İstanbul, 09.10.2006
 
Konu:Enflasyon düzeltmesi, döviz kurları, e-bildirge hakkında, KDV uygulamaları, SSK emeklisi şirket ortakları hakkında.
 
1. 30.09.2006 Tarihi İtibariyle Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmayacak
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi uyarınca 2006 yılı üçüncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması için üretici fiyatları endeksindeki artışın, 2006 yılı Eylül ayı dahil son 12 ayda %10’un ve son 36 ayda % 100’ün altında gerçekleşmesi gerekmektedir.
03.10.2006 Tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayına ilişkin ÜFE genel endeksi, 136,41 olarak açıklanmıştır. Buna göre üretici fiyatları endeksindeki artış, son 12 ay için %11,19 (1-136,41/122,68 ), son 36 ay için %36,94 (1-136,41/99,61) olarak hesaplanmaktadır.
Yasada belirtilen her iki şart da gerçekleşmediğinden 2006 yılı üçüncü geçici vergi döneminde de enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı anlaşılmaktadır.
2. 30.09.2006 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar
30.09.2006 tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre 30.09.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır.
Döviz
Döviz Alış
Efektif Alış
1 ABD Doları
1,4971
1,4961
1 İngiliz Sterl.
2,7965
2,7945
1 İsviçre Fr.
1,1923
1,1905
1 Japon Yeni
1,2664
1,2617
1 Euro
1,8964
1,8951
Not : Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği göstermeleri sebebiyle, döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur.
3.E-Bildirge Uygulamasının Kapsamı Genişletildi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 27.09.2006 tarih 16-382 Ek sayılı Genelgesi ile 2006/Kasım ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör işyerlerinde 2 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu ve sonraki aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini, internet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kuruma göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.
(1.,2. ve 3. maddelerde belirtilen hususlar 05.10.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)
4.Yapılan Sözleşmelerde KDV Tutarına İlişkin Hüküm Bulunmaması Durumunda Uygulama
İşletmelerin yapmış oldukları sözleşmelerde (alım-satım, kiralama gibi) kimi zaman KDV tutarının sözleşme bedeline dahil olduğu ya da ayrıca dahil edileceği hususları belirtilmediğinden, KDV’nin nasıl uygulanacağı tereddüt konusu edilmekte ve bu husus sıklıkla sorulmaktadır.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi vermiş olduğu bir kararda “Satış bedeli için yapılan pazarlıkta KDV’nin söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.Kural olarak KDV’nin sorumlusu alıcı ise de, satış sözleşmesinde ve satış bedelinin pazarlığı sırasında bu konu gündeme getirilmemiş ise KDV’nin satış bedeli içinde olduğu kabul edilir. Bu nedenle satış sırasında KDV’nin gösterilmediği için davacının satıştan sonra KDV ödediğini ileri sürerek alıcıdan bunu talep etmeye hakkı yoktur.” şeklinde hüküm tesis etmiştir (25.12.1997 tarih ve E:1997/9517, K:1997/10777 sayılı Karar). Yine Yargıtay 11 ve 15. Hukuk Dairelerinin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun benzer şekilde kararları vardır.
Dolayısıyla eğer sözleşmelerde KDV’ye ilişkin hüküm yok ise, satıcı sözleşmedeki bedel dışında ayrıca KDV talep edemeyecektir. Düzenlenecek fatura KDV dahil sözleşme tutarı kadar olacaktır. Ancak alıcının KDV’yi ayrıca kabul etmesi halinde faturanın sözleşme bedeline ilaveten KDV’nin hesaplanması ile düzenleneceği açıktır.
Uygulamada sorun çıkmaması açısından sözleşmelerde KDV ile ilgili gerekli açıklamalara yer verilmesi uygun olacaktır.
5.Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
11.07.2006 Tarih ve 26225 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile yapı denetim kuruluşlarının tüm KDV mükelleflerine verdikleri yapı denetim hizmetlerinden 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
6.İhraç Kayıtlı Satışlarda GÇB Üzerinde İmalatçı Bilgilerine Yer Verilmemesi
İhraç kayıtlı satışlara konu mallara ilişkin gümrük çıkış beyannamelerinde imalatçı bilgilerine yer verilmemesi sebebiyle uygulamada tecil edilen KDV’nin terkini veya KDV iadesi işlemlerinde problemler çıktığı bilinmektedir.
11.07.2006 Tarih ve 26225 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde Bakanlıkça konuya ilişkin aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
Böyle bir durumda imalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacaklardır. Bu yazıda;
- İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının,
- Belgeyi talep eden imalatçının; adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, katma değer vergisi oranı ve hesaplanan katma değer vergisi tutarının gösterilmesi gerekmektedir.
Vergi daireleri gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getireceklerdir.
7.SSK Emeklisi Şirket Ortaklarının Ya da Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödeyeceği Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Ek 20. maddesi uyarınca diğer sosyal güvenlik kanunlarına (Emekli Sandığı ve SSK) göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, bağ-kurlu olmayı gerektirecek şekilde çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, 12. gelir basamağının %10'u oranında sosyal güvenlik destek primi ödemeleri gerektiği belirtilmiştir.
Buna göre SSK’dan yaşlılık veya malullük aylığı alanlardan limited şirket ortağı, anonim şirketlerin kurucu ortağı ile yönetim kurulu üyesi olanlar, ortaklık ya da üyeliğin gerçekleştiği ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, 12. gelir basamağının %10'u oranında sosyal güvenlik destek primi ödeyeceklerdir.
Uygulamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle bu hususun hatırlatılmasına gerek duyulmuştur.
Durum bililgilerinize sunulur.

 

Saygı ile,
ER-İŞ YMM LTD.ŞTİ.
ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39 Fax: 0212 231 01 69
PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39 Fax: 0212 231 01 69