İstanbul, 28.06.2011

 

 

DUYURU 279

 

Konu : Eksik gün bildirimi ve elektronik tebligat hakkında.

 

1.Eksik Gün Bildirimi Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

16.06.2011 Tarih ve 27966 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eksik gün bildirimlerinde aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

“Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.

 

 

            2. 2013 Yılında Yürürlüğe Girecek Elektronik Ortamda Tebligat Zorunluluğu

            19.01.2011 Tarih ve 27820 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6099 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Tebligat Kanununa[1]  “Elektronik Tebligat” başlıklı “7/a” maddesi eklenmiştir.

            Bu maddeye göre 19.01.2012 tarihinden itibaren,  tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilecektir.

            19.01.2013 Tarihinden itibaren ise, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olacaktır.

            Yine maddeye göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacaktır. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

            Maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

           

Durum bilgilerinize sunulur.

               Saygı ile,

                                                                                                        Dr. Oktay GÜVEMLİ