07.03.2006

 

Konu: 506 Sayılı kanundaki idari para cezaları uygulaması, sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler hakkında.

 

1. Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamındaki İdari Para Cezalarına İtiraz ve Ceza Tutarında İndirim

                15.02.2006 tarih ve 26081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5454 sayılı Kanunun 5.maddesi ile idari para cezalarına yapılacak itiraza ilişkin  uygulama değiştirilmiştir. Bundan böyle idari para cezalarına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilecek, Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabileceklerdir. Ayrıca idari para cezalarının, Kuruma itiraz ve yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde,  dörtte üçü tahsil edilecektir.

 

                Uygulamaya ilişkin olarak Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından tebliğ yayınlanması beklenmektedir.

 

 

2. Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının  Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanun-larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

                04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede, 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Bu Kanunda yer alan SSK borçlarının yeniden yapılandırmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda kısaca belirtilmiştir.

-31.03.2005 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde  henüz ödenmeyen borçlar kapsama alınmıştır.

-Yapılandırmaya esas borç tutarı hesaplanırken, borç asıllarına belirli bir tutarda faiz hesaplanarak eklenecektir. Yasaya göre borç asılları için hesaplanacak faizin tutarı 100.000-YTL’nin üzerindeki borçlar için ayrı, bu tutarın altındaki borçlar için ayrı şekilde belirlenecektir.

-Yukarıdaki şekilde hesaplanan yapılandırmaya esas borç tutarı; oniki aylık sürede ödenirse yıllık % 4, oniki ayı aşan ancak yirmidört ayı aşmayan sürede ödenirse yıllık % 5 ve yirmidört ayı aşan sürede ödenirse yıllık % 6 oranında taksitlendirme farkı hesaplanarak ilave edilecek ve taksit süresine bölünmek suretiyle aylık taksit tutarı bulunacaktır.

-Yasa 01.04.2006 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına olan borçlarını yapılandırmak ve taksitlendirmek isteyen işverenlerin 01.04.2006 – 30.06.2006 tarihleri arasında ilgili Kuruma yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

- Yapılandırılan borcun peşin veya altmış aya kadar eşit taksitler halinde ödenmesine, ilk taksit ödeme süresini belirlemeye, başvuru süresini bir aya kadar uzatmaya, "çok zor durum" halinin uygulanmasına ilişkin hususlar ile diğer usûl ve esasları belirlemeye Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur Yönetim Kurulları yetkili kılınmıştır.

Yasada ayrıca  Bağ-kur prim borçlarının da yeniden yapılandırılmasına yönelik hükümler bulunmaktadır.

Yine Yasaya göre, 01.04.2006 tarihinden itibaren ödenmeyen SSK primleri için, ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacaktır. Ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır.

 

                Uygulamaya ilişkin olarak Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından tebliğ yayınlanması beklenmektedir. Söz konusu tebliğ yayınlandığında tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir.

 

3. Beyannamelerini Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olan Mükellefler  357 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Yeniden Belirlendi

                02.03.2006 tarih ve 26096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 357 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 31.12.2005 tarihi itibariyle aktif toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını veya 2005 hesap dönemine ait ciroları toplamı 200.000 Yeni Türk Lirasını  aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi  ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

 

                Bilindiği üzere daha önce, zorunluluk kapsamına giren yükümlüleri belirleyen bu hadler sırasıyla 200.000 YTL ve 400.000 YTL olarak uygulanmaktaydı ( Bakınız  DUYURU 173 ).

 

Durum bilgilerinize sunulur.

 Saygı ile,

ER-İŞ YMM LTD.ŞTİ.

 

 

 

 

 

 

ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69

 

PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69