İstanbul, 02.05.2011

 

 

 

 

 

DUYURU 276

Konu: 6111 Sayılı Kanunda yer alan kimi başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılması  hakkında.

30.04.2011 Tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 2011/1713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

- 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan (kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan amme alacakları,  pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar, matrah ve vergi artırımı bildirimleri, stok-kasa fazlası ve ortaklardan alacaklar beyan ve bildirimlerinin) başvuru süreleri  ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi (İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerin ödeme süresi) ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay ,

-6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay,

-6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına  ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca da 2 Seri No.lu 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ taslağı hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Taslak Tebliğe göre 6111 sayılı Kanunun;

 

1. Kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2 nci,

2. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin 3 üncü,

3. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin 5 inci,

4. Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkin 6 ncı,

5. Katma değer vergisinde artırıma ilişkin 7 nci,

6. Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırıma ilişkin 8 inci maddelerinden yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihi bitimine, bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresi (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır.

 

“İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar” başlıklı 10 uncu maddesine göre beyan edilecek emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların beyan ve maddeye göre hesaplanan verginin ödeme süresi 31 Mayıs 2011 tarihinden, 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır.

 

Buna göre, henüz taslak olan Tebliğin yayımından önce yapılan beyanlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Haziran 2011 tarihine uzamıştır.

 

- “Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar” başlıklı 11 inci maddesinin;

 

a) Birinci fıkrasına göre gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle kayıtlarına intikal ettirmeleri için öngörülen 31 Mayıs 2011 tarihi, 30 Haziran 2011 tarihine,

 

b) İkinci fıkrasına göre işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesine ve maddeye göre hesaplanan verginin ödenmesine ilişkin süre 31 Mayıs 2011 tarihinden, 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır.

 

 Ancak, 2011/1713 sayılı Kararnamenin yayım tarihinden önce 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre kayıtlara alınmış olan emtia ile ilgili vergisel yükümlülükler (beyan ve ödeme) ise sürelerinde yerine getirilecek ve faturaların düzenlendiği döneme ilişkin beyannamelerde beyan edilecektir.

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                                                                  Saygı ile,

                                                                                                        Dr. Oktay GÜVEMLİ