İstanbul, 14.06.2011

 

 

DUYURU 278

 

Konu : 6111 Sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri hakkında.

 

25.02.2011 Tarih ve 27857 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı  Kanun ile mevcut sigorta primi teşviklerinde kimi değişiklikler yapılmış ve 4447 sayılı Kanuna, yeni bir sigorta primi işveren desteğinin yer aldığı geçici 10. madde eklenmiştir.

6111 sayılı Kanunla sigorta prim desteklerinde yapılan düzenlemeler 01.03.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulama usul ve esasları ile halen yürürlükte bulunan sigorta primi destekleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan bazı tereddütlere ilişkin hususlar 07.06.2011 tarih ve 2011-45 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Uygulayıcıların Genelgeyi incelemeleri (Elektronik ortamda Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.)  önem arz etmekle beraber, Genelgede önemli görülen kimi hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a.5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Düzenlenen Beş Puanlık Prim Desteğinde Yapılan Değişiklikler

01.03.2011 Tarihinden itibaren 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunda yapılan diğer bir değişiklik sonucunda da, 01.03.2011 tarihinden itibaren gerek diğer bir prim desteği kapsamına, gerekse beş puanlık prim desteği kapsamına giren bir sigortalı için, ilgili kanunda mükerrer yararlanılamayacağı hususunda bir düzenleme bulunmayan hallerde, aynı dönemde aynı sigortalı için iki ayrı kanunda öngörülen prim desteklerinden yararlanılması mümkün hale getirilmiştir. Bu durumda, her iki destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı öncelikle beş puanlık prim desteğinden, ardından diğer kanunda öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

 

b.4447 Sayılı Kanunun Geçici 7. ve Geçici 9. Maddelerinde Düzenlenen Prim Desteklerinde Yapılan Değişiklikler

4447 sayılı Kanunun geçici 7. ve geçici 9. maddelerinde yapılan değişiklikler sonucunda, 2011/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, aylık prim ve hizmet belgelerini geçici 7. madde kapsamında 14447, 84447, 64447, 44447 veya 24447 kanun numarasını ya da geçici 9. madde kapsamında 05921 kanun numarasını seçmek suretiyle gönderen işverenler, kendileri tarafından ödenmesi gereken prim tutarlarını yasal süresi içinde ödemedikleri veya eksik ödedikleri takdirde, işveren hissesi sigorta prim desteğinden ilgili dönemde yararlanamayacaklardır.

 

 

c. 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmı işsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Bu bağlamda, kapsama giren sigortalılardan dolayı anılan maddede öngörülen destekten yararlanılması sırasında, bu sigortalıların kazançlarının prime esas kazanç alt sınırını aşıp aşmadığı üzerinde durulmayacaktır.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) 18 yaşından büyük olması,

c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

ç) Fiilen çalışması,

İşyeri yönünden;

d) Özel sektör işverenlerine ait olması,

e) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması (Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kuruma bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.),

f) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

g) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

ğ) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen şartlar 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten yararlanılması için gerekli genel şartlar olup, sigortalının;

a) Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ila 29 yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olup olmadığı,

b) İşe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirip bitirmediği, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki yeterlik veya mesleki ve teknik öğretim ya da İŞKUR kurs belgesinde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

c) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,

hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır.

 

Durum bilgilerinize sunulur.

 

            Saygı ile,

                                                                                                         Dr. Oktay GÜVEMLİ