İstanbul, 28.02.2011

 

 

DUYURU 273

 

 

Konu: 6111 Sayılı Kanundaki vergi ve SGK işveren borçlarına getirilen ödeme kolaylıkları  hakkında.

 

25.02.2011 Tarih ve  27857 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda vergi ve SGK borçlarının ödenmesine ilişkin kimi önemli kolaylıklar hüküm altına  alınmıştır.

Aşağıda yasal düzenlemede önemli görülen hususların üzerinde durulmuş olup, uygulayıcıların Yasa metni ve uygulamaya yönelik yayımlanacak tebliğleri incelemeleri önem arz etmektedir.

 

1-     Kapsama Giren Vergi  ve SGK İşveren Borçları (Madde :1)

a-      Vergi Borçları

 

- 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

 

- 2010 yılına ilişkin olarak 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

 

- 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

 

b-      SGK İşveren Borçları

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

 

- 2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

 

-30/11/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

 

- 31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

 

 

 

 

 

 

 

2-     Borçların Yapılandırılması (Madde :2,3,4,12,13)

a-      Kesinleşmiş Alacaklar

Nevi

Vazgeçilen Alacak

Tahsilinden Vazgeçilmeyen

Başvuru Tarihi

Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler/gümrük vergileri

Vergilere/gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

Vergi aslı + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (30.04.2011) kadar ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları ile gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezalar

Cezaların % 50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

Cezaların %50’si + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

SGK İşveren Prim Borçları

Bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamı

Prim Aslı + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan SGK idari para cezası

İdari para cezası asıllarının % 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamı

idari para cezası asıllarının % 50’si + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

 

b-      Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları

Nevi

Vazgeçilen Alacak

Tahsilinden Vazgeçilmeyen

Başvuru Tarihi

İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahak.

Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı[1]

(Sadece asla bağlı olmayan cezaların dava edilmesinde cezanın %75’i)

Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hes. tutar

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (30.04.2011) kadar ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir..

Temyiz sürecinde olan ancak Yasa yayımlanmadan önce verilen son karar mükellef lehine ise

Verginin/gümrük vergilerinin % 80’i, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı,

(Sadece asla bağlı olmayan cezaların dava edilmesinde cezanın %90’ı)

Vergilerin/gümrük vergilerinin % 20’si + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hes. tutar

Temyiz sürecinde olan ancak Yasa yayımlanmadan önce verilen son karar İdare  lehine ise

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

(Asla bağlı olmayan cezaların dava edilmesinde cezanın %75’i)

Vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı + TEFE/ÜFE aylık değ. oranları esas alınarak hes. tutar

31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayım. tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tahakkuk ettiği halde dava safhasında veya dava açma süresi sona ermemiş olan SGK idari para ceza

İdari para cezası asıllarının kalan % 75’i ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamı

İdari para cezası asıllarının kalan % 25’i +TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

 

 

c-      İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunanlar

Nevi

Vazgeçilen Alacak

Tahsilinden Vazgeçilmeyen

Başvuru Tarihi

Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri

Vergi aslının % 50’si, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 25’i, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamı (%25’lik oran borcun altı taksitte ödenmesi halinde %75 olarak uygulanır)

Vergi aslının % 50’si, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 75’i, + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (30.04.2011) kadar ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

Yukarıdaki kolaylıklardan yararlanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

3-     Ödeme Süresi (Madde : 18)

6111 Sayılı  Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;

a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde (ilk taksit Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığına ödeneceklerde kanun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayda, SGK’ya ödeneceklerde ise dördüncü aydadır)   tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.

b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) Oniki eşit taksit için (1,10),

4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde  ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

 

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                                                                  Saygı ile,

                                                                                                        Dr. Oktay GÜVEMLİ

 [1] Dava konusu asla bağlı cezaların, verginin/gümrük vergilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması halinde de, tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilir.