İstanbul,

06.04.2015

DUYURU 335

Konu: Kanuni temsilcilerin sorumluluğu, elektronik bilet bedelinin gider kaydedilmesi ve sigorta prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanma talepleri hakkında. 1.Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu ile İlgili Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı 03.04.2015 Tarih ve 29315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin E:2014/144, K:2015/29 sayılı kararı ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un mükerrer 35. maddesinde yer alan kanuni temsilcilerin sorumluluğu ile ilgili 5 ve 6. fıkralar iptal edilmiştir. Söz konusu fıkralar aşağıda belirtilmiştir. “(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/4 md.) Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur. (Ek fıkra: 4/6/2008-5766/4 md.) Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.” 2.Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi 04.04.2015 Tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 446 Sıra No.lu VUK Tebliği ile 415 sıra No.lu Tebliğde belirtilen elektronik bilet bedelinin gider kaydedilmesine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre düzenlemenin son hali aşağıdaki gibidir. “Vergi mükellefleri tarafından, e-Bilet düzenleme izni alan mükelleflerin, bu Tebliğin 11 inci bölümünün birinci paragrafında belirtilen durumlar haricinde, sadece elektronik sertifika ile imzalanmış e-Biletleri gider gösterilebilecek veya indirime konu edilebilecektir. Hesabına yolculuk yapılan durumlarda hesabına yolculuk yapılan mükellefin bilgilerinin de e-Bilet üzerinde yer alması zorunludur. Aksi takdirde bilet bedeli gider gösterilemeyecek veya indirime konu edilemeyecektir. Bu biletler tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecektir. Yolcunun kendisinin, tutarı gider kaydedebilecek bir mükellef olması halinde kendi bilgileri haricinde ayrıca bilgiye yer verilmesine lüzum olmadığı tabiidir. Gider gösterilecek veya indirime konu edilecek elektronik biletlerin elektronik sertifika ile imzalanmış şekilde yasal saklama süresince elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. Elektronik sertifika ile imzalanmamış e-Biletler, saklama, muhafaza ve ibraz ödevlerinin yerine getirilmesi açısından hüküm ifade etmeyecektir. Ayrıca gider gösterilecek veya indirime konu edilecek elektronik biletlerin kâğıt çıktılarının tevsik edici belge olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır.” 3. Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hakkındaki Genelge Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2015/10 sayılı Genelgesinde, herhangi bir sigorta primi teşvikinden yararlandıktan sonra, geriye yönelik başka bir sigorta primi teşvikinden yararlanma talepleri hakkında yapılacak işlemler ile ilgili aşağıdaki açıklama yapılmıştır. “…bundan böyle aylık prim ve hizmet belgelerini tercih edilen sigorta primi teşvikine ilişkin kanun numarası seçmek suretiyle düzenleyip teşvikten yararlanıldıktan sonra, sigorta primi teşvikinin değiştirilmesi yönündeki talepler işleme alınmayacaktır.” Ancak Genelge uyarınca Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında yapılan taleplere ilişkin olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır. “…yukarıda bahsi geçen kanunlar kapsamında Kurumumuzun ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince; söz konusu teşvik belgelerine istinaden işyeri tescil işleminin yapılamaması veya geç yapılması, işverenlerce ibraz edilen belgelerin ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince uygun görülmesine rağmen sisteme tanımlama işleminin yapılamaması veya geç yapılması, ilgili Bakanlıkça gönderilen bilgilerin işverenlere hiç bildirilmemiş veya geç bildirilmiş olması nedenleriyle işverenlerce, başka bir sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere ilgili kanun numaralarından verilen aylık prim ve hizmet belgeleri yerine ilgisine göre 25510/16322/26322/05746/15746/25225/55225 kanun numaralarından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınmasına yönelik talepte bulunulması halinde, işverenin iradesi dışında oluşan bu durumlar nedeniyle ilgili kanunlar gereği geriye yönelik yararlanma talepleri, sonradan yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın işleme alınacaktır.” Durum bilgilerinize sunulur.

Saygı ile, ERİŞ YMM LTD ŞTİ