25.01.2006

 

Konu:  31.12.2005 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı, 97 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Aralık / 2005 dönemine ait Muhtasar Beyannamenin verilme süresi, Aralık / 2005 dönemine ait KDV Beyannamesinin verilme süresi, 31.12.2005 tarihli değerlemelerde yararlanılacak kurlar ve menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi hakkında.

1. 31.12.2005 Tarihi İtibariyle Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmayacak

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinde yer alan şartlar oluşmadığından 2005 yılının birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmamıştır. Söz konusu madde uyarınca,  2005 yılı dördüncü geçici vergi döneminde  enflasyon düzeltmesi uygulanması için toptan eşya fiyat endeksindeki artışın, 2005 yılı Aralık ayı dahil son 12 ayda %10’un ve son 36 ayda  % 100’ün üzerinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

Devlet  İstatistik  Enstitüsü  tarafından  Aralık  ayına  ilişkin  TEFE  genel  endeksi,  8785,74 olarak  açıklanmıştır.   Buna   göre  toptan  eşya  fiyat  endeksindeki  artış,  son  12  ay  için  %4,54  (1-8785,74/8403,8), son 36 ay için %35,61 (1-8785,74/6478,8) olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalardan 2005 yılı dördüncü geçici vergi döneminde de enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı anlaşılmaktadır.

 

2. 97 Seri No,lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

02.01.2006 Tarih ve 26041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97  Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde KDV uygulamasına ilişkin kimi açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır. Tebliğde yer alan açıklama ve düzenlemelerden önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir.

 

a) İmalat Artıklarının Tesliminde KDV Uygulaması

Bilindiği üzere imalathane ya da fabrikalarda, imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşların teslimi KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre vergiden istisnadır. Aynı Kanunun 30/a ve 32 nci maddelerine göre bu işlem kısmi istisna kapsamına girmektedir.

İstisnanın, kısmi istisna olması sebebiyle uygulamada imalat artıklarının KDV’siz tesliminde yüklenilen KDV’nin hesaplanarak ödenmesi gerekip gerekmeyeceği hususu tartışma konusu edilmektedir. Söz konusu Tebliğde konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

“…imalat artıkları, işletmelerin asıl üretim konusunu teşkil etmemekte, asıl ürünlerin imalatı sırasında fire veya atık olarak ortaya çıkmaktadır. Satışa konu olsalar dahi, işletmenin amacı bu fire ve atıkları imal etmek olmadığından, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında bunlara ayrıca bir maliyet izafe edilmemektedir.

 Bu durumda, yukarıda sayılan imalat artıkları için yüklenilen bir KDV de söz konusu olmayacaktır.

Bu nedenle sözü edilen imalat artıkları için, “Yüklenilen KDV” hesaplanmak suretiyle teslim edildikleri dönemde KDV Beyannamesinin 30. satırında beyan yapılmasına gerek bulunmamaktadır.”

 

b) İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulamasına İlişkin Açıklamalar

Bilindiği üzere 96 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile iş gücü hizmetleri de KDV tevkifatı uygulaması kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Tebliğde yer alan açıklamaların yetersiz olması sebebiyle 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde konuyla ilgili ilave açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.

Tebliğe göre sözü edilen düzenleme, eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsamakta olup, işgücü temini hizmetlerinde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklayıcı örneklere tebliğde yer verilmiştir. Uygulayıcıların tebliği incelemesinde yarar vardır.

 

 

Yine tebliğde işgücü hizmeti alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluşların kapsamı genişletilmiş olup, kapsama 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin A/2 bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmeler de dahil edilmiştir.

Söz konusu tebliğde ayrıca hurda ve atık plastikten elde edilen ürünlerde KDV uygulaması, istisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimlerinde tevkifat uygulamasında alt sınır konularında da düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

 

3. Aralık / 2005 Dönemine Ait Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi Uzatıldı

05.01.2006 Tarih ve 44 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile Maliye Bakanlığınca, Vergi Usul Kanununun 17. maddesinde  kendisine verilen yetki kullanılarak, Aralık / 2005 dönemi Muhtasar Beyannamenin verilme süresi, 24 Ocak 2006 Salı günü mesai bitimine kadar  uzatılmıştır.

(Bu husus 06.01.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)          

 

4. Aralık / 2005 Dönemine Ait KDV Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı

03.01.2006 Tarih ve 35 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Maliye Bakanlığınca, Vergi Usul Kanununun 17. maddesinde  kendisine verilen yetki kullanılarak, Aralık / 2005 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme süresi, 24 Ocak 2006  Salı günü mesai bitimine kadar  uzatılmıştır.

                (Bu husus 04.01.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)         

 

                5. 31.12.2005 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar

31.12.2005 tarihi itibariyle dövizli alacak ve borçların değerlemesinde yararlanılacak kurlar, yasa gereği Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanacaktır. Ancak Bakanlığın kurları ne zaman açıklayacağı belli olmadığından dolayı ve Bakanlığın muhtemel yıl sonu TC Merkez Bankası  kurlarını yayımlaması beklendiğinden, 2005/4. Geçici vergi dönemi  için yapılacak hesaplamalarda,  31.12.2005 Tarih ve 26040 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve  aşağıda belirtilen kurların dikkate alınması uygun olacaktır. Esasen 217 Seri No.lu   GVK Genel Tebliğinde de aynı kurların hesaplamalarda kullanılacağı belirtilmektedir.

Döviz

Döviz Alış

Efektif Alış

1 ABD Doları

1,3418

1,3409

1 İngiliz Sterl.

2,3121

2,3105

1 İsviçre Fr.

1,0188

1,0173

1 Japon Yeni

1,1400

1,1358

1 Euro

1,5875

1,5864

Not : Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği gösterdiğinden,  döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur.  

                (Bu husus 04.01.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)         

 

6. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

30.12.2005 Tarih ve 26039 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 257 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde menkul kıymetlerden 2006 yılı ve sonrasında elde edilecek gelirlerin  vergilendirilmesine yönelik ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Menkul sermaye iradı elde eden yatırımcıların söz konusu Tebliği incelemesinde fayda vardır.

Durum bilgilerinize sunulur.

Saygı ile,                 ER-İŞ YMM LTD.ŞTİ.

 

 

ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69

 

PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69