İstanbul, 23.02.2015

DUYURU 333

Konu: Bağımsız denetime tabi olacak şirketler, mükellef bilgileri  bildirimi yükümlülüğünün kaldırılması ve kimi vergilerin taksitlendirme kapsamına alınması hakkında.

1.Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Kapsamı Genişletilmiştir

Türk Ticaret Kanununun 397. Maddesi uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

Aynı madde uyarınca denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir.

01.02.2015 Tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7149 sayılı  Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar uyarınca tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler, 6102 sayılı Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir:

Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

Karar 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.

Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.

Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.

2."Mükellef Bilgileri Bildirimi" Verilmesi Zorunluluğu Kalktı

Bilindiği üzere 20.01.2012 Tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 413 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  elektronik ortamda “Mükellef Bilgileri Bildirimi” verilmesi zorunluluğu getirilmişti (Bakınız DUYURU 290).

Söz konusu tebliğ (düzenleme), 17.01.2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 444 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

3. Kasa Mevcutları ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı Kayıtlarını Düzelten Mükelleflerin Tahakkuk Eden Vergilerinin Taksitlendirilmesi

Tahsilat İç Genelgesi ile Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç) Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil), Haklar, Ecrimisil ve ek vergilerden olan alacakların tecil edilmeyeceği belirtilmiştir.

18.02.2015 Tarih ve 2015/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi uyarınca 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin tahakkuk eden vergileri 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Durum bilgilerinize sunulur.

Saygı ile,

Dr. Oktay GÜVEMLİ