İstanbul, 11.09.2006
 
 
 
Konu: 2006 Yılı ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, yatırım indirimi istisnasından faydalanan mükelleflerin uygulayacakları vergi oranı, ba ve bs formlarının düzenlenmesi, temmuz / 2006 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatılması hakkında
 

 

1. 2006 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı
03.08.2006 Tarih ve 55 Sıra no.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile Maliye Bakanlığı tarafından, Vergi Usul Kanunu’nun 17.maddesindeki yetkiye dayanılarak, Nisan-Mayıs-Haziran / 2006 dönemine ait ikinci üç aylık Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresi 14 Ağustos 2006 Pazartesi akşamına kadar uzatılmıştır.
Öte yandan beyan edilen verginin 17 Ağustos 2006 günü akşamına kadar ödeneceği tabiidir.
(Bu husus 04.08.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)
2. Yatırım İndirimi İstisnasından Faydalanan Mükelleflerin Uygulayacakları Vergi Oranı
08.04.2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5479 sayılı kanunun 2. maddesi ile yatırım indirimine ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 69. madde ile 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut olup, yararlanılamayan yatırım indirimleri ile 19. madde kapsamında 01.01.2006 tarihinden önce başlanan ve iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden ve 2006 yılında devam eden yatımlar ile 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen Yatım Teşvik Belgeleri kapsamında GVK’nın ek 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanmış yatırımlar için belge kapsamında 01.01.2006 tarihinden sonra yapılacak yatırımlar için hesaplanacak yatırım indirimlerinin sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. (Duyuru 189)
07.08.2006 Tarih ve 3 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde, yatırım indirimi istisnasından faydalanacak olan gelir vergisi mükelleflerinin 31.12.2005 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan vergi tarifesini ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ise 5422 sayılı yürürlükten kalkan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan %30 kurumlar vergisi oranını uygulayacakları belirtilmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69. maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasından yararlanılıp yararlanılmaması mükelleflerin tercihlerine bırakılmıştır.
Ancak mükelleflerin 2006 yılının ikinci geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verileceği tarihe (14.08.2006) kadar tercihlerini belirlemeleri gerekmektedir. Buna göre, 2006 yılı ikinci geçici vergi döneminde ve daha sonraki dönemlerde yatırım indiriminden yararlanan yükümlüler, yatırım indirimi düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden %30 kurumlar vergisi ödeyeceklerdir.
(Bu husus 08.08.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)
3. Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi
17.08.2006 tarih ve 26262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.
Tebliğe göre bir takvim yılı boyunca bir kişi veya kurumdan yapılan katma değer vergisi hariç 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları Form Ba ile, bir kişi veya kurumdan yapılan katma değer vergisi hariç 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise Form Bs ile bildirilecektir.
362 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs Formlarının verilme zamanı müteakip yılın Şubat ayı şeklinde düzenlenmiştir. 2005 yılına ait bildirim formları ise 2006 yılı Eylül ayı içinde verilecektir.
Tebliğde önemli görülen bazı hususlar aşağıya alınmıştır.
Bilanço esasına göre defter tutan ve bildirimlerin ilgili olduğu yıla ait Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda vermek zorundadırlar.
Bildirimler Yeni Türk Lirası olarak doldurulacak ve 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile, kuruş bilgileri ihmal edilecek ve bildirimlerde gösterilmeyecektir.
Bildirim formlarına belirlenen haddi aşan ithalat ve ihracat işlemleri de yazılacaktır. Ba bildirim formunun doldurulmasında, Türkiye’de mükellef olmayanlardan yapılan alımlar için satıcının vergi kimlik numarası "1111111111" olarak kodlanacaktır. Bs bildirim formunun doldurulmasında ise, Türkiye’de mükellef olmayanlara yapılan satışlar için alıcının vergi kimlik numarası "2222222222" olarak kodlanacaktır.
Daha fazla açıklama için sözü edilen tebliğe bakılabilir.
(Bu husus 18.08.2006 ve 08.09.2006 tarihlerinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)
4. Temmuz / 2006 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı
16.08.2006 Tarih ve 42/2006-8 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Maliye Bakanlığınca, Vergi Usul Kanununun 17. maddesinde kendisine verilen yetki kullanılarak, Temmuz / 2006 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 23 Ağustos 2006 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
(Bu husus 21.08.2006 tarihinde tarafınıza faks ile bildirilmiştir.)
5. 3 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’nin Getirdikleri
29.08.2006 Tarihinde yayımlanan 3 Seri no.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ile Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin 01.11.2006 tarihinden itibaren TC kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılmasına başlanacak ve 01.01.2007 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişilerin vergi kimlik numarası olarak yalnızca TC kimlik numaraları kullanılacaktır.
Vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda bulunan tüzel kişiler ise daha önceden olduğu gibi geçerli olan on haneli mevcut vergi kimlik numaralarını kullanmaya devam edeceklerdir.

Durum bilgilerinize sunulur. 

Saygı ile,
ER-İŞ YMM LTD.ŞTİ.
ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39 Fax: 0212 231 01 69
PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39 Fax: 0212 231 01 69