ve ücretlerinden yapılacak kesinti hk.
395
41 Vergi mevzuatında kimi değişiklikler hk.
389
42 Sayılı Kanundaki işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılması hükümleri hk.
380
43 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hk.
431
44 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hk.
361
45 İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlama tarihlerinde değişiklik ve 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi uyarınca hatalı bildirim yapılıp yapılmadığının işverenlerce kontrolü hk.
322
46 Kıdem tazminatı tavanı ve vergiden bağışık çocuk yardımı hk.
365
47 Döviz kurları, KDV borçlarında taksitlendirme ve mali tatil hk.
361
48 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin 1 Temmuz’da başlayan yükümlülükleri, geçici işçi istihdamı ve yevmiye defterlerinin kapanış onayları hk.
368
49 İthalata ilişkin transfer fiyatlandırması yolu ile örtülü kazanç dağıtımında KDV uygulaması ve çalışanların ücretlerinin banka aracılığı ile ödenmesi hk.
373
50 6704 Sayılı Kanun ve serbest bölgelerdeki ihracatçı yazılım işletmelerine yönelik ücret gelir vergisi istisnası uygulamasındaki değişiklik hk.
349
51 Döviz kurları, bağımsız denetime tabi olmanın şartları ve makine, teçhizat alımlarında BSMV muafiyeti hk.
356
52 Faturanın e-fatura yerine kağıt fatura olarak düzenlenmesi, sermaye artırımında vergi indirimi, e-bildirge şifrelerinin elektronik ortamda alınması, gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi
316
53 6663 Sayılı Kanun ve SGK primi devlet desteği hk.
352
54 2016 Yılı için uygulanacak olan SGK primi devlet desteği hk.
338
55 Ocak ayında yapılması gereken kapanış tasdiki, kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı hk.
413
56 Döviz kurları, en düşük ücret, SGK primine esas taban ve tavan ücretler, asgari geçim indirimi, artırılan çeşitli had ve ceza tutarları, süresi uzatılan kimi düzenlemeler ile KDV oranı düşürülen mallar hk.
311
57 İhracat işlemlerinde e-Fatura kullanımının ertelenmesi, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, kimi sabit kıymetlerin amortisman oranları, e-Bilet uygulamaları ve e-Tebligat adresi edinme süresinin uzatılması hk.
347
58 Yurtdışına yolcu beraberi yapılan para transferleri ve 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan işveren desteğinde süre uzatımı hk.
340