17.01.2006

 

 

Konu:  İndirim oranı, MTV’nin hesaplanmasında kasko değerinin dikkate alınması, reeskont faiz oranı hakkında.   

 1. 2005 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Oranı

20.12.2005 Tarih ve 42 Sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde 2005 yılı bazı gelirlerine Gelir Vergisi Kanununun 76. maddesi uyarınca uygulanacak indirim oranı %53,7 olarak açıklanmıştır. Bilindiği üzere bu oran elde olunan her nevi tahvil, hazine bonosu faizleri, alacak faizleri ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları kar paylarına uygulanmaktadır.

 

          2. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Hesaplanmasında Kasko Değerinin Dikkate Alınması

14.12.2004 tarih ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

 

                27.12.2005 tarih ve 26036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Uygulamadan yararlanmak isteyen yükümlülerin söz konusu Tebliği incelemelerinde fayda görülmektedir.

 

3.Merkez Bankası Kısa Vadeli Avans Faiz Oranı

20.12.2005 Tarih ve 26029 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre kısa vadeli avans işlemlerinde kullanılacak faiz oranı, yayım tarihinden itibaren % 25 olarak uygulanacaktır. Bu oran bilindiği üzere vergi uygulamalarında, üzerinde faiz oranı yazılmamış alacak ve borç senetlerinin reeskont hesaplamalarında ve örtülü kazanç dağıtımı iddialarında emsal faiz oranı olarak kullanılmaktadır.

 

Durum bilgilerinize sunulur.

Saygı ile,                 ER-İŞ YMM LTD.ŞTİ.

 

 

ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69

 

PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69