İstanbul, 07.12.2007
 
 
Konu : Asgari geçim indirimi, harcamalarda belge düzeni ve binek otoların alışında KDV indirimi hakkında.
1.Asgari Geçim İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı
04.07.2007 Tarih ve 26720 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinde yer alan asgari geçim indiriminin uygulanmasına ilişkin açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.
Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.
Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
· Mükellefin kendisi için % 50’si
· Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u
· Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5’i
· Diğer çocuklar için % 5’i
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla (%15) çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12’sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktır.
A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15
A.G.İ Aylık Tutarı = A.G.İ. Yıllık Tutarı/12
-Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.
- Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.
-Aşağıda sayılan ücret geliri elde edenler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayacaklardır.
· Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
· Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
· Başka bir kanun hükmü (3218, 4490, 4691 sayılı kanunlar v.b.) uyarınca
ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
· Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
-Onsekiz yaşını doldurmuş çocuklardan öğrenimi sona erenler, öğrenimin sona erdiği ayı takip eden aydan itibaren anne veya babasının asgari geçim indirimi hesabında dikkate alınmayacaklardır.
-Asgari geçim indirimi uygulaması, 2008 yılından itibaren elde edilecek ücret gelirlerine uygulanmak üzere, 01.01.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
-Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.
-Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında Tebliğ ekinde yer alan “Aile Durumu Bildirimi” ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.
-Bu uygulamada eşin çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin olmadığına ilişkin olarak (aksi tespit edilmediği sürece) ücretlinin beyanı yeterli olacaktır.
-Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.
-İşverenler, kendilerinde mevcut medeni durum ve çocuk sayısı ile ilgili bilgiler doğrultusunda, her yıl Ocak ayı itibariyle örneği Tebliğe ekli "Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro"yu düzenleyeceklerdir. Yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler için ayrı bir bordro düzenlenebileceği gibi değişiklikler aynı bordro üzerinde de gösterilebilecektir. Bordro işveren nezdinde muhafaza edilecek olup, istendiği takdirde yetkililere ibraz edilecektir.
-İşverenler, her yılın Ocak ayında düzenleyecekleri asgari geçim indirimine ait bordroda, her aya ilişkin ücretliler için hesaplayacakları asgari geçim indirimi tutarını göstereceklerdir. Mevcut bilgilere göre hesaplanan yıllık asgari geçim indirimi tutarının her aya isabet eden kısmı, ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.
-Ücretliye yansıtılacak tutar, ücret ödemesinin yapıldığı dönemde ücret bordrosunda açılan “Asgari Geçim İndirimi” satırında gösterilecek ve işveren tarafından ilgili aya ilişkin verilecek muhtasar beyannamede tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilerek kalan tevkifat tutarı ödenecektir.
-Muhtasar beyanname üzerinde asgari geçim indirimi tutarının mahsup edilebilmesi için, söz konusu tutarın mutlak suretle ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir. Ücretlilere ödenmeyen tutarların mahsup edilmesi halinde bu tutar işverenlerce muhtasar beyanname üzerinden eksik beyan edilmiş ve ödenmemiş gelir vergisi tevkifatı olarak addolunacaktır.
-Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname veren işverenler de her yılın Ocak ayından itibaren asgari geçim indirimi tutarını her ay ücret ödemesi sırasında ücretliye peşin olarak ödeyeceklerdir. Örneğin, Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin asgari geçim indirimi tutarı, Nisan ayında verilecek muhtasar beyannamede mahsup konusu yapılacaktır.
-Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.
Uygulama için Tebliğin incelenmesi önem arz etmektedir.
 
2.Avukatların Şirketler İçin Yaptığı Yol, Otel Vb. Harcamalarda Belge Düzeni
Uygulamada avukatların, şirketler için yaptığı otel, konaklama gibi harcamaları tahsil ederken belge düzeninin nasıl olacağı konusunda tek düzeliğin olmadığı görülmektedir. Bu konuda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-68-14374 sayılı özelgede aşağıdaki şekilde görüş bildirilmiştir.
“İlgide kayıtlı dilekçenizde, müvekkillerinizin hukuki danışmanlık ihtiyacı için seyahat yapmanız halinde yurtdışındaki otel, kent içi ulaşım ve benzeri harcamalarınızın müvekkilleriniz tarafından tarafınıza ödenmesi sırasında hangi belgenin düzenlenmesi gerektiği hakkında görüşümüzü sormaktasınız.
Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65’inci maddesinde “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” denilmiş ve aynı Kanunun 67.maddesinde; “…Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıkları kazanca ilave edilir…” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümlere göre, müvekkillerinizin hukuk danışmanlığı için yurt dışına yapacağınız seyahat ve konaklama giderlerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 67. maddesi çerçevesinde dikkate alınması, söz konusu gider karşılığı müvekkillerinizden alınacak paraların kazancınıza ilave edilmesi ve bunun karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.”
 
3.KDV İndirimi Açısından “Binek Oto”Kavramı
Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesi uyarınca faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilememektedir.
İşletmeler, “çok amaçlı araç” olarak tanınan Doblo, Connect, Kango, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transporter, Starex gibi araçlara son zamanlarda daha fazla talep göstermektedirler. Ancak söz konusu araçların binek oto olarak kabul edilip edilmeyeceği, diğer bir deyişle KDV’lerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususu tereddüt konusu edilmektedir.
27.07.2005 Tarih ve 25888 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile aşağıdaki taşıtlar da binek oto (Tarife pozisyonu 87.03) olarak nitelendirilmiştir.
- 1+1 koltuklu, şöfor ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar.
- 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar.
Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri taşıyan “çok amaçlı araçlar” da binek oto gibi değerlendirilecektir.
Nitekim Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 12.04.2007 Tarihli özelge’de aşağıdaki şekilde görüş bildirilmiştir.
“……. tarafından alınan Fiat Doblo Cargo Combi kapalı kasa, çift sıra koltuklu ruhsatında, istiap haddi 625 kg - 4 kişi yazılı olan kamyonetin alışında ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgi istenilmesi üzerine…
Gümrük Giriş tarife Cetvelinin 87.03 Tarife Pozisyonunda “ Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ( 87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)”, 87.04 pozisyonunda ise “ Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar” sayılmış olup, Fiat Doblo Cargo Combi kapalı kasa, çift sıra koltuklu araçlar 87.03 tarife pozisyonunda sayılan binek otomobil kapsamında yer almaktadır.
….
27.07.2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde ( Tarife-Sınıflandırma Kararları) Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 JTD Active (4 kişilik) marka aracın 87.03 G.T.İ.P numarasında binek otomobil niteliğine haiz olduğuna yer verilerek, tebliğin yayım tarihinden itibaren Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 JTD Active marka taşıta ait alış vesikasında gösterilen verginin, Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesi gereğince hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesinin mümkün bulunmadığı…”
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere “çok amaçlı araç” olarak tanınan Doblo, Connect, Kango, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transporter, Starex gibi araçların satın alınmasında ödenen KDV’nin indiriminde, binek oto kapsamına girip girmeyeceği konusu önem taşımaktadır.
 

Durum bilgilerinize sunulur.

 

Saygı ile,
ER-İŞ YMM LTD.ŞTİ.
ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39 Fax: 0212 231 01 69
PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39 Fax: 0212 231 01 69