Duyurular

# Görüntüle 
1 Prof. Dr. Oktay Güvemli'nin 29.09.2018 Tarihinde MUFTAV Tarafından Düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılı Hazırlıkları Toplantısında Yaptığı Konuşma
51
2 SAYIŞTAY’IN 156. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA PROF. DR. OKTAY GÜVEMLİNİN ANKARADA VERDİĞİ KONFERANS
169
3 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk.
139
4 31.03.2018 tarihli değerleme işlemlerine esas döviz kurları, uyumlu prim borçlularının prim ve diğer borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirme (indirimli tecil faiz oranı ile 60 aya kadar taksitlendirilmesi) işleml
126
5 Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak ifade edilen “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile vergi yasalarında ve sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler hk.
126
6 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk.
153
7 Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi borçlarının indirimli tecil faiz oranı ile 60 aya kadar taksitlendirilmesi imkânı hk.
135
8 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik, sermaye artırımına ilişkin indirim oranı ve Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından döviz kredisi teminlerine kısıtlama hk.
144
9 Kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hk.
151
10 31.12.2017 tarihli döviz kurları, asgari ücret, prime esas kazanç ve asgari geçim indirimi hk.
157
11 2018 Yılı için vergi yasalarında yer alan kimi had ve tutarlardaki artışlar hk.
150
12 Gelir ve kurumlar vergisinde %5 oranındaki indirim hk.
159
13 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçiş tarihleri hk.
130
14 Beyan Sistemi ve “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin elektronik belge olarak düzenlenebilmesi hk.
142
15 Transfer fiyatlandırmasında İdare ile anlaşma, 2018 yılında e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv kapsamına girecek işletmeler ile yasal defterlerin açılış-kapanış tasdikleri hk.
168
16 Ücreti net asgari ücretin altın düşenlere yapılacak ilave AGİ ödemesine ilişkin Tebliğ, Kasım ayı prim ödeme tarihi hk.
160
17 Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi yasalarında yapılan değişiklikler hk.
142
18 2017 Yılı yeniden değerleme oranı hk.
169
19 Teknoloji geliştirme bölgelerinde gayri maddi hakların belgeye bağlanması, iş mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvuru şartı hk.
154
20 Serbest bölgelerde döviz veya TL ile ödeme serbestisi, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında serbest meslek kazançları ve kdv tevkifat oranında değişiklik hk.
170
21 Döviz kurları ve ödeme kaydedici cihaz kullanan işletmelere yönelik Tebliğ hk.
133
22 İştiraklerin sermaye artırımının kar dağıtımı sayılmadığı, özelden özele verilen ihaleli işlerde işyeri dosyası ve İş Kanunu uygulama yönetmeliklerindeki kimi değişiklikler hk.
167
23 http://www.erisymm.com/wp-content/uploads/2010/07/DUYURU-390.pdf
166
24 Kıdem tazminatı tavanı, vergiden istisna çocuk yardımı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının e-fatura konulu genelgesi ve kimi güncel özelgeler hk.
153
25 Döviz kurları, mali tatil, KDV iadelerinin ÖTV borçlarına mahsubu ve 7033 sayılı Kanun hk.
136
26 Ödeme ve tahsilatlarda tevsik zorunluğunun kapsamının genişlemesi, ihracatta e-fatura uygulaması, yevmiye defteri kapanış tasdiki, 7020 Sayılı Kanunun uygulaması ve varlık barışı süresi hk.
144
27 Serbest bölgelerde Türk Lirası ile yapılabilecek ödemeler, 2017/19 sayılı SGK Genelgesi ve Mayıs ayındaki kimi yükümlülükler hk.
142
28 Döviz kurları hk.
146
29 Kimi kâğıtlarda damga vergi oranlarını sıfırlayan ve tapu harç oranlarını düşüren Kararname ile 2017 yılında işe alımlarda gelir vergisi teşviki uygulamasına ilişkin Tebliğ hk.
140
30 6824 Sayılı Kanun hk.
154
31 Hızlandırılmış KDV iadesi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, 2017 yılında yapılacak teşvik belgeli yatırım harcamalarına getirilen özendirmeler ve SGK prim ve cezalarında yapılandırma hk.
135
32 :KDV Uygulama Genel Tebliği (Seri No:11) hk.
181
33 KDV Uygulama Genel Tebliği (Seri No:10) hk.
170
34 6770 sayılı kanun, vergiden bağışık yurtiçi ve yurtdışı gündelikler hk.
146
35 Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hk.
149
36 En düşük ücret, SGK primine esas taban ve tavan ücretler, asgari geçim indirimi, artırılan çeşitli had ve ceza tutarları ve varlık barışında süre uzatımı hk.
139
37 2017 Yılında e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura kapsamına girecek işletmeler, defter tasdikleri, ihracatta e-fatura uygulaması, indirimli orana tabi işlemlerde KDV iadesi ve Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakk
118
38 SGK primine esas kazancın tavan tutarının hesabında değişiklik, taşıtlara ilişkin ÖTV oranlarındaki değişiklik, ihracatta e-fatura uygulaması ve Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Başbakanlık Genelgesi hk.
124
39 Sayılı Kanunda yer alan kimi başvuru sürelerinin uzaması, ilave asgari geçim indirimi uygulaması ve Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu hk.
143
40 KDV Genel Tebliği Seri No 7 İle yapılan düzenlemeler, SGK prim ve idari para cezalarına ilişkin yapılandırma imkânının genişletilmesi hk.
125
41 2017 Yılı başından itibaren çalışanların otomatik olarak bir bireysel emeklilik planına dâhil edilmesi ve ücretlerinden yapılacak kesinti hk.
155
42 Vergi mevzuatında kimi değişiklikler hk.
168
43 Sayılı Kanundaki işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılması hükümleri hk.
156
44 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hk.
207
45 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hk.
149
46 İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlama tarihlerinde değişiklik ve 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi uyarınca hatalı bildirim yapılıp yapılmadığının işverenlerce kontrolü hk.
116
47 Kıdem tazminatı tavanı ve vergiden bağışık çocuk yardımı hk.
144
48 Döviz kurları, KDV borçlarında taksitlendirme ve mali tatil hk.
147
49 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin 1 Temmuz’da başlayan yükümlülükleri, geçici işçi istihdamı ve yevmiye defterlerinin kapanış onayları hk.
139
50 İthalata ilişkin transfer fiyatlandırması yolu ile örtülü kazanç dağıtımında KDV uygulaması ve çalışanların ücretlerinin banka aracılığı ile ödenmesi hk.
158
51 6704 Sayılı Kanun ve serbest bölgelerdeki ihracatçı yazılım işletmelerine yönelik ücret gelir vergisi istisnası uygulamasındaki değişiklik hk.
132
52 Döviz kurları, bağımsız denetime tabi olmanın şartları ve makine, teçhizat alımlarında BSMV muafiyeti hk.
150
53 Faturanın e-fatura yerine kağıt fatura olarak düzenlenmesi, sermaye artırımında vergi indirimi, e-bildirge şifrelerinin elektronik ortamda alınması, gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi
125
54 6663 Sayılı Kanun ve SGK primi devlet desteği hk.
153
55 2016 Yılı için uygulanacak olan SGK primi devlet desteği hk.
138
56 Ocak ayında yapılması gereken kapanış tasdiki, kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı hk.
192
57 Döviz kurları, en düşük ücret, SGK primine esas taban ve tavan ücretler, asgari geçim indirimi, artırılan çeşitli had ve ceza tutarları, süresi uzatılan kimi düzenlemeler ile KDV oranı düşürülen mallar hk.
113
58 İhracat işlemlerinde e-Fatura kullanımının ertelenmesi, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, kimi sabit kıymetlerin amortisman oranları, e-Bilet uygulamaları ve e-Tebligat adresi edinme süresinin uzatılması hk.
136
59 Yurtdışına yolcu beraberi yapılan para transferleri ve 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan işveren desteğinde süre uzatımı hk.
126