02.01.2006

Konu:  Vergi cezalarındaki artış, amortismana tabi iktisadi kıymetlere ve fatura düzenlenmesine ilişkin had, istihdam zorunluluğu, veraset ve intikal vergisi hadleri, 2006 yılında uygulanacak olan asgari ücret, SSK primine esas taban ve tavan ücretler, 2006 yılında uygulanacak bazı damga vergisi tutarları, motorlu taşıtlar vergisindeki artış, zorunlu sermaye artırımı hakkında.

1. 2006 Yılı İçin Vergi Cezaları

17.12.2005 Tarih ve 26026 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  354 Sıra No.lu Vergi Usul  Kanunu   Genel  Tebliğinde,  Vergi  Usul  Kanununda  yer  alan  352 ( birinci  ve  ikinci derece usulsüzlükler), 353 (özel usulsüzlükler), 343, Mükerrer 355. maddelerde belirtilen ve bazıları aşağıda yazılı olan cezaların 2006 yılı  için %9,8 oranında arttırılarak uygulanacağı belirtilmiş,  01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak ceza tutarları Tebliğ ekindeki listede gösterilmiştir. Buna göre 2006 yılında uygulanacak bazı ceza tutarları aşağıda belirtilmiştir. 

Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmamasına ilişkin ceza

 

2.900 YTL

Sermaye Şirketleri için birinci derecede usulsüzlük cezası

70 YTL

Sermaye Şirketleri için ikinci derecede usulsüzlük cezası

40 YTL

353. Maddenin 1.bendinde fatura ve diğer belgelerin verilmemesi ve alın-mamasına ilişkin en az ceza

 

129 YTL

353. Maddenin 2 . bendinde sevk irsaliyesi ve diğer belgelerin düzenlen-memesi kullanılmaması veya bulundurulmamasına ilişkin en az ceza

 

129 YTL

Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına düzenlenecek ceza

 

460 YTL

 

2. 2006 Yılında Fatura Düzenleme Zorunluluğuna ve İktisadi Kıymetlerin Aktifleştirilmesine İlişkin Hadler Belirlendi

17.12.2005 Tarih ve 26026 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  354 Sıra No.lu Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliğinde ayrıca aşağıdaki düzenlemeler de yapılmıştır.

              Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde yer alan perakende satış vesikalarının düzenlenme sınırı 520 YTL olarak belirlenmiştir. Yani bu tutardan sonrası için 2006 yılında fatura düzenlenmesi zorunludur.

·          Vergi Usul Kanununun 313. maddesinde yer alan amortismana tabi tutulmadan doğrudan gider yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlara  ilişkin tutarın üst sınırı 520 YTL olarak belirlenmiştir.

 

3. 2006 Yılına İlişkin Özürlü ve Eski hükümlü ile Terör  Mağduru Çalıştırma Oranlarını Belirleyen Sosyal Sigortalar Kurumu Genelgesi

Bilindiği üzere 4857 Sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde her yılın Ocak ayı başından itibaren  yürürlüğe girecek şekilde  Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile terör  mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde  çalıştırmakla yükümlü tutulmuştur. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı yüzde 6’dır. Ancak özürlüler için belirlenecek oran, toplam oranın yarısından az olamayacaktır. Ayrıca aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanacaktır (Bakınız DUYURU 140).

27.06.2005 Tarih ve 2005/9077 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yayımlanan 06.12.2005 tarih ve 16-359 Ek Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Genelgesi ile 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere işverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma oranları, özürlüler için %3, eski hükümlüler için %1, terör mağdurları için de %2 olarak belirlenmiştir.

4. 2006 Yılı İçin  Veraset  ve İntikal Vergisi Kanunundaki Bazı Hadlerin Artırılması  

16.12.2005 Tarih ve 26025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 37 Sıra  No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun  4. Maddesinin b, d ve e bentlerinde yer alan bağışıklık tutarları ile 16. Maddesinde yer alan vergi tarifesi dilimlerinin 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere  yeniden değerleme oranında (%9,8) arttırılarak  yeniden tespit edildiği açıklanmıştır.

Buna göre 01.01.2006 tarihinden itibaren para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde uygulanan istisna tutarı 1.919 YTL olarak uygulanacaktır.

5. 01.01.2006-31.12.2006 Tarihleri Arasında Uygulanacak En Düşük Ücret Tutarları

23.12.2005 Tarih ve 26032 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.12.2005 tarih ve 2005/1  No.lu  Asgari  Ücret  Tespit  Komisyonu  Kararı  ile  01.01.2006 - 31.12.2006 tarihleri arasında  uygulanacak olan en düşük ücret tutarları belirlenmiştir.

Buna göre 01.01.2006 - 31.12.2006 tarihleri arasında brüt asgari ücret;

16 yaş üzeri...........................531,00 YTL

16 yaş altı..............................450,00 YTL

olarak uygulanacaktır.

6. 01.01.2006-31.12.2006 Tarihleri Arasında Uygulanacak SSK Primine Esas Kazancın Alt Sınırı

Bilindiği üzere 06.07.2004 Tarih 25514 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5198 Sayılı Kanunun 9. maddesi ile Sosyal Sigortalar Kanununun 78. maddesinde yapılan değişiklikle, 01.07.2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgarî ücret, üst sınırı ise günlük asgarî ücretin 6,5 katı olarak belirlenmiştir.

Yine bilindiği üzere 23.12.2005 Tarih ve 26032 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/1  No.lu  Asgari  Ücret  Tespit  Komisyonu  Kararı  ile  16  yaşını  doldurmuş  işçiler  için, 01.01.2006 - 31.12.2006 tarihleri arasında uygulanacak en düşük ücret tutarı  531,00 Yeni Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Buna göre SSK primlerinin hesaplanmasında dikkate alınacak kazancın aylık taban ve tavan tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

01.01.2006 - 31.12.2006 Tarihleri arasında

Aylık Taban Tutarı :    531,00 YTL

Aylık Tavan Tutarı : 3.451,50 YTL

 

7. 2006 Yılı İçin Damga Vergisi Tutarları

27.12.2005 Tarih ve 26036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 45 Seri  No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde,  2005 yılında uygulanan maktu damga vergilerinin (oransal vergilerin   asgari ve azami tutarlarını belirleyen hadler de dahil olmak üzere ) 2006 yılı için  yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak uygulanacağı açıklanmış ve bu şekilde belirlenen damga vergisi  tutarları Tebliğ ekindeki tabloda gösterilmiştir. Buna göre 2006 yılında uygulanacak kimi damga vergisi tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır. 

 

Bilançolar

15,30 YTL

Kar ve zarar cetvelleri

7,60 YTL

Yıllık gelir vergisi beyannameleri

19,70 YTL

Kurumlar vergisi beyannameleri

26,30 YTL

KDV Beyannameleri

13,10 YTL

Muhtasar beyannameler

13,10 YTL

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannamesi hariç)

13,10 YTL

Sigorta prim bildirgeleri

9,80 YTL

 

8. Maktu Harç Tutarları 2006 Yılı İçin Yeniden Belirlendi

18.12.2005 Tarih ve 26027 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 49. Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 2005 yılında uygulanan tescil, pasaport, yargı vb. maktu harçların (nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler de dahil olmak üzere ) 2006 yılı için  yeniden değerleme oranı (% 9,8 ) kadar arttırılarak uygulanacağı belirtilmiş ve bu şekilde belirlenen harç tutarları tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

9. 2006 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi

16.12.2005 Tarih ve 26025 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6’ncı maddelerindeki tarifelere  göre  (6. maddenin (II) sayılı tarifesinin 4 no.lu bendindeki taşıtlar hariç) 2006 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlenmesinde esas alınacak artış oranı %9,8 olarak belirlenmiştir.

10. Ücretlilere 2005 Yılı İçin Yapılacak Vergi İadesi

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. maddesinde yer alan ücretlilerde vergi indirimi uygulamasında esas alınan tarife 2005 yılı harcamalarına uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

“3.300 Yeni Türk Lirasına kadar %8’i

6.600 Yeni Türk Lirasının 3.300 Yeni Türk Lirası için %8’i, aşan kısmı için %6’sı

6.600 Yeni Türk Lirasından fazlasının, 6.600 Yeni Türk Lirası için %7’si, aşan kısmı için %4’ü

2006 yılında ücretinden ödenecek gelir vergisinden mahsup edilecek, mahsup edilen tutar kendisine nakden ödenecektir. 

11.Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Hadler 2006 Yılı İçin Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir

29.12.2005 Tarih ve 26038 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.12.2005 tarih ve 2005/9826 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda yer alan bazı hadler değiştirilmiştir. Bunlardan önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir.

  •                            Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan konutlardan elde edilen kira gelirlerine ilişkin istisna tutarı, 2006 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.200 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Bilindiği üzere bu had, 2005 yılı için 2.000 YTL olarak uygulanmaktaydı.
  •                           Gelir Vergisi Kanununun 23/8. maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2006 takvim yılında uygulanmak üzere 8,25 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Bilindiği üzere bu had, 2005 yılı için 7,50 YTL olarak uygulanmaktaydı.
  •                           Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları; birinci derece sakatlar için 530 YTL, ikinci derece sakatlar için 265 YTL, üçüncü derece sakatlar için 133 YTL olarak tespit edilmiştir. Bu tutarlar 2005 yılı için sırasıyla 480 YTL, 240 YTL ve 120 YTL olarak uygulanmaktaydı.

 

 

-                           Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. maddesinde yer alan ücretlilerde vergi indirimi uygulamasında esas alınan tarife 2006 yılı harcamalarına uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

“3.600 Yeni Türk Lirasına kadar %8’i

7.200 Yeni Türk Lirasının 3.600 Yeni Türk Lirası için %8’i, aşan kısmı için %6’sı

7.200 Yeni Türk Lirasından fazlasının, 7.200 Yeni Türk Lirası için %7’si, aşan kısmı için %4’ü”

12. Zorunlu Sermaye Artırımına İlişkin  Süreler Tekrar Uzatıldı

30.12.2005 Tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  İç Ticaret 2005/2 Sıra No.lu Tebliğde sermayeleri 50.000 YTL’den az olan anonim şirketler ile 5.000 YTL’den az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31.12.2006 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Yine söz konusu Tebliğde bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemlerinin 31.03.2007 tarihine kadar sonuçlandırılması gerektiği de belirtilmiştir. 

Bu değişiklikleri bilgilerinize sunar, yeni yılınızı kutlar, başarılar dileriz.

Saygı ile,                  ER-İŞ YMM LTD.ŞTİ.

 

 

ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69

 

PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69