26.06.2006 

Konu :  Yeni  Kurumlar Vergisi  Yasası, Damga Vergisi Genel Tebliği Hakkında.                     

 

1. Kurumlar Vergisi Yasası

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ( 13.6.2006 Tarih ve  5520 sayılı ) 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şimdiye kadar yürürlükte bulunan 5422 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Yasa baştan sona yenilenmiştir. Çoğu hükümler aynidir, bir çok yasa hükmü de değişmiştir. Burada önemli görülebilecek değişikliklerin belirtilmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca yasanın bir çok hükmü için kararname ve tebliğ beklenmektedir. Bu ek ve açıklayıcı yasal düzenlemeler yayınlandıkça Duyuru ile bilgi verilecektir.

 

Verginin oranı 1.1. 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %20’ye indirilmiştir. İlk üç ayda %30 üzerinden hesaplanmış olan vergi tutarı sonraki dönemlerdeki vergiden mahsup edilebilecektir. ( Madde 32 ve 33).

 

Şirketlerin teknoloji  ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %40’ının  vergi matrahından indirilebileceği belirtilmektedir ( Madde: 10).                 

 

 Örtülü  sermaye konusunda yeni hükümler getirilmiştir (Madde 12). Bu maddedeki hükme göre, kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili kişilerden temin ederek işletmede kullandıkları borçların kurum özsermayesinin üç katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılır. Örtülü sermaye üzerinden yapılan ödemeler, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı sayılır.

 

Yasada bir  başka önemli hüküm ( Madde 13 ) transfer fiyatlandırması yoluyla

örtülü kazanç dağıtımı başlığı altında ele alınmıştır. Bu maddeye göre Kurumlar, ortakları veya  ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel  üzerinden mal ya da hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç  transfer fiyatlandırması yolu ile örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Maddede  yer alan emsallere uygunluk ilkesi mal alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder.

           

Yasada, Kurumların ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulayacağı fiyatı, aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine göre uygun olanını kullanabileceği belirtilmektedir. 

Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Buna göre fiyat, gerçek veya tüzel kişilerin birbirleri ile yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilir. 

Maliyet artı yöntemi : Mal ve hizmetin maliyetine makul bir kar payı eklenerek bulunan fiyattır.

Yeniden satış fiyatı yöntemi : Mal veya hizmetin  aralarında bir ilişki bulunmayan şirkete yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan makul bir kar payının düşülmesi ile hesaplanan fiyatın bu yönteme göre hesaplanması söz konusudur.

Aynı maddede transfer fiyatlaması yolu ile örtülü olarak dağıtıldığı tespit olunan tutarın dağıtılmış kar payı sayılacağı belirtilmektedir.  Yasanın bu maddesi 1.1.2007 tarihinde  yürürlüğe girecektir.

Yasada yer alan değişiklerin birisi de kurumlar vergisi beyannamesinin 1-25 Nisan tarihleri arasında verileceği hükmüdür ( Madde 14). Ödeme ay sonuna kadar yapılacaktır.  (Madde 21)

 

Yasanın yeni şeklinde yer alan değişikliklerden önemli görülenler yukarıda belirtilmiş olup, açıklayıcı tebliğler yayınlandıkça Duyuru ile bilgi verilecektir.

 

2. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

22.06.2006 tarih ve 26206 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 46 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile, sürekli damga vergisi mükellefleri ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde, bir yazı ile ilgili döneme ait damga vergisi borçlarının bulunmadığını vergi dairesine bildirme zorunlulukları kaldırılmıştır.

 

Durum bilgilerinize sunulur.

 

Saygı ile,

ER-İŞ YMM LTD.ŞTİ.

 

 

ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69

 

PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69